Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Naučno-nastavno vijeće 2016

Prema odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja, a čine ga: dekan; prodekani; svi nastavnici matičnih katedri, po jedan predstavnik nastavnika nematičnih katedri, po jedan saradnik, predstavnik svake matične katedre, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu; predstavnici studenata sva tri ciklusa studija u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova NNV-a/UNV-a.
Članovi Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici su:
 1. prof.dr.sci. Suada Bikić, predstavnica Katedre za hemiju i fiziku
  (predsjedavajuća Vijeća, predstavnik Fakulteta u Senatu Univerziteta)
 2. v.prof.dr.sci. Sabahudin Jašarević, v.d. dekana Politehničkog fakulteta
 3. doc.dr.sci. Edin Berberović, prodekan za nastavu i studentska pitanja fakulteta
 4. doc.dr.sci. Samir Lemeš, prodekan za naučno-istraživački rad fakulteta
 5. prof.dr.sci. Jovan Sredojević, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 6. prof.dr.sci. Sabahudin Ekinović, predstavnik Katedre za proizvodne tehnologije
 7. prof.dr.sci. Šefket Goletić, predstavnik Katedre za ekološko inženjerstvo
 8. prof.dr.sci. Nađija Haračić, predstavnica Katedre za metalne materijale
 9. prof.dr.sci. Hasan Mahmutović, predstavnik Katedre za ekonomsku teoriju i politiku
 10. prof.dr.sci. Rifet Đogić, predstavnik Katedre za menadžment
 11. v.prof.dr.sci. Dževad Burgić, predstavnik Katedre za matematiku i informatiku
 12. prof.dr.sci. Aleksandar Karač, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 13. v.prof.dr.sci. Elma Ekinović, predstavnica Katedre za mehanike
 14. v.prof.dr.sci. Ishak Mešić, predstavnik Katedre za marketing
 15. v.prof.dr.sci. Enes Bikić, predstavnik Katedre za građansko pravo
 16. v.prof.dr.sci. Faruk Kozić, predstavnik Katedre za opšte programske osnove
 17. v.prof.dr.sci. Amra Talić-Čikmiš, predstavnica Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije
 18. doc.dr.sci. Aida Tarabar, predstavnica Katedre za jezike i književnost
 19. doc.dr.sci. Adnan Mujkanović, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 20. doc.dr.sci. Almir Alihodžić, predstavnik Katedre za finansije i računovodstvo
 21. Harun Sejmen, predstavnik studenata I godine odsjek Proizvodni biznis
 22. Erna Doglod, predstavnica studenata II godine odsjek Građevinarstvo
 23. Kristijan Žepačkić, predstavnik studenata III godine odsjek Proizvodni biznis
 24. Amela Ljubović, predstavnik studenata IV godine odsjek Građevinarstvo
  Alma Veseljak, dipl.pravnik, sekretar fakulteta

01/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (11.01.2016.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 09/15 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Izvještaj o radu Politehničkog fakulteta za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu.
3. Izvještaj Komisija po raspisanom konkursu, za izbor:
a) Nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast „Računarsko modeliranje u inženjerstvu“ (bez zasnivanja radnog odnosa), 1 izvršilac;
b) Saradnika u sva zvanja za naučnu oblast „Računarsko modeliranje u inženjerstvu“ (bez zasnivanja radnog odnosa), 1 izvršilac;
c) Saradnika u sva zvanja za naučnu oblast „Numerička mehanika materijala“ (bez zasnivanja radanog odnosa)1 izvršilac.
4. Utvrđivanje prijedloga za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus za dr.sc. Safeta Brdarevića.
5. Izmjena Nastavničkog tima.
6. Izvještaji recenzenata udžbenika pod nazivom „Mehanika-kinematika i dinamika, autora van.prof.dr. Elme Ekinović i van.prof.dr. Nedima Hodžića.
7. Prijedlog za nazive nastavnih predmeta na engleskom jeziku za studijski program Građevinarstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
8. Informacija o određivanju nastavnika za realizaciju ispita iz nastavnog predmeta „Matematika i statistika“.
9. Prijedlog odluke o imenovanju Disciplinske komisije Fakulteta.
10. Prijedlg Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici.
11. Informacija sa Univerziteta u Zenici.
12. Tekuća pitanja.

