Plan odvijanja nastave na Politehničkom fakultetu u akademskoj 2020/2021. godini

U vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom uslijed COVID-19, uvažavajući važeće preporuke nadležnih organa o poduzimanju zaštitnih mjera, Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta na svojoj 09/20 sjednici dana 05.10.2020. godine donijelo je Plan odvijanja nastave na Politehničkom fakultetu, kako slijedi:

  1.  Nastava na Politehničkom fakultetu počinje u ponedjeljak 12.10.2020. godine, prema važećim odlukama Senata Univerziteta u Zenici.
  1. Za studente na 2. ciklusu studija izvodi se online nastava (predavanja i vježbe).
  1. Za studente 1. godine na 1. ciklusu studija na odsjecima Građevinarstvo i Proizvodni biznis nastava (predavanja i vježbe) se izvodi u prostorijama fakulteta.
  1. Za studente 1. godine na 1. ciklusu studija na odsjeku Softversko inženjerstvo formiraju se četiri grupe kako bi bile zadovoljene mjere zaštite s obzirom na propisanu obaveznu udaljenost. Nastava predavanja izvodi se svaki dan u prostorijama fakulteta skladu sa rasporedom nastave, na način da se nastava u jednoj sedmici izvodi u prostorijama fakulteta za jednu grupu studenata, tokom izvođenja nastave vrši se snimanje nastave, a ostalim grupama u toj sedmici elektronskim putem dostavljaju se online-materijali i snimljena nastava. Pri tome, svake sedmice se ciklično mijenja grupa studenata kojoj se izvodi nastava na fakultetu, a ostalim grupama dostavljaju se online materijali i snimljena nastava za tu sedmicu. Nastava vježbi izvodi se jednoj grupi u prostorijama fakulteta, drugoj grupi izvodi se online nastava koja se snima, a ostalim dvjema grupama dostavljaju se online materijali i snimljena nastava za tu sedmicu, pri čemu se svake sedmice ciklično mijenjaju te dvije grupe studenata.
  1. Prilikom izvođenja nastave u prostorijama fakulteta i nastavno osoblje i studenti dužni su se pridržavati svih važećih preporuka radi poduzimanja mjera zaštite (mjerenje temperature i dezinfekcija ruku i obuće na ulazu u fakultet, nošenje zaštitnih maski ili vizira tokom boravka na fakultetu uključujući i vrijeme trajanja nastave, itd.).
  1. Za studente viših godina studija na 1. ciklusu studija izvodi se online nastava isključivo putem platforme Google Education Suite, korištenjem alata iz te platforme (kao npr. Google Classroom, Google Meet,…). Svi nastavnici i saradnici, kao i svi spoljni saradnici, dužni su svu online nastavu realizirati korištenjem platforme Google Education Suite.
  1. Zadužuje se prodekan za nastavu fakulteta da prati realizaciju online nastave putem evidencije prisustva korisnika na platformi, koja se automatski generira ulaskom korisnika (nastavnog osoblja i studenata) na platformu.
  1. Ukoliko nastavnik ili saradnik tokom izvođenja nastave u prostorijama fakulteta uoči da student pokazuje znakove bolesti ili slabosti (malaksalost, kašalj i slično), dužan je od studenta zatražiti da napusti nastavu i javi se u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi provjere zdravstvenog stanja. Na isti način dužni su postupati i nastavnici i saradnici i za sebe lično.
  1. Usvojeni Plan odvijanja nastave potrebno je službeno dostaviti prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici najkasnije do 09.10.2020. godine i on vrijedi to 31.10.2020. godine, nakon čega se usvaja Plan nastave za period od narednih mjesec dana.

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja
prof. dr. Edin Berberović

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This