Osnove matematike za inženjerstvo

 
Predavanja Doc.dr. Almir Huskanović
Prof.dr. Aleksandar Karač
Vježbe V.prof.dr. Samir Lemeš
V.prof.dr. Edin Berberović
Godina – semestar I – zimski
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 5

 

Program kursa

Mjerne jedinice: SI sistem, konverzija iz drugih sistema, prefiksi za tvorbu manjih/većih jedinica. Funkcije: standardne funkcije. trigonometrijske i eksponencijalne. Primjene: talasna kretanja, zvuk, termodinamičke krive. Analiza: Diferenciranje, karakter funkcija, Primjene: analiza eksperimentalnih krivulja. Integriranje. Primjene: integral kao zbir za računanje rada pod dejstvom sile. Vektorska algebra: koordinatni sistemi, pravouglo-polarne konverzije, Primjena: kretanje i pozicioniranje robota. Osnovne operacije s vektorima u dvije i tri dimenzije, Primjene: jednostavna geometrija, proračun sila. Skalarni proizvod, vektorski proizvod. Primjene: izračunavanje rada i energije. Jednostavna vektorska analiza: Primjene: ubrzanje, pomak. Linearna algebra: linearne algebarske jednačine, Gaussova eliminacija, numeričke metode u linearnoj algebri. Primjene: električne mreže, prenos toplote.

 

Cilj predmeta
 • upoznati studente prve godine studija sa jednostavnošću matematike i njenom sposobnošću da jasno opiše inženjerske probleme
 • pomoći promjeni percepcije da je matematika isključivo apstraktna i istaknuti njen značaj za inženjerstvo
 • pomoći studentima da razviju vještine rješavanja problema primjenom matematike u inženjerstvu
 • razviti vještine rješavanja problema na rigorozan, racionalan i jasan način
 • pomoći studentima da sami procijene i sami popune praznine u prethodnom matematičkom obrazovanju
Kompetencije (Ishodi učenja) Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:

 • pokažu svijest o važnosti matematike u širokom rasponu tema, posebno uključujući mehaniku i računarsko inženjerstvo
 • pokažu sposobnost korištenja matematičke terminologije kao dijela analize i rješavanja tehničkih problema
 • pokažu sposobnosti da izaberu i primijene ispravan matematički metod na jednostavnim problemima mehanike i inženjerskih aplikacija

Literatura

Osnovna:

 1. Michael Batty (2011) Essential Engineering Mathematics, ISBN: 978-87-7681-735-0,

  Dodatna:
 2. Dave Benson: Music: A Mathematical Offering (2008) ISBN: 978-05-2161-999-8 http://homepages.abdn.ac.uk/mth192/pages/html/music.pdf
 3. Anthony Croft, Robert Davison, Martin Hargreaves (2001) Essential Engineering Mathematics, 0-13-026858-5
 4. Azem Dautović, Huse Fatkić, Narcis Behlilović: Zbirka zadataka za pripremnu nastavu iz matematike, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, 2011. godina
 5. B.P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke,. Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.

Materijali sa predavanja i vježbi

Google Classroom   Google Classroom code: lrhk3rt

Ocjenjivanje

Konačna ocjena:
20% prvi parcijalni ispit,
20% drugi parcijalni ispit,
20% treći parcijalni ispit,
40% završni ispit

 

Skala za ocjenjivanje: 0-54%: 5 55-64%: 6 65-74%: 7 75-84%: 8 85-94%: 9 95-100%: 10

 

Korisni linkovi

Math is fun – vectors
Math Insight – vectors

Grcki alfabet

Prefiksi u dekadnom sistemu
Oznaka Naziv Brojčana vrijednost Faktor
J jota 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10^24
Z zeta 1 000 000 000 000 000 000 000 10^21
E eksa 1 000 000 000 000 000 000 10^18
P peta 1 000 000 000 000 000 10^15
T tera 1 000 000 000 000 10^12
G giga 1 000 000 000 10^9
M mega 1 000 000 10^6
k kilo 1 000 10^3
h hekto 100 10^2
da deka 10 10^1
d deci 0,1 10^-1
c centi 0,01 10^-2
m mili 0,001 10^-3
µ mikro 0,000 001 10^-6
n nano 0,000 000 001 10^-9
p piko 0,000 000 000 001 10^-12
f femto 0,000 000 000 000 001 10^-15
a ato 0,000 000 000 000 000 001 10^-18
z zepto 0,000 000 000 000 000 000 001 10^-21
y jokto 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10^-24

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

en_USEN