CAD u građevinarstvu

 

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe v.as.mr. Vahid Redžić
Godina – semestar II – zimski
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 4

 

Program kursa

Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja. Digitalizacija. Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi, ulazni i izlazni uređaji. Svjetlost i boje. Rasterska grafika. Formati grafičkih datoteka. Vektorska grafika. 3D prikazi: solid, surface, wireframe. Software za vektorsku grafiku. Geometrijske transformacije. Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije. Parametarske krive. 2D CAD software. Korisnički interfejsi CAD software-a i 2D CAD terminologija. CAD transformacije. Parametarske površine. Tehnike 3D modeliranja. 3D vizualizacija i rendering. Priprema za štampu. BIM. CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije. Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija.

Cilj predmeta
 • Savladati korištenje informatičkih tehnologija u oblikovanju građevinskih konstrukcija korištenjem savremenih softverskih alata
  (CAD).
 • Samostalno koristiti računar u svim fazama oblikovanja građevinskih
  konstrukcija i pripreme tehničke dokumentacije, preko vizualizacije i
  prezentacije projekta.
Kompetencije (Ishodi učenja)
 • Koristiti savremene CAD programske pakete za 2D i 3D modeliranje
 • Poznavati mogućnosti i osobine hardvera i softvera za računarsku grafiku
 • Koristiti osnovne tehnike 3D modeliranja, BIM i GIS alata
 • Primijeniti stečena znanja na izradu elektronske tehničke dokumentacije

 

Literatura

Osnovna:

 1. Samir Lemeš (2018) Računarska grafika i geometrijsko modeliranje, ISBN 978-9958-639-97-5, Univerzitet u Zenici, Zenica
 2. Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn (2015) Autodesk Revit Architecture 2015 Osnove, Sybex, ISBN 978-86-7991-381-4
 3. Scott Onstott (2014) AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove, Sybex, ISBN: 978-86-7991-373-9

  Dodatna:
 4. Ellen Finkelstein, Lee Ambrosius (2014) AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 Bible, Autodesk, ISBN: 978-1118880364
 5. Brad Hardin, Dave McCool (2015) BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, Wiley, ISBN 978-1118942760

Teme sa predavanja

Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita
Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja
Digitalizacija
Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi
Hardware za računarsku grafiku: ulazni i izlazni uređaji
Svjetlost i boje
Rasterska grafika
Formati grafičkih datoteka
Vektorska grafika
3D prikazi: solid, surface, wireframe
Software za vektorsku grafiku
Geometrijske transformacije
Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije
Parametarske krive
test 1
2D CAD software
Korisnički interfejsi AutoCAD-a i 2D CAD terminologija
CAD transformacije
Parametarske površine
Tehnike 3D modeliranja
3D vizualizacija i rendering
Priprema za štampu
BIM
CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije
Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija
test 2 + popravni test 1

 

Ocjenjivanje

Konačna ocjena:
20% prvi parcijalni ispit,
20% drugi parcijalni ispit,
40% ocjena sa vježbi,
20% završni ispit
  

Skala za ocjenjivanje:     0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana