Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Prelazak i priznavanje ispita s drugih fakulteta

Za pokretanje procedure priznavanja ispita potrebno je predati zahtjev (obrazac zahtjeva se može dobiti u Studentskoj službi ili na ovom linku), indeks, uvjerenje o položenim ispitima i po potrebi ovjerene nastavne programe visokoškolske ustanove gdje je ranije studirao (ukoliko iste ne posjeduje Politehnički fakultet u Zenici), u Studentsku službu.


Politehnički fakultet će primati zahtjeve za prelazak s drugih fakulteta samo za one godine studija za koju realizuje nastavu. To znači da se tokom akademske 2011/2012. godine studenti mogu upisati samo u prvu godinu studija. Priznavanje ispita će se vršiti za svaku godinu studija posebno, odnosno tokom akademske 2011/2012. godine samo za predmete iz prve godine studija Građevinarstva Politehničkog fakulteta u Zenici.
Prelazak studenata s drugih univerziteta i fakulteta je regulisan sljedećim odredbama Statuta Univerziteta u Zenici:

Član 245. (Prelazak s drugog univerziteta)
(1) Studenti drugih univerziteta mogu prijeći i nastaviti odgovarajući studij na Univerzitetu, u kojem slučaju mu se priznaju položeni ispiti u cjelosti, ukoliko postoji istovjetnost i/ili srodnost nastavnih programa, odnosno njihovog sadržaja i obima.
(2) Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta, ona se utvrđuje i student ju je dužan položiti.
(3) Po okončanju postupka priznavanja položenih ispita, studentu prijelazniku utvrđuje se status studenta na Univerzitetu, istovjetan statusu kojeg je imao na visokoškolskoj ustanovi s koje prelazi.

Član 246. (Zahtjev za prelazak)
(1) Zahtjev za prelazak, uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta (samo za studente izvan Univerziteta), te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi fakultetu, najkasnije do 15. 09. tekuće godine.
(2) Odluku o odobravanju prijelaza i priznavanju položenih ispita s drugog univerziteta donosi dekan.
(3) Na odluku iz prethodnog stava može se uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta/akademije/visoke škole, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana njenog prijema.

Član 247. (Odluka o priznavanju ispita)
(1) Odluku o priznavanju položenih ispita s drugog univerziteta donosi nastavno-naučno vijeće, na prijedlog komisije za nastavu.
(2) Pripremu prijedloga za priznavanje ispita, na propisanom obrascu, vrši komisija za nastavu koju čine prodekan za nastavu fakulteta i ECTS koordinatori Univerziteta i fakulteta.
(3) Protiv odluke iz stava 1. ovoga člana, može se uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta.
(4) Odluka po prigovoru je konačna.

Član 248. (Prelazak s jednog programa studija na drugi, unutar Univerziteta)
Analogno članovima 245. i 246. ovoga Statuta, moguće je ostvariti prijelaz s jednog studijskog programa na drugi, unutar Univerziteta, ali samo na višim godinama studija, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 242. stav (1) tačke a) i b), te ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost izvođenja nastave studijske godine i studijskog programa s kojeg student vrši prijelaz i na koji prelazi, shodno standardima i normativima visokog obrazovanja Kantona.

Naslovna_curves.cdr

 
Webmaster | Ažurirano 12.04.2016