Energetski procesi i tehnologije

Predavanja V.prof.dr. Edin Berberović
Vježbe V.as.mr. Semir Selimović
Godina – semestar I – zima
Broj časova (P+V) 3+3
ECTS bodovi 7

 

Program kursa

Uvod u termo fluidne nauke. Osnove mehanike fluida. Statika, kinematika, dinamika fluida. Integralna analiza toka. Osnove inženjerske termodinamike. Termodinamičke osobine čistih supstanci. Zakoni održanja mase i energije, prvi zakon termodinamike. Jednačina stanja idealnog gasa. Parni ciklusi. Osnove prenosa toplote. Kondukcija, konvekcija i zračenje toplote. Izmjenjivači toplote. Parni kotlovi i parne turbine. Osnovni elementi i vrste parnih kotlova. Princip rada parnog kotla. Stehiometrijski odnosi sagorijevanja i proračun potrebne količina zraka za sagorijevanje. Osnovni elementi i vrste parnih turbina. Princip rada parne turbine. Proračun parnih turbina. Energijska efikasnost. Obnovljivi izvori energije. Iskorištavanje energije sunca, vjetra i vode. Energetski bilansi i proračun sistema koji koriste energiju sunca, vjetra i vode. Tehnologije proizvodnje električne enegije. Princip rada termo, hidro i vjetroelektrane.

Literatura

Osnovna:

  1. Demirdžić I.: Mehanika fluida I dio (osnove), Mašinski fakultet Sarajevo, 1991.
  2. Šikalo Š.: Termodinamika i molekularni transportni procesi, Dobra knjiga Sarajevo, 2009.
  3. Incropera F.P., Dewitt D.P.: Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons Inc., 2011.
  4. Đurić V., Bogner M.: Parni kotlovi, teorijske osnove i proračun, IRO Građevinska knjiga, 1980.
  5. Quaschning V.: Renewable Energy and Climate Change, John Wiley & Sons Inc., 2010.
  6. Twidell J., Weir T.: Renewable Energy Resources, Taylor & Francis, 2006.

Dodatna:

  1. Cengel Y.A., Boles M.A.: Thermodynamics, An Engineering Approach, McGraw-Hill Higher Education, 2008.
  2. Kundu P.K., Cohen I.M.: Fluid Mechanics, Elsevier Inc., 2004.
  3. Zahoransky R., Allelein H.J., Oehler H., Schelling U.: Energietechnik, Systeme zur Energieumwandlung, Vieweg+Teubner Verlag, 2010.

Materijali sa predavanja i vježbi

Cjelokupna predavanja mogu se naći na sljedećem linku.

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 40% od bodova na ispitu, 30% od bodova iz zadaća, 30% od bodova na testovima.

Kolokviji/testovi

TEST I:
TEST II:

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana