Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Naučno-nastavno vijeće 2017

Prema odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja, a čine ga: dekan; prodekani; svi nastavnici matičnih katedri, po jedan predstavnik nastavnika nematičnih katedri, po jedan saradnik, predstavnik svake matične katedre, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu; predstavnici studenata sva tri ciklusa studija u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova NNV-a/UNV-a.
Članovi Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici su:
 1. prof.dr.sci. Aleksandar Karač, predsjedavajući Vijeća, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 2. prof.dr.sci. Sabahudin Jašarević, dekan Politehničkog fakulteta
 3. v.prof.dr.sci. Samir Lemeš, prodekan za naučno-istraživački rad fakulteta
 4. doc.dr.sci. Edin Berberović, prodekan za nastavu i studentska pitanja fakulteta
 5. prof.dr.sci. Jovan Sredojević, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 6. prof.dr.sci. Hasan Mahmutović, predstavnik Katedre za ekonomsku teoriju i politiku
 7. v.prof.dr.sci. Ishak Mešić, predstavnik Katedre za marketing
 8. prof.dr.sci. Elma Ekinović, predstavnica Katedre za mehanike
 9. v.prof.dr.sci. Faruk Kozić, predstavnik Katedre za opšte programske osnove
 10. v.prof.dr.sci. Raza Sunulahpašić, predstavnik Katedre za metalne materijale
 11. v.prof.dr.sci. Adnan Mujkanović, predstavnik Katedre za nemetalne materijale
 12. v.prof.dr.sci. Malik Čabaravdić, predstavnik Katedre za automatizaciju i metrologiju
 13. v.prof.dr.sci. Amra Talić-Čikmiš, predstavnica Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije
 14. doc.dr.sci. Suvad Isaković, predstavnik Katedre za menadžment
 15. doc.dr.sci. Ibrahim Plančić, predstavnik Katedre za proizvodne tehnologije
 16. doc.dr.sci. Hermina Alajbegović, predstavnik Katedre za matematiku i informatiku
 17. doc.dr.sci. Nebojša Vasić, predstavnik Katedre za jezike i književnost
 18. doc.dr.sc. Dijana Dujak, predstavnica Katedre za hemiju i fiziku
 19. as. Vahid Redžić, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 20. Erna Doglod, predstavnica studenata I ciklusa studija
 21. Adnan Pojskić, predstavnik studenata I ciklusa studija
 22. Samed Isaković, predstavnik studenata I ciklusa studija
  Alma Veseljak, dipl.pravnik, sekretar fakulteta

01/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (10.01.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 11/16. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Izvještaj Komsija po raspisanim konkursima
a) Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Materijali u građevinarstvu II“- 2 izvršioca
b) Prijedlog za okončanje konkursne procedure za predmet „Željeznice“
3. Izvještaj o radu Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za 2016. i Plan rada za 2017. godinu
4. In formacija sa Univerziteta
5. Tekuća pitanja

02/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (13.02.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 01/17. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Verifikacija mandata u članstvo Personalnog sastava Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje viši asistetnt (napredovanje) za predmet „Inženjerska geologija“ na Politehničkom fakkultetu Univerziteta u Zenici
4. Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje vanredni profesor (napredovanje) za predmet „Materijali u građevinarstvu II“ na Politehničkom fakkultetu Univerziteta u Zenici
5. Izmjene i dopune nastavničkih timova I i II ciklusa studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Prijedlog Odluke za izdavanje univerzitetskog udžbenika pod nazivom „Geodezija za građevinske inžinjere“, autora: van.prof.dr. Admir Mulahusić, doc.dr.sc. Jusuf Topoljak i doc.dr.sc. Nedim Tuna, i imenovanje recenzenata
7. Zaključak po Odluci Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-200/17 od 25.01.2017. godine
8. Informacija sa Univerziteta
9. Tekuća pitanja

03/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.03.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 02/17. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Interna evaluacija stanja Politehničkog fakulteta Univrziteta u Zenici za 2016. godinu
3. Analiza ankete ocjene nastavnog procesa od strane studenata za zimski semestar akademske 2016/2017. godine
4. Prijedlog Plana upisa studenata u I godinu I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini
5. Izmjene Nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Prijedlog sastava Komisije po raspisanom konkursu za izbor zvanje vanredni profesor za predmet „Materijali u građevinarstvu II” na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici -1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa)
7. Raspored diplomanata po predmetima za izradu diplomskih radova i određivanje mentora za akademsku 2016/2017. godinu
8. Raspored studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici po firmama za obavljanje industrijske/stručne prakse za akademsku 2016/2017. godinu
9. Informacija sa Univerziteta
10. Tekuća pitanja

04/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (17.04.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 03/17. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje viši asistent (napredovanje), bez zasnivanja radnog odnosa, za naučnu oblast „ Inženjerska geologija“
3. Formiranje Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Materijali u građevinarstvu II“
4. Zahtjev za izmjenu mentora pri izradi diplomskog rada, studentice Emine Bektaš
5. Zahtjev za izmjenu mentora pri izradi diplomskog rada, studentice Mersihe Karahodžić
6. Izvještaj recenzenata udžbenika pod nazivom „Geodezija za građevinske inžinjere” autora: van.prof.dr.sc. Admira Mulahusića, doc.dr.sc. Jusufa Topoljaka i doc.dr.sc. Nedima Tune
7. Izvještaj o radu prof. emeritus dr. Safeta Brdarevića
8. Imenovanje predstavnika Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u Komisiju za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
9. Informacija sa Univerziteta
10. Tekuća pitanja

05/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (15.05.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 04/17. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Formiranje Komisije po raspisanom Konkursu za izbor saradnika u zvanje viši asistent, (bez zasnivanja radnog odnosa), za predmet „Inženjerska geologija“
3. Odgovor Dekana prema Odluci Senata Univerziteta o razmatranju Izvještaja Komisije na Senatu Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-1078/17 od 27.03.2017. godine
4. Informacija sa Univerziteta
5. Tekuća pitanja

06/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (13.06.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 05./17 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Izvještaj Komisije po raspisanom Konkursu za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za predmet „Inženjerska geologija“, (bez zasnivanja radnog odnosa), 1 izvršilac
3. Donošenje odluke o iskazivanju potrebe za pokretanje procedure izbora nastavnika u zvanje vanredni prof. za naučnu oblast „Menadžmet i organizacija“, 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa, i upućivanje iste prema nadležnoj Katedri za „Menadžment“ Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Inicijativa za raspisivanje konkursa za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast „Hidromehanika i hidrotehnika“, (bez zasnivanja radnog odnosa), 1 izvršilac
5. Usvajanje nastavničkih timova za I (prvi) i II (drugi) ciklus na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, za akademsku 2017./2018. godinu
6. Analiza studentske ankete za ljetni semestar akademske 2016/2017. godine
7. Informacija sa Univerziteta
8. Tekuća pitanja

07/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (12.07.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 06./17 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje preliminarne rang liste kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija za akademsku 2017/2018. godinu
3. Donošenje odluke o raspisivanju drugog (septembarskog) konkursa za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini
4. Odgovor na Zaključak Univerziteta u Zenici
5. Zahtjev studenta Adnana Ajdinovića za izmjenu mentora
6. Informacija sa Univerziteta
7. Tekuća pitanja

08/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (14.09.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 07./17 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje konačne rang liste kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija za akademsku 2017/2018. godinu
3. Usvajanje recenzija udžbenika pod naslovom „Računarska grafika i geometrijsko modeliranje”, autora van. prof.dr.sc. Samira Lemeša
4. Prijedlog izmjene Nastavničkog tima na I i II ciklsusu studija
5. Prijedlog za pokretanje konkursne procedure za izbor nastavnika i saradnika
6. Prijedog sastava komisije za izbor po raspisanom konkursu
7. Prijedog za izmjene Statuta Univerziteta u Zenici
8. Izbor presjedavajućeg Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
9. Izbor člana Senata ispred Politehničkog fakulteta
10. Informacija sa Univerziteta
11. Tekuća pitanja


09/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.10.2017.)
Dnevni red:
1. Verifikacija mandata u članstvo Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje zapisnika sa 08./17 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Prijedlog preliminarnog plana održavanja sjednica Naučno-nastavnog vijeća u akademskoj 2017/2018 godini
4. Personalni sastav matičnih Katedri Fakulteta
5. Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hidromehanika i hidrotehnika“ (bez zasnivanja radnog odnosa), 1 izvršilac, po raspisanom Konkursu
6. Izmjena člana Senata- Razrješenje/Imenovanje- Informacija
7. Usvajanje preliminarne rang liste II ciklusa studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini
8. Priznavanje ispita
9. Izmjena statusa studenta Tica Denija
10. Molba za upis na Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici
11. Prijedlog za donošenje zaključka/upozorenja o krajnjem roku za diplomiranje studenata Proizvodnog biznisa po starom Nastavnom planu i programu
12. Prijedlog Katedre za matematiku i informatiku o određivanju predmetnih nastavnika za realizaciju ispita iz predmeta „Matematika i statistika“
13. Prijedlog obrasca kod prijave teme magistarskog rada (Master studij)
14. Zahtjev v. prof. dr. Samira Lemeša za odobrenje angažmana na drugom Fakultetu
15. Zaključak Univerziteta u Zenici
16. Informacija o stepenu realizacije izrade elaborata za Odsjek: Softversko inženjerstvo
17. Informacija sa Univerziteta u Zenici
18. Tekuća pitanja

10/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (06.11.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 09./17 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje prijedloga sastava Komisija po raspisanom konkursu
a) Prijedlog sastava Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje docent (reizbor, bez zasnivanja radnog odnosa) po raspisanom konkursu za predmete „Mehanika tla i stijena“ i „Injektiranje i konsolidacija“ na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
b) za izbor nastavnika u zvanje docent (napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Hidrotehnički objekti“
c) Za izbor saradnika u zvanje asistent ili viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Geomehanika i geotehnika“
d) Za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Geomehanika i geotehnika“
e) Prijedlog sastava Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora za predmete: „CAD u građevinarstvu“ i „Inženjerske simulacije“ 1 izvršilac
f) Prijedlog sastava Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanju viši asistent za oblast „Saobraćajnice
3. Priznavanje ispita
4. Molbe studenata za upis na II ciklus studija (redovni samofinansirajući)
5. Izmjena nastavničkih timova
6. Prijava teme magistarskog rada kandidata Dubravac Muamera, i imenovanje mentora
7. Elaborat novog odsjeka I i II ciklusa studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
8. Informacija sa Univerziteta u Zenici
9. Tekuća pitanja

11/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (11.12.2017.)
Dnevni red:
1. Verifikacija mandata studenata I ciklusa studija u članstvo Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje zapisnika sa 10./17 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Izvještaji Komisija za pripremanje prijedloga za izbore nastavnika i saradnika po raspisanom konkursu
a) Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje docent (reizbor, bez zasnivanja radnog odnosa) po raspisanom konkursu za predmete „Mehanika tla i stijena“ i „Injektiranje i konsolidacija“ na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
b) Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje docent (napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Hidrotehnički objekti“
c) Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistent ili viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga „Geomehanika i geotehnika“
d) Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Geomehanika i geotehnika“
e) Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora za predmete: „CAD u građevinarstvu“ i „Inženjerske simulacije“
f) Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanju viši asistent za oblast „Saobraćajnice“, (1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa)
4. Analiza prolaznosti u 2016/2017. akademskoj godini
5. Rezultati ankete za procjenu studentskog opterecenja za ljetni semestar 2016/2017. godine
6. Priznavanje ispita
7. Prijedlog izmjene nastavničkog tima
8. Prijedlog teksta Žalbe na Odluku Senata Univerziteta u Zenici
9. Postupanje po dopisu Rektora Univrerziteta u Zenici
10. Informacija sa Univerziteta u Zenici
11. Tekuća pitanja

Prethodne akademske godine

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
 
 
Webmaster | Ažurirano 11.12.2017