Uvod u informacione tehnologije

Predavanja

prof.dr. Samir Lemeš
doc.dr. Haris Hamidović

Vježbe As. Muhamed Čolaković
As. Sanela Mujić
mr. Denis Spahić (s.i.p.)
Dika Bošnjak (s.i.p.)
Adin Jahić (s.i.p.)
Godina – semestar I – zimski
Broj časova (P+V) 3+2
ECTS bodovi 6

 

Program kursa

Uvod u informacijske tehnologije. Primjena informacijskih tehnologija. Digitalna obrada podataka. Informacijski sistem i njegove komponente. Softverska podrška savremenih računara. Osnovne računarske aplikacije. Razvoj softvera. Sigurnost i privatnost. Etika u IT-u. Računarski kriminal. Digitalna forenzika. Metodologija rješavanja problema.

 

Cilj predmeta
 • Ciljevi modula su upoznavanje sa osnovnim pojmovima i konceptima računarstva i informatike sa korisničkog aspekta, što uključuje upoznavanje sa osnovama komunikacije čovjek-računar i korištenja osnovnih računarskih aplikacija.
 • U okviru predmeta studenti se trebaju upoznati sa konceptom, značajem i primjenom informacijskih tehnologija u modernom društvu. Nastavne cjeline koje se obrađuju su uvodi u pojedine oblasti koje se izučavaju na ostalim predemtima. Pomoći studentima da sami procjene i sami popune praznine u prethodnom informatičkom obrazovanju.
Kompetencije (Ishodi učenja) Student koji uspješno završi predmet će imati sljedeće kompetencije:

 • Razumijevanje informacijskih tehnologija u cjelini, usvajanje pojmova, primjena osnovnih IT znanja u praksi i priprema za lakše shvatanje ostalih predmeta u planu i programu.
 • Kroz navedeni modul studenti će kroz samostalan rad na laboratorijskim vježbama biti posebno usmjereni na efikasno korištenje operativnog sistema, kao i uredskih poslovnih aplikacija u realnom sektoru i rješavanju složenih problema primjenom uredskih poslovnih aplikacija iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike.

Literatura

Osnovna:

 1. Lemeš S, Hamidović H (2023) Uvod u informacione tehnologije, univerzitetski udžbenik, ISBN 978-9926-452-44-5, Univerzitet u Zenici
 2. Introduction to information technology, Turban, Rainer & Potter, 2011
 3. Using Information Technology – A practical Introduction to Computers &  Communications, McGraw-Hill Companies, New York, 2000
 4. Information Systems Today Plus MyMISLab with Pearson eText (5th Edition), Pearson, Prentice-Hall, 2011

  Dodatna:
 5. Nastavni materijali: predavanja, vježbe postavljeni na Google Classroom
 6. Digital Evidence and Computer Crime, Third Edition: Forensic Science, Computers, and the Internet, Eoghan Casey, 2011
 7. The Ethics of Information, Luciano Floridi. Oxford University Press, 2013
 8. Ostali online i offline resursi

Materijali sa predavanja i vježbi

Ocjenjivanje

Konačna ocjena:
10% prvi parcijalni ispit,
20% drugi parcijalni ispit,
40% seminarski rad,
30% završni ispit

Skala za ocjenjivanje:     0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

Seminarski radovi

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

en_USEN