građevinarstvo

Građevinarstvo je grana industrije koja obuhvata niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju. Po završetku prvog ciklusa studija kandidati stiču akademsko zvanje “Diplomirani inženjer građevinarstva” sa 240 ECTS bodova. 

Po završetku prvog ciklusa kandidati su osposobljeni da:

• Opisuju i riješavaju stručne građevinske probleme
• Kritički procijene pretpostavke i podatke i rješavaju stručne probleme na kreativan način
• Dimenzioniraju manje građevinske konstrukcije iz oblasti niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje
• Projektuju građevine na osnovnom nivou
• Vode manji građevinski zahvat
• Postave u vezu međudjelovanje između projektovanja, građenja i zahtjeva korisnika
• Planiraju, projektuju, izvode, nadziru i održavaju veće građevinske zahvate kroz zajednički timski rad
• Usavršavaju i dalje razvijaju stečene kompetencije uz pomoć iskusnog stručnog osoblja višeg nivoa kvalifikacije

U akademskoj 2022/2023 godini planiran je upis 40 redovnih studenata na prvi ciklus odsjeka Građevinarstvo.

Prva godina studija

(P-predavanja, V-vježbe, ECTS-European Credit Transfer System)

Druga godina studija

Treća godina studija

Četvrta godina studija

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta, svi kandidati za upis moraju polagati kvalifikacioni ispit iz matematike. Prilikom rangiranja kandidata uzima se u obzir opšti uspjeh, te ocjene iz predmeta matematika i fizika iz srednje škole, kao i osvojene nagrade i učešća na takmičenjima relevantnim za studij na koji se kandidati upisuju.

Primjeri zadataka za prijemni ispit (PDF)

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

en_USEN