PLAN ODVIJANJA NASTAVE NA POLITEHNIČKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

U vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom uslijed COVID-19, uvažavajući važeće preporuke nadležnih organa o poduzimanju zaštitnih mjera, Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta na svojoj 03/21 vanrednoj sjednici dana 8.10.2021. godine donijelo je Plan odvijanja nastave I ciklusa studija u zimskom semestru akademske 2021/2022. godine, kako slijedi:

  1. Nastava na Politehničkom fakultetu počinje u ponedjeljak 11.10.2021. godine prema ranije utvrđenom rasporedu nastave i u skladu sa važećim odlukama Senata Univerziteta u Zenici.
  2. Za studente 1. godine na 1. ciklusu studija na odsjecima Građevinarstvo i Proizvodni biznis nastava (predavanja i vježbe) se izvodi u prostorijama fakulteta.
  3. Za studente 1. godine na 1. ciklusu studija na odsjeku Softversko inženjerstvo formiraju se dvije/četiri grupe kako bi bile zadovoljene mjere zaštite s obzirom na propisanu obaveznu udaljenost. Nastava predavanja izvodi se svaki dan u prostorijama fakulteta u skladu sa rasporedom nastave, na način da se nastava u jednoj sedmici izvodi u prostorijama fakulteta za jednu grupu studenata (A ili B), tokom izvođenja nastave vrši se snimanje nastave, a ostalim grupama u toj sedmici elektronskim putem (Google Classroom – Meet) dostavljaju se online-materijali i snimljena nastava. Pri tome, svake sedmice se ciklično mijenja grupa studenata kojoj se izvodi nastava na fakultetu, a ostalim grupama dostavljaju se online materijali i snimljena nastava za tu sedmicu. Nastava vježbi izvodi se jednoj grupi u prostorijama fakulteta (A ili B), drugoj grupi dostavljaju se online materijali i snimljena nastava za tu sedmicu, pri čemu se svake sedmice ciklično mijenjaju te dvije grupe studenata. Isto pravilo važi i za predmete gdje imamo četiri grupe (A1 ili A2; B3 ili B4).
  4. Za studente viših godina studija na 1. ciklusu studija izvodi se online nastava isključivo putem platforme Google Education Suite, korištenjem alata iz te platforme (kao npr. Google Classroom, Google Meet,…). Svi nastavnici i saradnici, kao i svi spoljni saradnici, dužni su svu online nastavu realizirati korištenjem platforme Google Education Suite. Po potrebi i procjeni predmetnih nastavnika i saradnika nastavne aktivnosti na višim godinama studija se mogu realizirati na Fakultetu prema utvrđenom rasporedu i uz prethodno obaviještavanje studenata i Prodekana za nastavu i studentska pitanja u smislu obezbijeđenja i planiranja prostornih i drugih resursa za takav vid realizacije nastavnih aktivnosti.
  5. Prilikom izvođenja nastave u prostorijama fakulteta nastavno osoblje i studenti su dužni pridržavati se svih važećih preporuka nadležnih organa radi poduzimanja mjera zaštite tokom boravka u objektima Fakulteta i za vrijeme trajanja nastave uključujući: mjerenje temperature, te dezinfekciju ruku i obuće na ulazu, nošenje zaštitnih maski ili vizira, ograničeno kretanje, grupisanje i zadržavanje na hodnicima fakulteta i sl.
  6. Predmetni nastavnik ili saradnik može i treba udaljiti studenta sa nastave, te mu sugerisati da se javi u nadležnu zdravstvenu ustanovu ukoliko tokom izvođenja nastave u prostorijama fakulteta uoči da student ispoljava određene simptome karakteristične za virus covid 19. Na isti način nastavno osoblje dužno je postupati i ličnim primjerom.
  7. Nastavnici i saradnici će po preuzimanju ključa prostorije u kojoj odžavaju nastavu uvesti studente u objekte Fakulteta bez zadržavanja i čekanja u hodnicima.
  8. Zadužuje se prodekan za nastavu fakulteta da prati realizaciju online nastave putem evidencije prisustva korisnika na platformi, koja se automatski generira ulaskom korisnika (nastavnog osoblja i studenata) na platformu.
  9. Izvještaji o realizaciji nastave će se dostavljati mjesečno shodno dosadašnjoj praksi prema propisanim formularima za stalno zaposleno osoblje i spoljne saradnike, a realizacija online nastave će se nadzirati putem evidencije prisustva koja se automatski generira ulaskom korisnika na platformu.
  10. Usvojeni Plan odvijanja nastave će se dostaviti prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici, a isti će se periodično evaluirati i po potrebi ažurirati u smislu nastavka realizacije po istom ili izmjenjenom konceptu.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This