Obavještavaju se studenti završne godine (III godina odsjeka Proizvodni biznis i IV godina odsjeka Građevinarstvo), da je NNV fakulteta donijelo odluku o rasporedu studenata po firmama za obavljanje prakse, koji se nalazi na slijedećem linku: Raspored praksa.
Svoju praksu studenti će obaviti kako slijedi:
- za odsjek Proizvodni biznis, ukupno 15 radnih dana u periodu od 1.4. do 19.4.
- za odsjek Građevinarstvo, ukupno 4 radna dana, počevši od 1.4. u dogovoru sa firmama
Tokom prakse studenti su dužni da uredno vode dnevnik prakse, po predlošku koji se nalazi na slijedećem linku: 
Dnevnik prakse. Na kraju prakse, studenti treba da dobiju uvjerenje/potvrdu iz firme da su praksu uredno obavili, koja treba biti ovjerena pečatom/potpisom odgovorne osobe u firmi. Nakon toga, studenti se javljaju svojim mentorima za praksu, pred kojima prvo treba da izlože dnevnik prakse, te da im potom može upisati u indeks i prijavu da su izvršili obavezu prakse.
Radi detaljnijih uputa, prije odlaska na praksu zakazuje se sastanak sa svim studentima završne godine oba odsjeka. Sastanak će se održati kod prodekana za nastavu u srijedu 27.03.:
- za odsjek Proizvodni biznis u 10,00 sati
- za odsjek Građevinarstvo u 11,00 sati

Dolazak svih studenata je obavezan.


PDF