02/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (10.02.2016.)
1. Usvajanje zapisnika sa 01/16.sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Interna evaluacija stanja Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za 2015. godinu.
3 . Analiza ankete studenata za zimski semestar akademske 2015/2016. godine.
4. Prijedlog izmjene ispitnih termina u januarsko-februarskom isptnom roku akademske 2015/2016. godine
5. Prijedlog za raspisivanje konkursa za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“- 2 (dva) izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa).
6. Prijedlog za raspisivanje konkursa za izbor u više zvanje (napredovanje) vanredni profesor za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“ (bez zasnivanja radnog odnosa) - 1 (jedan) izvršilac
7. Informacija sa Univerziteta u Zenici.
8. Tekuća pitanja

03/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.03.2016.)
1. Usvajanje zapisnika sa 02/16 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Elaborat o izmjenama i dopunama (inoviranje) I (prvog) ciklusa studija Odsjeka Građevinarstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Formiranje komisija po raspisanom konkursu
a) Za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast „Građevinske kontrukcije“ – 2 (dva) izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa)
b) Za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“ Izbor u više zvanje vanredni profesor (napredovanje) za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“ (bez zasnivanja radnog odnosa) - 1 (jedan) izvršilac
4. Prijedlog za raspisivanje konkursa za izbor: u zvanje viši asistent (napredovanje), za nastavne predmete „Drvene konstrukcije“ i „Metalne konstrukcije“ - 1 (jedan) izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
5 . Plan upisa za I i II ciklus na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
6. Priznavanje ispita
7. Izmjene i dopune Nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
8 . Raspored studenata za obavljanje praktične nastave
9. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici.
10. Tekuća pitanja

04/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (11.04.2016.)
1. Usvajanje zapisnika sa 03/16 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor:
a) u više zvanje vanredni profesor (napredovanje) za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“ (bez zasnivanja radnog odnosa) - 1 (jedan) izvršilac
b) Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa) na Univerzitetu u Zenici, za naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“-2 izvršioca
3. Izmjene i dopune nastavničkog tima za akademsku 2015/2016. godinu.
4. Raspored diplomanata po predmetima i mentorima za izradu diplomskih radova za akademsku 2015/2016. godinu.
5. Izvješaj o anketiranju studenata za provjeru opterećenja za zimski semestar akademske 2015/2016. godine
6. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici
7. Tekuća pitanja

05/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.05.2016.)
1. Usvajanje zapisnika sa 04/16 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Formiranje komisije po raspisanom konkursu za izbor saradnika u zvanju asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: „Drvene konstrukcije“ i „Metalne konstrukcije) na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
3. Izmjena i dopuna Nastavničkih timova
4. Prijedlog za izdavanje stručne monografije i prijedlog recenzenata
5. Nacrt Pravilnika o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja- Informacija
6. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici
7. Tekuća pitanja

06/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (10.06.2016.)
1. Usvajanje zapisnika sa 05/16 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Izvještaj Komisije po raspisanom konkursu za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: „Drvene konstrukcije“ i „Metalne konstrukcije) na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.
3. Prijedlog Nastavničkog tima za akademsku 2016/2017. godinu
4. Izvještaji recenzenata naučne/stručne monografije pod nazivom „Sistem kvaliteta i organizacione kulture u jedinicama lokalne samouprave, autorâ Van.prof.dr.sc. Sabahudina Jašarevića i Mr.sc. Dzeraldine Miličević
5. Prijedlog za izdavanje udžbenika pod nazivom „Nekonvencionalni postupci obrade“, autorá prof. emeritusa dr.sc., naučnog savjetnika, Safeta Brdarevića i Jelač Ajdina, i prijedlog recenzenata
6. Očitovanje Komisije za pripremanje prijedloga za izbor doc.dr.sc. Suvada Isakovića u zvanje vanredni profesor (napredovanje) za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“ na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici i dekana Fakulteta, a u vezi Zaključka sa sastanka za utvrđivanje dnevnog reda za sjednicu Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1861/16 od 12.05.2016. godine, po Zahtjevu doc.dr.sc. Suvada Isakovića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteteta u Zenici, broj: 01-02-1-1847/16 od 10.05.2016. godine.
7. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici
8. Tekuća pitanja

07/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (08.07.2016.)
1. Usvajanje zapisnika sa 06/16. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje prijedloga odluke o raspisivanju Konkursa:
a. za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto saradnika u zvanju asistenta za naučnu oblast „Građevinske konstrukcije” na O.J. Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici - 2 izvršioca, sa punim radnim vremenom.
b. Izbori u zvanja prema listi:
• Predmet: „Završni radovi i instalacije u objektima”- nastavnik u sva zvanja-1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
• Predmet: „Statika konstrukcija II”- saradnik u zvanju višeg asistenta-1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
• Predmet „Mostovi” –saradnik u zvanju višeg asistenta -1 izvršilac, bez zanivanja radnog odnosa
• Predmet „Betonske konstrukcije II”- saradnik u zvanju višeg asistenta-1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
• Predmet „Proizvodnja i montaža armirano-betonskih konstrukcija”- saradnik u zvanju višeg asistenta-1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
• Predmet „Željeznice”- saradnik u zvanju višeg asistenta-1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa.
3. Usvajanje preliminarne rang liste kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija za akademsku 2016/2017. godinu po Konkursu objavljenom 20.06.2016. godine u listu „Oslobođenje“.
4. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za upis u II upisni rok dodiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017.godinu.
5. Informacija sa Univerziteta
6. Tekuća pitanja

08/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (19.09.2016.)
1. Usvajanje zapisnika sa 07/16. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Usvajanje konačne rang-liste primljenih kandidtata za upis u I (prvu) godinu dodiplomskog studija akademske 2016/2017 godine na studijske programe Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Izmjena dijela Odluke broj: 11-200-320-0224/16 od 08.07.2016. godine.o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
4. Izmjene i dopune Nastavničkih timova za I (prvi) i II (drugi) ciklus Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017. godinu
5. Usvajanje recenzija udženika pod nazivom „Nekonvencionalni postupci obrade“ autora prof.emeritusa dr.sc. Safeta Brdarevića i Ajdina Jelača
6. Informacija sa Univerziteta
7. Tekuća pitanja

09/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (13.10.2016.)
1. Usvajanje zapisnika sa 08/16. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje personalnog sastava katedri
3. Izmjene i dopune Nastavničkih timova
4. Priznavanje ispita
5. Zahtjev studentice Aide Tutnjić za izmjenu predmeta i mentora kod izrade diplomskog rada
6. Usvajanje Rang-liste kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija II ciklusa u akademskoj 201672017. godini na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
7. Molba za odobrenje angažmana na drugom univerzitetu
8. Formiranje komisija po raspisanim konkursima
9. Zahtjevi studenata
10. Informacije sa Univerziteta
11. Tekuća pitanja

10/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (17.11.2016.)
1. Utvrđivanje i verifikacija personalnog sasava Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2016/2017. godinu
2. Usvajanje zapisnika sa 09/16. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Izvještaji Komisija po raspisanim konkursima:
a) Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistenta za naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“ , sa zasnivnajem radnog odnosa s punim radnim vremenom – 2 izvršioca
b) Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršilac Saradnik u zvanje viši asistent za predmet „Statika konstrukcija II“ (bez zasnivanja radnog odnosa)- 1 izvršilac;
Saradnik u zvanje viši asistent za predmet „Mostovi“ (bez zasnivanja radnog odnosa) - 1 izvršilac;
Saradnik u zvanje viši asistent za predmet „Betonske konstrukcije II“ (bez zasnivanja radnog odnosa) - 1 izvršilac;
Saradnik u zvanje viši asistent za predmet „Proizvodnja i montaža armiranobetonskih konstrukcija“ (bez zasnivanja radnog odnosa) - 1 izvršilac
4. Priznavanje ispita
5. Izmjene i dopune Nastavničkih timova
6. Prijedlog za raspisivanje konkursa
a) Za izbor 2 (dva) izvršioca u zvanjhe viši asistent za predmet „Materijali u građevinarstvu II“, bez zasnivanja radnog odnosa;
b) Za izbor višeg asistenta za predmet „Željeznice“ 1 (jedan) izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
7. Određivanje predmetnog nastavnika za realizaciju ispita iz predmeta “Matematika i statistika“
8. Izvještaj o ECTS anketi Izvjestilac: doc.dr.sc. Edin Berberović
9. Analiza prolaznosti
10. Informacije sa Univerziteta
11. Tekuća pitanja

11/16 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (19.12.2016.)
1. Imenovanje članova personalnog sastava Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, na prijedlog nematičnih katedri, za akademsku 2016/2017. godinu
2. Usvajanje zapisnika sa 10/16. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
3. Utvrđivanje/usvajanje rasporeda polaganja ispita za akademsku 2016/2017. godinu
4. Formiranje Komisija po raspisanim konkursima
a) Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Željeznice“ -1 izvršilac
b) Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Materijali u građevinarstvu II“- 2 izvršioca
5. Izmjene i dopune Nastavničkog tima
6. Imenovanje iz reda studenata u članstvo Odbora za kvalitet Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
7. Informacija o Zaključcima sa II sastanka Kolegija prodekana za nastavu i studentska pitanja
8. Informacija sa Univerziteta
9. Tekuća pitanja

Prethodne akademske godine

2015 | 2014 | 2013 | 2012
 
 
Webmaster | Ažurirano 13.01.2017