Osnove matematike za inženjerstvo

 
Predavanja Doc.dr. Almir Huskanović
Prof.dr. Aleksandar Karač
Vježbe V.prof.dr. Samir Lemeš
V.prof.dr. Edin Berberović
Godina – semestar I – zimski
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 5

 

Program kursa

Mjerne jedinice: SI sistem, konverzija iz drugih sistema, prefiksi za tvorbu manjih/većih jedinica. Funkcije: standardne funkcije. trigonometrijske i eksponencijalne. Primjene: talasna kretanja, zvuk, termodinamičke krive. Analiza: Diferenciranje, karakter funkcija, Primjene: analiza eksperimentalnih krivulja. Integriranje. Primjene: integral kao zbir za računanje rada pod dejstvom sile. Vektorska algebra: koordinatni sistemi, pravouglo-polarne konverzije, Primjena: kretanje i pozicioniranje robota. Osnovne operacije s vektorima u dvije i tri dimenzije, Primjene: jednostavna geometrija, proračun sila. Skalarni proizvod, vektorski proizvod. Primjene: izračunavanje rada i energije. Jednostavna vektorska analiza: Primjene: ubrzanje, pomak. Linearna algebra: linearne algebarske jednačine, Gaussova eliminacija, numeričke metode u linearnoj algebri. Primjene: električne mreže, prenos toplote.

 

Cilj predmeta
 • upoznati studente prve godine studija sa jednostavnošću matematike i njenom sposobnošću da jasno opiše inženjerske probleme
 • pomoći promjeni percepcije da je matematika isključivo apstraktna i istaknuti njen značaj za inženjerstvo
 • pomoći studentima da razviju vještine rješavanja problema primjenom matematike u inženjerstvu
 • razviti vještine rješavanja problema na rigorozan, racionalan i jasan način
 • pomoći studentima da sami procijene i sami popune praznine u prethodnom matematičkom obrazovanju
Kompetencije (Ishodi učenja) Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:

 • pokažu svijest o važnosti matematike u širokom rasponu tema, posebno uključujući mehaniku i računarsko inženjerstvo
 • pokažu sposobnost korištenja matematičke terminologije kao dijela analize i rješavanja tehničkih problema
 • pokažu sposobnosti da izaberu i primijene ispravan matematički metod na jednostavnim problemima mehanike i inženjerskih aplikacija

Literatura

Osnovna:

 1. Michael Batty (2011) Essential Engineering Mathematics, ISBN: 978-87-7681-735-0,

  Dodatna:
 2. Dave Benson: Music: A Mathematical Offering (2008) ISBN: 978-05-2161-999-8 http://homepages.abdn.ac.uk/mth192/pages/html/music.pdf
 3. Anthony Croft, Robert Davison, Martin Hargreaves (2001) Essential Engineering Mathematics, 0-13-026858-5
 4. Azem Dautović, Huse Fatkić, Narcis Behlilović: Zbirka zadataka za pripremnu nastavu iz matematike, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, 2011. godina
 5. B.P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke,. Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.

Materijali sa predavanja i vježbi

 

Mjerne jedinice – ukratko PDF pdf, 400 kB
Vektorska algebra – uvod PDF pdf, 700 kB
Homogene koordinate PDF pdf, 9 MB
Funkcije, Diferenciranje, Integriranje – predavanja sa zadacima PDF pdf, 2 MB
Funkcije, Diferenciranje, Integriranje – zadaća PDF pdf, 28 kB

Ocjenjivanje

Konačna ocjena:
20% prvi parcijalni ispit,
20% drugi parcijalni ispit,
20% treći parcijalni ispit,
40% završni ispit

 

Skala za ocjenjivanje: 0-54%: 5 55-64%: 6 65-74%: 7 75-84%: 8 85-94%: 9 95-100%: 10

Broj indeksa 1. test 2. test 3. test Završni ispit Ukupni broj bodova (max 100%) Završna ocjena
max 20% max 20% max 20% max 40%
PB225 12,00
PB226 16,00
PB227 14,00
PB228 12,00
PB229 12,00
PB230 16,00
PB231 16,00
PB232 12,00
PB233 14,00
PB234 14,00
PB235 14,00
PB236 16,00
PB237 18,00
PB238 12,00
PB239 16,00
PB240 12,00
PB241 10,00
PB242 12,00
PB243 16,00
PB244 14,00
PB245 8,00
PB249 8,00
PB250 12,00
PB251 14,00
PB252 10,00
PB253 14,00
PB254 16,00
PB256 0,00

Korisni linkovi

Math is fun – vectors
Math Insight – vectors

Grcki alfabet

Prefiksi u dekadnom sistemu
Oznaka Naziv Brojčana vrijednost Faktor
J jota 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10^24
Z zeta 1 000 000 000 000 000 000 000 10^21
E eksa 1 000 000 000 000 000 000 10^18
P peta 1 000 000 000 000 000 10^15
T tera 1 000 000 000 000 10^12
G giga 1 000 000 000 10^9
M mega 1 000 000 10^6
k kilo 1 000 10^3
h hekto 100 10^2
da deka 10 10^1
d deci 0,1 10^-1
c centi 0,01 10^-2
m mili 0,001 10^-3
µ mikro 0,000 001 10^-6
n nano 0,000 000 001 10^-9
p piko 0,000 000 000 001 10^-12
f femto 0,000 000 000 000 001 10^-15
a ato 0,000 000 000 000 000 001 10^-18
z zepto 0,000 000 000 000 000 000 001 10^-21
y jokto 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10^-24

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana