Mehanika materijala I

 
Predavanja r. prof. dr Aleksandar Karač
Vježbe as. Abdulah Bešo
Godina – semestar II – zima
Broj časova (P+V) 3+2
ECTS bodovi 6

Program kursa

Naponi i deformacije. Normalni i tangencijalni naponi i deformacije. Hooke-ov zakon. Osobine materijala. Osnovne vrste naprezanja. Aksijalno naprezanje. Veza sile i izduženja. Statički određeni problemi. Statički neodređeni problemi. Utjecaj temperature. Naponi u kosom presjeku. Uvijanje. Naponi i deformacije štapa kružnog poprečnog presjeka. Statički određeni problemi. Statički neodređeni problemi. Savijanje. Momenti inercije ravnih presjeka. Čisto savijanje. Računanje napona usljed momenata savijanja i transferzalnih sila. Ugibi jednostavnijih greda. Ravno stanje napona i primjena. Glavni i maksimalni smičući naponi. Mohr-ov krug napona. Transformacija napona. Sudovi pod pritiskom. Grede. Složeno stanje napona.  Hipoteze o slomu materijala. Žilavi materijali. Krti materijali.

Materijali sa predavanja i vježbi

Cjelokupna predavanja možete naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s predavanja mogu se naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s vježbi mogu se naći na sljedećem linku.
Dodatni zadaci s predavanja i vježbi moći će se naći na G-suite stranici kursa.

Literatura

Osnovna:

 1. Predavanja, vježbe (sve dostupno na web stranici i MREZI)
 2. Grupa autora, Elastostatika I, Tehnički fakultet, Bihać, 2003.
 3. Grupa autora, Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.
 4. Rašković D., Otpornost materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 5. Rašković D.:, Tablice iz otpornosti materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 6. Vukojević D., Teorija elastičnosti, Mašinski fakultet u Zenici, 1998.
 7. Dž. Kudumović, S. Alagić, Zbirka Riješenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.
 8. A. Karač. Riješeni ispitni zadaci iz Otpornosti materijala, e-knjiga, UNZE, Zenica, 2014.
  9. A. Žiga, J. Kačmarčik, Otpornost materijala 1, Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2020.

Dodatna:

 1. RC Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.
 2. JM Gere, BJ Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 3. JM Gere, BJ Goodno, An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 4. FP Beer, ER Johnson Jr., JT DeWolf, DF Mazurek, Mechanics of materials, McGraw-Hill Education, Seventh Edition, 2015.
 5. WA Nash, Theory and Problems of Strength of Materials, Schaum’s outline series, McGraw-Hill, 1998.
 6. WC Young, RG Budynas, Roark’s formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill, Seventh Edition, 2002.

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 30% od bodova iz zadaća, 20% od bodova na testovima!!!

Zadaće

Zadaci se mogu naći naći na G-suite stranici kursa.

Kolokviji/testovi

TEST I: 
TEST II:

Primjeri test pitanja za sve oblasti uz primjere testova iz prethodnih generacija mogu se naći na ovom linku.

Ispitni rokovi

Termini ispitnih rokova (u pripremi)

Januar/februar
Juni/juli
Septembar

Na pismenom ispitu je dozvoljeno koristiti kalkulator i listu formula, koja je dosupna na sljedećem linku.

Arhiva (raniji ispitni rokovi)
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana