INTERNI OGLAS za izbor studenata – demonstratora

Na osnovu člana 112. stav 1) tačka u) u vezi sa članom 261. Statuta Univerziteta u Zenici, na Zahtjev Prodekana za nastavu i studentska pitanja, broj: 11-205-004-0563/22 od 28.10.2022. godine, a na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta o raspisivanju internog oglasa za izbor studenata – demonstratora, broj 11-200-020-0577/22 od 07.11.2022. godine, raspisuje se:

 

INTERNI OGLAS
za izbor studenata – demonstratora

 

Izbor studenada – demonstratora se vrši za sljedeće nastavne predmete:

Odsjek Građevinarstvo:

 1. Inžinjerska matematika I – I semestar – 1 (jedan) izvršilac
 2. Geodezija – II semestar – 1 (jedan) izvršilac
 3. Statika konstrukcija – V semestar – 1 (jedan) izvršilac

Odsjek Softversko inženjerstvo:

 1. Operativni sistemi – II semestar – 1 (jedan) izvršilac
 2. Računarske mreže – II semestar – 1 (jedan) izvršilac
 3. Osnove baze podataka – III semestar – 1 (jedan) izvršilac
 4. Objektivno-orjentisano programiranje – III semestar – 1 (jedan) izvršilac
 5. Sistemska i mrežna administracija – V semestar – 1 (jedan) izvršilac
 6. Razvoj mobilnih aplikacija – V semestar – 1 (jedan) izvršilac

Pravo prijave na oglas imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Redovni studenti, koji su u prethodnim godinama studija ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8 (osam), a koji iz konkretnog nastavnog predmeta imaju najmanje ocjenu 9 (devet);
 • Redovni studenti koji su u prethodnim godinama studija ostvarili prosječnu ocjenu nižu od 8 (osam), a koji iz konkretnog nastavnog predmeta imaju ocjenu 10 (deset).

Izbor studenta – demonstratora vrši Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, na osnovu internog oglasa, te na prijedlog predmetnog nastavnika ili dekana, pri čemu prednost imaju studenti sa većim ocjenama na konkretnom nastavnom predmetu. Studentu – demonstratoru po osnovu ovakvog angažmana, pripada naknada za izvođenje nastave, u skladu sa odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

Zainteresovani studenti uz prijavu podnose:

 1. Potvrdu o studiranju
 2. Uvjerenje o položenim ispitima
 3. Kraći CV

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti u Sekretarijat Fakulteta s naznakom „ZA IZBOR STUDENTA – DEMONSTRATORA“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploči i internet stranici Fakulteta.

 

Predsjedavajući Naučno-nastavnog vijeća PTF
Prof.dr.sc. Aleksandar Karač

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This