Računarsko programiranje za inženjerstvo

Predavanja V.prof.dr. Edin Berberović
Vježbe V.as.mr. Edin Tabak
Godina – semestar II – ljetni
Broj časova (P+V) 2+3
ECTS bodovi 5

 

Program kursa

Uvod. Kratki istorijat programskih jezika. O proceduralnom programiranju. Programski paket Dev-C ++. Osnove programiranja. Struktura programa. Proces kompajliranja. Varijable. Memorija. Ulazno/izlazni usmjerivači toka. Komentari. Identifikatori. Tipovi podataka. Operatori. Aritmetički, relacijski, logički, bitovni, inkrementalni, dekrementalni, uslovni, operatori pridruživanja i razdvajanja (zarez-operator), sizeof operator. Ključna riječ typedef. Hijerarhija operatora. Naredbe. Jednostavne i složene naredbe. Naredba if. Naredba switch. Naredba while. Naredba do. N aredba for. Funkcije. Definicija funkcija. Parametri i argumenti. Globalne i lokalne varijable. Rekurzivne funkcije. Preoterećene (overloaded) funkcije. Polja (arrays). Definisanje i inicijalizacija polja. Višedimenzionalna polja. Pokazivači (pointeri) i reference. Osnovno o pokazivačima i referencama, dinamička memorija. Datoteke. Standardna biblioteka fstream. Osnove rada sa datotekama. Primjeri programa za inženjerstvo. Odabrani primjeri programiranja konkretnih jednostavnijih inženjerskih proračuna

Literatura

Osnovna:

  1. Aleksandar Karač, Proceduralno programiranje, Pedagoški fakultet, Zenica, 2007.
    2. B. Motik, J. Šribar: Demistificirani C++, Lemenet, Zagreb, 2001.

Dodatna:

  1. Lippman S., Lajoie J., C++ Primer, Addison Wesley, 2005.
    2. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison-Wesley, 2000.
    3. Stephen R. Davis, C++ for Dummies, Wiley Publishing, 2004.

Materijali sa predavanja i vježbi

Cjelokupna predavanja može se naći na sljedećem linku.

Besplatno integrisano razvojno okruženje Bloodshed Dev-C++ može se naći na slijedećem linku.

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 50% od bodova na testovima.

Kolokviji/testovi

TEST 1:
TEST 2:

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana