Stručna/industrijska praksa
Obavještavaju se studenti završnih godina studija (IV godina odsjeka Građevinarstvo i III godina odsjeka Proizvodni biznis) da su u ljetnom semestru akademske godine po planu i programu studija dužni obaviti svoju stručnu/industrijsku praksu, i to:
- za Proizvodni biznis u trajanju od 15 radnih dana (120 sati)
- za Građevinarstvo u trajanju od 4 radna dana (30 sati).
U dosadašnjem radu praksa se obavljala tokom mjeseca aprila, tako da je neophodno što prije utvrditi raspored studenata po firmama, da bi se taj raspored mogao blagovremeno odobriti putem Naučno-nastavnog vijeća fakulteta. Iz tog razloga, upućujemo studente da ŠTO PRIJE pronađu firme u kojima bi mogli da obave praksu i da ŠTO PRIJE proslijede prodekanu za nastavu naziv firme u kojoj su dogovorili praksu, lično ili putem emaila. Na taj način studenti će olakšati sebi, jer će moći da se pobrinu da dogovore praksu u firmi koja im najbolje odgovara (s obzirom na problematiku kojom se firma bavi, njenu lokaciju, itd.), a što fakultet ne može za svakog studenta ponaosob organizovati.
Nakon što se utvrdi konačan raspored studenata po firmama za obavljanje prakse, prije odlaska na praksu prodekan za nastavu obavit će konsultativni sastanak sa studentima, gdje će biti dogovorene obaveze koje studenti trebaju da ispune, kao i tačni termini i dani obavljanja prakse.
Ukoliko pojedine firme traže prethodno slanje zahtjeva sa fakulteta, studenti o tome trebaju obavijestiti dekana ili prodekana za nastavu.
Ukoliko bude nejasnoća u vezi navedenog, studenti se trebaju obratiti prodekanu za nastavu radi konsultacija.
Rok da se prodekanu za nastavu dostave nazivi firmi za praksu je najkasnije do 15. februara 2019. godine.

Diplomski radovi
U cilju planiranja broja kandidata kao i mentora i tema za diplomske radove, pozivaju se studenti završne godine studija (IV godina odsjeka Građevinarstvo i III godina odsjeka Proizvodni biznis), da ispune obrazac: Prethodna prijava za diplomski rad. U toj prijavi, studenti biraju 3 predmeta iz kojih bi željeli raditi diplomski rad, nakon čega će se putem Naučno-nastavnog vijeća fakulteta utvrditi konačan raspored diplomanata po predmetima i mentorima, vodeći računa o tome da pojedini mentori ne budu objektivno preopterećeni niti podopterećeni. Popunjen obrazac potrebno je dostaviti prodekanu za nastavu, lično ili putem emaila.
Ukoliko bude nejasnoća u vezi navedenog, studenti se trebaju obratiti prodekanu za nastavu radi konsultacija.
Rok da se prodekanu za nastavu dostave popunjene prijave je najkasnije do 15. februara 2019. godine.


PDF