Stručna/industrijska praksa
Obavještavaju se studenti završnih godina studija (IV godina odsjeka Građevinarstvo i III godina odsjeka Proizvodni biznis) da su u ljetnom semestru akademske godine po planu i programu studija dužni obaviti svoju stručnu/industrijsku praksu, i to:
- za Proizvodni biznis u trajanju od 15 radnih dana (120 sati)
- za Građevinarstvo u trajanju od 4 radna dana (30 sati).
Potrebno je što prije utvrditi raspored studenata po firmama, da bi taj raspored odobrilo Naučno-nastavnog vijeća fakulteta. Obavljanje stručne prakse je obaveza svakog studenta po nastavnom planu i programu, tako da su studenti dužni da što prije pronađu firme u kojima će obaviti praksu i da informaciju o tome proslijede prodekanu za nastavu putem emaila (naziv firme). Nakon što se utvrdi raspored studenata po firmama, prodekan za nastavu obavit će konsultativni sastanak sa studentima, gdje će biti objašnjene njihove obaveze u vezi prakse. Ukoliko pojedine firme traže slanje zahtjeva sa fakulteta, studenti o tome trebaju obavijestiti prodekana za nastavu.
Rok da studenti dostave nazive firmi za praksu je najkasnije do 24. februara 2020. godine.
Ukoliko studenti ne obezbijede sebi na vrijeme firmu za obavljanje prakse i ne obave praksu na vrijeme, neće moći ovjeriti ljetni semestar.

Diplomski radovi
U cilju planiranja mentora i tema za diplomske radove, studenti završne godine studija (IV godina odsjeka Građevinarstvo i III godina odsjeka Proizvodni biznis) trebaju da popune obrazac: Prethodna prijava za diplomski rad. U toj prijavi, studenti obavezno upisuju 3 predmeta iz kojih bi željeli raditi diplomski rad, a nakon toga Naučno-nastavno vijeće fakulteta će utvrditi konačan raspored diplomanata. Popunjenu prijavu dostaviti prodekanu za nastavu, lično ili putem emaila.
Rok da studenti dostave prijave za diplomske radove je najkasnije do 24. februara 2020. godine.
U slučaju da studenti ne dostave prijavu sa upisana 3 predmeta za izradu diplomskog rada, fakultet će odrediti predmet i mentora za diplomski rad.


PDF
FileAction
Prethodna_prijava.DOCDownload