Pumpe, ventilatori i kompresori

Predavanja V.prof.dr. Edin Berberović
Vježbe V.as.mr. Semir Selimović
Godina – semestar III i IV – ljeto
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 4

 

Program kursa

Teorijske osnove pumpi, kompresora i ventilatora. Osnovne radne karakteristike pumpi, kompresora i ventilatora. Protok. Jedinični rad. Visina usisavanja. Napor. Snaga. Broj obrtaja radnog kola. Stepen iskorištenja. Radni režimi pumpi, kompresora i ventilatora. Centrifugalne i aksijalne pumpe. Hidraulični proračun radnog kola centrifugalnih pumpi. Hidraulični, volumenski i mehanički gubici kod centrifugalnih pumpi. Aksijalne i radijalne sile koje djeluju na radno kolo centrifugalnih pumpi. Suvremene konstrukcije centrifugalnih pumpi. Opis I klasifikacija aksijalnih pumpi. Kinematske karakteristike strujanja fluida u aksijalnim pumpama. Gubici energije kod aksijalnih pumpi. Proračun radnog kola i zakola aksijalnih pumpi. Sile koje djeluju na radno kolo aksijalnih pumpi. Suvremene konstrukcije aksijalnih pumpi. Jednostepene i višestepene pumpe. Ostale vrste pumpi: Klipne pumpe, Rotorne pumpe, Hibridne pumpe. Kompresori. Podjela kompresora. Osnove kompresorskih procesa. Klipni kompresori. Turbokompresori. Centrifugalni (rotacioni) kompresori. Vijčani (zavojni) kompresori. Ostale vrste kompresora. Kompresorske stanice. Centrifugalni I aksijalni ventilatori. Suvremene konstrukcije centrifugalnih I aksijalnih ventilatora. Radne krive, paralelno i serijsko sprezanje ventilatora. Proračun ventilatora primjenom teorije sličnosti. Reguliranje i ispitivanje pumpi, kompresora i ventilatora.

Literatura

Osnovna:

  1. Delalić, S., Buljubašić, I.,Pumpe, ventilatori i kompresori, Univerzitet u Tuzli, 2007.
  2. Delalić, S., Alić, I., Zbirka riješenih zadataka za pumpe, ventilatore i kompresore sa osnovnim izvodima iz teorije, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 1997.

Dodatna:

  1. Protić, Z., Nedeljković, M., Pumpe i ventilatori – Problemi, rešenja, teorija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2010.
  2. Ristić, B., Pumpe i ventilatori, Naučna knjiga Beograd, Beograd, 1987.

Materijali sa predavanja i vježbi

Cjelokupna predavanja mogu se naći na sljedećim linkovima: 1. dio , 2. dio.

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 50% od bodova na testovima.

Kolokviji/testovi

TEST I:
TEST II:

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana