Osnove matematike za inženjerstvo

 
Predavanja Doc.dr. Almir Huskanović
Prof.dr. Aleksandar Karač
Vježbe V.prof.dr. Samir Lemeš
V.prof.dr. Edin Berberović
Godina – semestar I – zimski
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 5

 

Program kursa

Mjerne jedinice: SI sistem, konverzija iz drugih sistema, prefiksi za tvorbu manjih/većih jedinica. Funkcije: standardne funkcije. trigonometrijske i eksponencijalne. Primjene: talasna kretanja, zvuk, termodinamičke krive. Analiza: Diferenciranje, karakter funkcija, Primjene: analiza eksperimentalnih krivulja. Integriranje. Primjene: integral kao zbir za računanje rada pod dejstvom sile. Vektorska algebra: koordinatni sistemi, pravouglo-polarne konverzije, Primjena: kretanje i pozicioniranje robota. Osnovne operacije s vektorima u dvije i tri dimenzije, Primjene: jednostavna geometrija, proračun sila. Skalarni proizvod, vektorski proizvod. Primjene: izračunavanje rada i energije. Jednostavna vektorska analiza: Primjene: ubrzanje, pomak. Linearna algebra: linearne algebarske jednačine, Gaussova eliminacija, numeričke metode u linearnoj algebri. Primjene: električne mreže, prenos toplote.

 

Cilj predmeta
 • upoznati studente prve godine studija sa jednostavnošću matematike i njenom sposobnošću da jasno opiše inženjerske probleme
 • pomoći promjeni percepcije da je matematika isključivo apstraktna i istaknuti njen značaj za inženjerstvo
 • pomoći studentima da razviju vještine rješavanja problema primjenom matematike u inženjerstvu
 • razviti vještine rješavanja problema na rigorozan, racionalan i jasan način
 • pomoći studentima da sami procijene i sami popune praznine u prethodnom matematičkom obrazovanju
Kompetencije (Ishodi učenja) Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:

 • pokažu svijest o važnosti matematike u širokom rasponu tema, posebno uključujući mehaniku i računarsko inženjerstvo
 • pokažu sposobnost korištenja matematičke terminologije kao dijela analize i rješavanja tehničkih problema
 • pokažu sposobnosti da izaberu i primijene ispravan matematički metod na jednostavnim problemima mehanike i inženjerskih aplikacija

Literatura

Osnovna:

 1. Michael Batty (2011) Essential Engineering Mathematics, ISBN: 978-87-7681-735-0,

  Dodatna:
 2. Dave Benson: Music: A Mathematical Offering (2008) ISBN: 978-05-2161-999-8 http://homepages.abdn.ac.uk/mth192/pages/html/music.pdf
 3. Anthony Croft, Robert Davison, Martin Hargreaves (2001) Essential Engineering Mathematics, 0-13-026858-5
 4. Azem Dautović, Huse Fatkić, Narcis Behlilović: Zbirka zadataka za pripremnu nastavu iz matematike, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, 2011. godina
 5. B.P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke,. Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.

Materijali sa predavanja i vježbi

 

Mjerne jedinice – ukratko PDF pdf, 400 kB
Vektorska algebra – uvod PDF pdf, 700 kB
Homogene koordinate PDF pdf, 9 MB
Funkcije, Diferenciranje, Integriranje – predavanja sa zadacima PDF pdf, 2 MB
Funkcije, Diferenciranje, Integriranje – zadaća PDF pdf, 28 kB

 

Ocjenjivanje

Konačna ocjena:
20% prvi parcijalni ispit,
20% drugi parcijalni ispit,
20% treći parcijalni ispit,
40% završni ispit

 

Skala za ocjenjivanje:     0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

 

Broj indeksa 1. test 2. test 3. test Završni ispit Ukupni broj bodova (max 100%) Završna ocjena
max 20% max 20% max 20% max 40%
PB-199 14,00 17.20 16.00 17 64,20 6 (21.1.2019)
6PB-200 10,00 15.50 16.00 16 57,50 6 (21.1.2019)
PB-201 12,00 0.00 16.00 28,00
PB-202 12,00 11.53 4.00 9 36,53
PB-203 14,00 19.60 18.00 18 69,60 7 (21.1.2019)
PB-204 16,00 17.20 18.00 31 82,20 8 (21.1.2019)
PB-205 14,00 18.20 16.00 27 75,20 8 (21.1.2019)
PB-206 20,00 20.00 18.00 27 85,00 9 (21.1.2019)
PB-207 14,00 0.00 14,00
PB-208 12,00 13.80 14.00 6 45,80
PB-209 10,00 3.20 13,20
PB-210 18,00 13.80 10.00 25 66,80 7 (21.1.2019)
PB-211 6,00 13.00 9 28,00
PB-212 14,00 14.23 10.00 5 43,23
PB-213 14,00 13.47 12.00 39,47
PB-214 8,00 12.80 6.00 15 41,80
PB-215 10,00 13.20 12.00 14 49,20
PB-216 18,00 16.60 20.00 27 81,60 8 (21.1.2019)
PB-217 14,00 11.00 25,00
PB-218 12,00 11.80 10.00 6 39,80
PB-219 20,00 20.00 20.00 38 98,00 10 (21.1.2019)
PB-220 14,00 14.80 8.00 22 58,80 6 (21.1.2019)
PB-221 8.00 8,00
PB-222 10,00 11.87 4.00 3 28,87
PB-223 12,00 11.73 8.00 10 41,73

 

 

Korisni linkovi

Math is fun – vectors
Math Insight – vectors

Grcki alfabet

Prefiksi u dekadnom sistemu
Oznaka Naziv Brojčana vrijednost Faktor
J jota 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10^24
Z zeta 1 000 000 000 000 000 000 000 10^21
E eksa 1 000 000 000 000 000 000 10^18
P peta 1 000 000 000 000 000 10^15
T tera 1 000 000 000 000 10^12
G giga 1 000 000 000 10^9
M mega 1 000 000 10^6
k kilo 1 000 10^3
h hekto 100 10^2
da deka 10 10^1
d deci 0,1 10^-1
c centi 0,01 10^-2
m mili 0,001 10^-3
µ mikro 0,000 001 10^-6
n nano 0,000 000 001 10^-9
p piko 0,000 000 000 001 10^-12
f femto 0,000 000 000 000 001 10^-15
a ato 0,000 000 000 000 000 001 10^-18
z zepto 0,000 000 000 000 000 000 001 10^-21
y jokto 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10^-24

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana