Proizvodni biznis

1. ciklus studija

Odsjek Proizvodni biznis – I godina studija (I semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Osnove matematike za inženjerstvo Doc.dr. Almir Huskanović
Prof.dr. Aleksandar Karač
V.prof.dr. Samir Lemeš
V.prof.dr. Edin Berberović
30 30
Tehnička mehanika Prof.dr. Elma Ekinović As. Amel Karić 45 45
Uvod u ekonomiju Prof.dr. Kadrija Hodžić As. Alem Merdić 30 30
Tehničko crtanje V.prof. Amra Talić-Čikmiš V.as.mr. Denis Spahić
As. Amel Karić
45 45
Materijali u proizvodnji Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr. Raza Sunulahpašić
V.prof.dr. Raza Sunulahpašić
As. Amna Hodžić
45 30
Engleski jezik I Doc.dr. Adnan Bujak 30
Sportska kultura I Doc.dr. Amna Ćatić Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić
(stručnjaci iz prakse)
30
Odsjek Proizvodni biznis – II godina studija (III semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Matematika II Doc.dr. Almir Huskanović As. Emin Bešo 30 45
Upravljanje kvalitetom Prof.dr. Sabahudin Jašarević As. Emir Đulić 30 30
Inženjersko računarsko modeliranje Prof.dr.Senad Balić V.as.mr. Ernad Bešlagić 30 45
Proizvodne tehnologije II Doc.dr. Ibrahim Plančić Doc.dr. Ibrahim Plančić 30 30
Menadžment MSP Prof.dr. Mugdim Pašić V.as.mr. Samir Smailbegović 30 45
Engleski jezik III Doc.dr. Adnan Bujak 30
Sportska kultura III Doc.dr. Amna Ćatić Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić
(stručnjaci iz prakse)
30
Odsjek Proizvodni biznis – II godina studija (V semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Upravljanje proizvodnjom Prof.dr. Sabahudin Jašarević As. Emir Đulić 45 45
Računovodstvo i finansije V.prof.dr. Almir Alihodžić V.as.mr. Jasmina Džafić 45 45
Engleski jezik V Doc.dr. Aida Tarabar V.as.mr. Maja Hinović Hamzić 30 15
Izborni predmeti
Alati i pribori Doc.dr. Edin Begović As. Adnan Softić 45 45
Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka Doc.dr. Abaz Manđuka 45 45
Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković V.as.mr. Alan Lisica 45 45
Upravljanje ljudskim resursima Doc.dr. Dino Arnaut V.as.mr. Samir Smailbegović 45 45

2. ciklus studija

Odsjek Proizvodni biznis – I godina studija (I semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Upravljanje troškovima V.prof.dr. Sado Puškarević V.as.mr. Ajla Muratović 30 30
Operaciona istraživanja Doc.dr. Hermina Alajbegović V.as.Ismet Kalčo 30 45
Energetski procesi i tehnologije V.prof.dr. Edin Berberović Doc.dr. Edin Berberović
V.as.mr. Semir Selimović
45 45
Primjena numeričkih metoda u inženjerstvu Prof.dr. Aleksandar Karač V.as.mr. Denis Spahić 30 30
Izborni predmeti
Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović Doc.dr. Edin Begović 45 45
Integrisani sistemi kvaliteta Prof.dr. Sabahudin Jašarević V.as.mr. Alan Lisica 45 45
Odsjek Proizvodni biznis – II godina studija (III semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Projektni menadžment Prof.dr. Sabahudin Jašarević V.as.mr. Denis Mujezinović
mr. Alan Lisica
45 45
Industrijska politika V.prof.dr. Merim Kasumović V.prof.dr. Merim Kasumović 30 30
PDM/PLM sistemi Prof.dr. Senad Balić V.as.mr. Ernad Bešlagić 30 45
Fleksibilni proizvodni sistemi Prof.dr. Darko Petković V.as.mr. Denis Mujezinović
mr. Alan Lisica
45 45
Izborni predmeti
Tehnologije obrade nemetalnih materijala Prof.dr. Sabahudin Ekinović Doc.dr. Edin Begović 45 45
Projektovanje proizvodnih sistema Prof.em.dr. Safet Brdarević
Prof.dr. Sabahudin Jašarević
V.as.mr. Denis Mujezinović
mr. Alan Lisica
45 45

 

1. ciklus studija

Odsjek Proizvodni biznis – I godina studija (II semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Matematika I Doc.dr. Almir Huskanović As. Emin Bešo 45 45
Osnove mašinstva V. prof.dr. Nedeljko Vukojević V.prof.dr. Nedeljko Vukojević
As. Dino Ključanin
45 45
Ekonomika preduzeća V.prof.dr. Danijela Martinović As. Anisa Šišić-Topalović 45 45
Proizvodne tehnologije I Doc.dr. Edin Begović Doc.dr. Edin Begović 30 30
Sociologija V.prof.dr. Faruk Kozić 30
Engleski jezik II Doc.dr. Adnan Bujak 30
Sportska kultura II Doc.dr. Amna Ćatić Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić
(stručnjaci iz prakse)
30
Odsjek Proizvodni biznis – II godina studija (IV semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Ekoinžinjerstvo Prof.dr. Šefket Goletić V.as.mr. Muvedet
Šišić
30 30
Mjerna tehnika V.prof.dr. Samir Lemeš As.mr. Dženana Tomašević 30 30
Poslovno pravo V.prof.dr. Enes Bikić V.as.mr. Dženana Radončić 45 30
Proizvodni sistemi i logistika Prof.dr. Darko Petković As. Emir Đulić 45 45
Marketing Prof.dr. Ishak Mešić As. Inela Karić 45 30
Engleski jezik IV Doc.dr. Adnan Bujak 30
Sportska kultura IV Doc.dr. Amna Ćatić Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić
(stručnjaci iz prakse)
30
Odsjek Proizvodni biznis – III godina studija (VI semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Termička obrada Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr. Almaida Gigović-Gekić
V.prof.dr. Almaida Gigović-Gekić 30 30
Engleski jezik VI Doc.dr. Aida Tarabar V.as.mr. Maja Hinović Hamzić 30 15
Izborni predmeti
Zavarivanje Prof.dr. Sead Pašić V.as.mr. Behar Alić 45 45
Održavanje tehničkih sistema Prof.dr. Sabahudin Jašarević As. Emir Đulić 45 45

2. ciklus studija

Odsjek Proizvodni biznis – I godina studija (II semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
CIM tehnologije Prof.dr. Darko Petković V.as.mr. Alan Lisica 45 45
Standardizacija V.prof.dr. Samir Lemeš V.prof.dr. Samir Lemeš 30 30
Mehatronički sistemi V.prof.dr. Malik Čabaravdić As.mr. Dženana Tomašević 45 30
Poduzetnički menadžment Doc.dr. Dino Arnaut
Prof.dr. Rifet Đogić
V.as.mr. Samir Smailbegović 45 30
Izborni predmeti
Nove proizvodne tehnologije Prof.dr. Sabahudin Ekinović Doc.dr. Edin Begović 45 45
Tehnologije demontaže i montaže Doc.dr. Ismar Alagić Doc.dr. Ismar Alagić 45 45
Odsjek Proizvodni biznis – II godina studija (IV semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Poslovno komuniciranje Prof.dr. Damir Kukić Prof.dr. Damir Kukić 45 30
Spoljno trgovinsko poslovanje V.prof.dr. Beriz Čivić Doc.dr. Alma Kamarić 30 30

Kompletan Nastavni plan i program odsjeka Proizvodni biznis 1. ciklus studija u PDF formatu

 Prva godina studija

Predavanja Vježbe ECTS
1. semestar – zimski
Osnove matematike za inženjerstvo 2 2 5
Tehnička mehanika 3 3 6
Uvod u ekonomiju 2 2 5
Tehničko crtanje 3 3 6
Materijali u proizvodnji 3 2 5
Engleski jezik I 2 0 2
Sportska kultura I 0 2 1
2. semestar – ljetni
Matematika I 3 3 7
Osnove mašinstva 3 3 7
Ekonomika preduzeća 3 3 6
Proizvodne tehnologije I 2 2 5
Sociologija 2 0 2
Engleski jezik II 2 0 2
Sportska kultura II 0 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druga godina studija

Predavanja Vježbe ECTS
3. semestar – zimski
Matematika II 2 3 6,6
Upravljanje kvalitetom 2 2 4,5
Inženjersko računarsko modeliranje 2 3 6
Proizvodne tehnologije II 2 2 5
Menadžment MSP 2 3 5
Engleski jezik III 2 0 2
4. semestar – ljetni
Ekoinžinjerstvo 2 2 5
Mjerna tehnika 2 2 4,5
Poslovno pravo 3 2 6
Proizvodni sistemi i logistika 3 3 6,5
Marketing 3 2 5
Engleski jezik IV 2 0 2
Sportska kultura IV 0 2 1

 Treća godina studija

Predavanja Vježbe ECTS
5. semestar – zimski
Upravljanje proizvodnjom 3 3 7
Računovodstvo i finansije 3 3 7
Izborni predmet 1 3 3 6,5
Izborni predmet 2 3 3 6,5
Engleski jezik V 2 1 3
6. semestar – ljetni
Industrijska praksa 0 8 4
Termička obrada 2 2 4,5
Izborni predmet 3 3 3 6,5
Engleski jezik VI 2 1 3
Završni rad 12

 Izborni predmeti

Predavanja Vježbe ECTS
I grupa izbornih predmeta
Alati i pribori 3 3 6,5
Mašine za obradu deformacijom 3 3 6,5
Zavarivanje 3 3 6,5
II grupa izbornih predmeta
Projektovanje tehnoloških postupaka 3 3 6,5
Upravljanje ljudskim resursima 3 3 6,5
Održavanje tehničkih sistema 3 3 6,5

 

 

 

Kompletan Nastavni plan i program odsjeka Proizvodni biznis 2. ciklus studija u PDF formatu

 Prva godina studija

Predavanja Vježbe ECTS
1. semestar – zimski
Upravljanje troškovima 2 2 5
Operaciona istraživanja 2 3 6
Energetski procesi i tehnologije 3 3 7
Primjena numeričkih metoda u inženjerstvu 2 2 5,5
Izborni predmet 1 3 3 6,5
2. semestar – ljetni
CIM tehnologije 3 3 6,5
Standardizacija 2 2 5,5
Mehatronički sistemi 3 2 6
Poduzetnički menadžment 3 2 5,5
Izborni predmet 2 3 3 6,5

Druga godina studija

Predavanja Vježbe ECTS
3. semestar – zimski
Projektni menadžment 3 3 6
Industrijska politika 2 2 5
PDM/PLM sistemi 2 3 6
Fleksibilni proizvodni sistemi 3 3 6,5
Izborni predmet 3 3 3 6,5
4. semestar – ljetni
Komunikologija 3 2 6
Spoljnjo trgovinsko poslovanje 2 2 5
Master rad 19

 Izborni predmeti

Predavanja Vježbe ECTS
I grupa izbornih predmeta
Nekonvencionalni postupci obrade 3 3 6,5
Nove proizvodne tehnologije 3 3 6,5
Tehnologije obrade nemetalnih materijala 3 3 6,5
II grupa izbornih predmeta
Integrisani sistemi kvaliteta 3 3 6,5
Tehnologije demontaže i montaže 3 3 6,5
Projektovanje proizvodnih sistema 3 3 6,5

 

Mjerna tehnika

Link za materijale

Osnove matematike za inženjerstvo

Link za materijale

Računovodstvo i finansije

Finansijski menadžment 1. dio

Finansijski menadžment 2. dio

Proizvodni sistemi i logistika

Materiljali PDF

Ekonomika preduzeća

Materijali PPT

 

KONTAKT

+387 32 449 120

 

+387 32 449 126

 

ptf@unze.ba

 

Fakultetska 1, 72000 Zenica

 

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana