Konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2022/2023. godinu

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14., 1/18. i 15/21.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija  studentima – braniocima i članovima njihovih porodica

 za studijsku 2022/2023. godinu

 

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

I.         Pravo učešća na konkursu imaju:

a)      dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

b)      ratni vojni invalidi;

c)      demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu;

d)     članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;

e)      članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

f)       djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;

g)      djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;

h)      djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

II.   Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

a)    djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu       invalidninu – do navršene 35. godine života;

b)   djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo              pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30.godine života;

c)    djeca umrlih demobiliziranih branilaca koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.

III.  Pravo učešća na konkursu lica iz tačke I i II imaju pod uvjetom:

a)      da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;

b)      da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;

c)      oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

d)     čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 686,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);

e)      da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

      Odredba tačke d) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

      Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu.

IV.  Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

a)      koji imaju status apsolventa;

b)      koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;

c)      koji su na vanrednom studiju;

d)     koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca;

e)      koji su studenti II ciklusa studija u radnom odnosu;

f)       koji su upisali studijsku godinu po osnovu bezuslovnog upisa, odnosno po osnovu člana 124. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju ZDK („Sl.novine ZDK“ br. 6/09,09/13,13/13,04/15,05/18,4/19 i 19/20)

V. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih bodova primjenom slijedećih kriterija:

a)    ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;

b)   socijalno-ekonomska situacija;

c)    ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, objavljenih na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VI. Izbor kandidata bez bodovanja:

a)       kandidati iz stava I.tačka a) do tačke e) i stava II.;

b)      djeca ratnih vojnih invalida sa procentom invaliditeta 70% i više;

c)      kandidati sa procentom invaliditeta 70% i više.

VII.  Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze :

a)      dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;

b)      uvjerenje o kretanju ( kao dokaz o prebivalištu);

c)      potvrdu o redovnom studiju;

d)     dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini sa ovjerenom kopijom stranice indeksa koja sadrži podatke o ovjeri posljednjeg semestra);

e)      dokaz o nezaposlenosti studenta II ciklusa (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika-studenta, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);

f)       ovjerenu kućnu listu;

g)      uvjerenje o prosječnim prihodima zaposlenih za posljednja tri mjeseca računajući do dana objave konkursa ili ček za penzionere, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);

h)      ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;

i)        ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

j)        ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu;

k)      izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog roditelja), a za razvedene roditelje pravosnažnu presudu o razvodu braka;

l)        rješenje nadležne institucije o procentu invaliditeta studenta-aplikanta i članova  njegove porodice.

VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

       Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

OBRAZAC ZA STIPENDIJU

Obrazac izjave o nekorištenju druge stipendije

IZJAVA – Ukupni prihodi domaćinstvo

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This