Na osnovu člana 95. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/22), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2024/2025. godini, broj: 02-34-10560/24 od 04.06.2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-3784/24 od 12.06.2024. godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025.GODINI
(PRVI UPISNI ROK)

 • Plan upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2024/25.godinu na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici je:

Apliciranje na Konkurs počinje od 13.6.2024. i traje do 1.7.2024. godine.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta*:

 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše
 2. svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrificikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
 3. diplomu o završenoj srednjoj školi,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. uvjerenje o državljanstvu,
 6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
 7. Uplatnica za prijemni ispit od 15,00 KM i obradu dokumenata za rang listu od 5,00 KM (može se uplatiti na jednu platnicu – 20,00 KM)

*Dokumenta navedena pod tačka 2), 3), 4), 5) i 6) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

 • Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:
 1. ovjerena kućna lista,
 2. uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 3. ovjerena kopija lične karte,
 4. potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14, 1/18 i 15/21).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca; pripadnika romske nacionalnosti; osoba s invaliditetom preko 70%; osoba bez roditeljskog staranja koje su štićenici ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja u Zeničko-dobojskom kantonu; osoba čiji su roditelji/staratelji korisnici socijalne pomoći, a koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, odnosno ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, Vlada Kantona donosi posebnu odluku o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis. Odluka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis donosi se na osnovu zahtjeva Univerziteta u Zenici.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2024/2025.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2024/2025.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

Nakon provedena oba upisna roka nadležna tijela fakulteta Univerziteta u Zenici utvrdit će:

 • Za studijski program za koji je upisnom kvotom predviđeno 31 i više studenata nastava ne izvodi ukoliko je na studijski program upisano manje od 30% studenata od broja predviđenog upisnom kvotom za taj studijski program.
 • Za studijski program za koji je upisnom kvotom predviđeno 30 i manje studenata nastava se ne izvodi ukoliko je na taj studijski program upisano manje od 50% studenata od broja predviđenog upisnom kvotom za taj studijski program.
 • Izuzetno od prethodnog stava za studijski program za koji je upisnom kvotom predviđeno 10 i manje studenata nastava se ne izvodi ukoliko je na taj studijski program upisano manje od 100 % studenata od broja predviđenog upisnom kvotom za taj studijski program.

Ukoliko studijski program ne ostvari uslove za izvođenje nastave, kandidatima koji su primljeni bit će ponuđen upis na studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta za upis prema utvrđenom Planu upisa.

 • Termin prijemnog ispiti iz matematike biti će u terminu od 2.7.2024. do 5.7.2024.godine (tačan datum će biti naknadno objavljen). Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata. Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno geometrijski pribor. Zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela. Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na web stranici size.ba
 • Rangiranje kandidata provode posebne Komisijekoje imenuje Dekan Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici (prof.dr. Samir Lemeš).
 • Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studijana Univerzitetu u Zenici, koja čini sastavni dio ovog Konkursa, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Zenici za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Zenici na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Konkurs u PDF formatu

Odluka o kriterijima i mjerilima u PDF formatu

Zenica, 13.06.2024.godine

Studentska služba Fakulteta

en_USEN
Share This