Numeričke metode u inženjerstvu

Predavanja r. prof. dr. Aleksandar Karač
Vježbe as. Amra Krnjić
Godina – semestar III – zima
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 5

Program kursa

Osnovne ideje i koncept u numeričkoj matematici. Iteracija, konvergencija, rekurzivna formula. Tačnost, aproksimacija i numerička nestabilnost. Rješavanje nelinearnih jednačina. Metoda polovljenja intervala. Metoda regula falsi. Metoda proste iteracije. Newtonova metoda. Rješavanje sistema jednačina. Direktne metode: Gaussova metoda eliminacije, metod greška, matrična metoda i metoda faktorizacije. Iterativne metode: metod proste iteracije, Jacobijeva metoda, Gauss-Seidelova metoda. Aproksimacija funkcije. Interpolacija: Lagrangeov interpolacioni polinom, Newtonovi interpolacioni polinomi. Aproksimacija: metod najmanjih kvadrata i ravnomjerna aproksimacija. Numeričko diferenciranje. Diferenciranje unaprijed, unazad i cetralno. Numeričko integriranje. Newton-Cotesove formule. Uopćene kvadraturne formule. Gaussove kvadraturne formule. Rješavanje običnih diferencijalnih jednačina. Elementi teorije diferentnih jednačina. Linearne diferentne jednačine. Problem početnih vrijednosti: Taylorova metoda, metoda prediktor-korektor metode. Stabilnost numeričkih metoda. Rješavanje sistema diferencijalnih jednačina.

Literatura

Osnovna:

  1. Chapra, SC. Canale, RP, Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2014.
  2. Demirdžić I, Numerička matematika, IP «Svjetlost», D. D., Univerzitetska knjiga, Sarajevo, 1997. ,
  3. Drmač Z i dr., Numerička analiza, Sveučilište u Zagrebu, 2003.
  4. Hoffman J, Numerical Methods for engineers and Scientists, Marcel Dekker, Inc., New York, 1992.
  5.  A. Karač. Numeričke metode u inženejrstvu, skripta, 2008

Dodatna:

  1. Kiusalaas J, Numerical Methods in Engineering with MATLAB, Cambridge University Press, 2nd edition, 2010.
  2. Press WH i dr. Numerical Recipes in C, Cambridge University Press, Third edition, 2007.

Materijali sa predavanja i vježbi

Svi materijali s predavanja i vježbi mogu se naći na G-suite platformi kursa.

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 30% od bodova iz zadaća, 20% od bodova na testovima!!!

Zadaće

Zadaće se mogu naći na G-suite platformi kursa.

Kolokviji/testovi

Primjeri test pitanja za sve oblasti uz primjere testova iz prethodnih generacija mogu se naći na G-suite platformi kursa.

Ispitni rokovi

Termini ispitnih rokova (u pripremi)

Januar/februar
Juni/juli
Septembar

Na pismenom ispitu je dozvoljeno koristiti kalkulator i listu formula, koja je dosupna na G-suite platformi kursa.

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana