Računarska grafika

Predavanja prof.dr Samir Lemeš
Vježbe v.as.mr. Edin Tabak
Godina – semestar II – ljeto
Broj časova (P+V) 2+3
ECTS bodovi 6

 

Program kursa

Hardware za računarsku grafiku: GPU, displeji, printeri i ploteri, skeneri, digitalni fotoaparati, digitalne video kamere. Teorija svjetlosti, anatomija oka i poremećaji vida, optičke varke. Modeli boja: YUV, RGB, HSL, CMY, CMYK, Pantone spot, konverzije modela boja. Osobine boja. Geometrijske transformacije: 2D i 3D translacija, rotacija, skaliranje. Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije. 3D prikazi: solid, surface, wireframe. API, OpenGL, DirectX. Komercijalni softver za računarsku grafiku: rasterski, vektorski. Primjena računarske grafike. Algoritmi isijecanja: 2D tačke i linije, 2D poligoni, 3D tijela. Parametarske krive: Hermit, Bezier, B-spline. Parametarske površine. Renderisanje: linije i kružnice, izvori svjetlosti i teksture. Filteri . Formati grafičkih datoteka i kompresija. Video formati i codeci. Fraktali.

 

Cilj predmeta
 • Upoznati studente sa osnovama računarske grafike i mogućnostima primjene računara za prikupljanje, obradu i prikaz digitalne slike i videa.
 • Osposobiti studente za korištenje rasterskih i 2D/3D vektorskih grafičkih alata.
Kompetencije (Ishodi učenja)

Student koji uspješno završi predmet će imati sljedeće kompetencije:

 • Poznaje i razumije mogućnosti i ograničenja računarske grafike
 • Samostalno koristi rasterski i vektorski software
 • Primijenjuje stečena znanja i vještine za izradu ilustracija

Literatura

Osnovna:

 1. Lemeš S. (2017) Računarska grafika i geometrijsko modeliranje, ISBN 978-9958-639-97-5, Univerzitet u Zenici, Zenica

Dodatna:

 1. Vesna Egić, Dejan Gambiroža: Adobe Photoshop za početnike, 2004, ISBN 86-84379-17-9
 2. Peter Shirley, Michael Ashikhmin, Steve Marschner: Fundamentals of Computer Graphics, 2009, ISBN 978-1-4398-6552-1
 3. Aidan Chopra: Introduction to Google Sketchup, 2011, ISBN 978-1-118-21438-1
 4. David Salomon: Curves and Surfaces for Computer Graphics, 2006, ISBN: 0-387-24196-5

Predavanja

 1. Hardware za računarsku grafiku: GPU, displeji, printeri i ploteri, skeneri, digitalne kamere.
 2. Teorija svjetlosti, anatomija oka i poremećaji vida, optičke varke. Digitalizacija slike.
 3. Rasterska grafika. Formati rasterskih datoteka (BMP, JPG, PNG, TIF,…). Algoritmi za kompresiju.
 4. Modeli boja: YUV, RGB, HSL, CMY, CMYK, Pantone spot, konverzije modela boja.
 5. Osobine boja: osvijetljenost, kontrast, histogram, transparentnost.
 6. Filteri za transformaciju rasterske slike (Gaussian blur, Derivacijski filteri,…).
 7. Vektorska grafika. Koordinatni sistemi i projekcije. Homogene koordinate. Primitivi. Geometrijske transformacije: 2D i 3D translacija, rotacija, skaliranje. Transformacije pogleda. Formati vektorskih datoteka (SVG, STL, VRML…)
 8. 3D prikazi: solid, surface, wireframe. Tehnike 3D modeliranja.
 9. Parametarske krive: Hermit, Bezier, B-spline. Parametarske površine.
 10. Rendering: Tehnike interpolacije. Izvori svjetlosti i teksture. Tehnike sjenčenja
 11. OpenGL, DirectX. Grafika u programskim jezicima.
 12. Video formati i codeci. Software za obradu videa. Cloud servisi za distribuciju videa. Autorska prava. 3D video. Augmented reality.
 13. Komercijalni softver za računarsku grafiku: rasterski, vektorski, video. Primjene računarske grafike. Grafika za web.
 14. Vektorizacija (tehnike i algoritmi). OCR. Prepoznavanje lica i drugih oblika.
 15. Fraktali.

Google classroom >>

 

Ocjenjivanje

Konačna ocjena:
40% od bodova na završnom ispitu,
60% od bodova s periodičnih testova na vježbama.

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana