Interni oglas za izbor studenata-saradnika (demonstratora) na nastavnim predmetima

Interni oglas za izbor studenata-saradnika (demonstratora) na nastavnim predmetima, kako slijedi:

1. “Statika konstrukija I”, 1(jedan) izvršilac
2. Geodezija, 2(dva) izvršioca

Uslovi:  

  1. „Redovni studenti, koji su u prethodnim godinama studija ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8 (osam), a koji iz određenog nastavnog predmeta imaju najmanje ocjenu 9 (devet), mogu biti izabrani za studente-saradnike (demonstratore) na tom nastavnom predmetu, te na osnovu takvog angažovanja, dobijati odgovarajuću novčanu naknadu, u skladu s odlukom Upravnog odbora“.
  2. „Izbor studenata – saradnika (demonstratora) vrši NNV/UNV fakulteta /akademije/visoke škole, na osnovu internog oglasa, te na prijedlog predmetnog nastavnika i dekana, pri čemu prednost imaju studenti s većim ocjenama na konkretnom nastavnom predmetu“.

Pravo učešća na Oglas:

  • Studenti Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici sa najmanjom ukupnom prosječnom ocjenom 8 (osam)
  • Položenim ispitima iz predmeta demonstrature ocjenom 9 (devet)

 

Zainteresovani studenti uz prijavu podnose:

  1. Potvrdu o studiranju
  2. Uvjerenje o položenim ispitima
  3. Kraći CV

Oglas  ostaje otvoren 8  dana od dana objave na Oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta

 

Prijave  s potrebnom dokumentacijom  dostaviti u Sekretarijat Fakulteta s naznakom „ZA IZBOR SARADNIKA (DEMONSTRATORA)“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Predsjedavajući Naučno-nastavnog vijeća

R.prof.dr.sc. Aleksandar Karač

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This