Osnovi hidromehanike i hidrotehnike

Predavanja V. prof. dr. Edin Berberović
Vježbe V.prof.dr. Edin Berberović
As. Eldar Čurić
Godina – semestar II – zima
Broj časova (P+V) 3+2
ECTS bodovi 4

 

Program kursa

Uvod. Područja primjene. Fizikalne osobine fluida. Reološka podjela fluida. Statika fluida. Sile koje djeluju na fluid. Naponsko stanje u tački fluida. Osnovna jednačina statike fluida u polju sile Zemljine teže. Sila pritiska na ravne i zakrivljene površine. Uzgon. Kinematika fluida. Lagrangeov i Eulerov pristup analizi strujanja. Materijalni izvod. Sistem i kontrolni volumen. Strujna linija i strujna cijev. Klasifikacija strujanja fluida. Reynoldsov transportni teorem. Potencijalno strujanje. Potencijal brzine i strujna funkcija. Postupci rješavanja. Zakoni održanja. Zakon održanja mase, bilansa količine kretanja i održanja energije. Dinamika idealnog fluida. Eulerove jednačine. Bilans količine kretanja u stacionarnom strujanju. Bernoullijeva jednačina. Analiza stacionarnog strujanja. Dinamika realnog fluida. Navier-Stokesove jednačine. Turbulentno strujanje. Strujanje u graničnom sloju. Otpori strujanja u cijevima i otpori oblika. Proračun strujanja u cjevovodima. Istjecanje i prelijevanje. Slobodno i potopljeno isticanje. Isticanje kroz male i velike otvore. Oštrobridni preljevi. Strujanje u otvorenim koritima. Stacionarno strujanje u k oritu. Strujanje u blago nagnutom koritu. Strujanje u brzotoku. Protočna kriva, kritični protok i pad korita. Strujanje podzemnih voda. Darcyjev zakon. Stacionarno procjeđivanje. Dimenziona analiza i modelska sličnost.

Literatura

Osnovna:

  1. Jović V. (2006), Osnove hidromehanike, Element Zagreb
    2. Berberović E., Zbirka zadataka iz Mehanike fluida, Univerzitet u Zenici, 2019

Dodatna:

  1. Demirdžić I. (1991), Mehanika fluida I dio, Mašinski fakultet Sarajevo
  2. Tadić L., Barač B. (2010), Zbirka zadataka iz hidromehanike, Sveučilište J.J. Strossmayera, Građevinski fakultet, Osijek

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 50% od bodova na testovima.

Kolokviji/testovi

TEST 1:
TEST 2:

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana