Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Naučno-nastavno vijeće 2015

Prema odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja, a čine ga: dekan; prodekani; svi nastavnici matičnih katedri, po jedan predstavnik nastavnika nematičnih katedri, po jedan saradnik, predstavnik svake matične katedre, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu; predstavnici studenata sva tri ciklusa studija u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova NNV-a/UNV-a.
Članovi Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici su:
 1. prof.dr.sci. Suada Bikić, predstavnica Katedre za hemiju i fiziku
  (predsjedavajuća Vijeća, predstavnik Fakulteta u Senatu Univerziteta)
 2. v.prof.dr.sci. Sabahudin Jašarević, v.d. dekana Politehničkog fakulteta
 3. doc.dr.sci. Edin Berberović, prodekan za nastavu i studentska pitanja fakulteta
 4. doc.dr.sci. Samir Lemeš, prodekan za naučno-istraživački rad fakulteta
 5. prof.dr.sci. Safet Brdarević, predstavnik Katedre za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije
 6. prof.dr.sci. Nađija Haračić, predstavnica Katedre za metalne materijale
 7. prof.dr.sci. Sabahudin Ekinović, predstavnik Katedre za proizvodne tehnologije
 8. v.prof.dr.sci. Elma Ekinović, predstavnica Katedre za mehanike
 9. v.prof.dr.sci. Ishak Mešić, predstavnik Katedre za marketing
 10. v.prof.dr.sci. Aleksandar Karač, predstavnik Katedre za automatizaciju i metrologiju
 11. v.prof.dr.sci. Enes Bikić, predstavnik Katedre za građansko pravo
 12. v.prof.dr.sci. Senad Balić, predstavnik Katedre za matematiku i informatiku
 13. prof.dr.sci. Šefket Goletić, predstavnik Katedre za ekološko inženjerstvo
 14. prof.dr.sci. Jovan Sredojević, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 15. v.prof.dr.sci. Faruk Kozić, predstavnik Katedre za opšte programske osnove
 16. prof.dr.sci. Rifet Đogić, predstavnik Katedre za menadžment
 17. prof.dr.sci. Hasan Mahmutović, predstavnik Katedre za ekonomsku teoriju i politiku
 18. v.prof.dr.sci. Malik Čabaravdić, predstavnik Katedre za Automatozaciju i metrologiju
 19. v.prof.dr.sci. Amra Talić-Čikmiš, predstavnica Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije
 20. doc.dr.sci. Almir Alihodžić, predstavnik Katedre za finansije i računovodstvo
 21. doc.dr.sci. Adnan Mujkanović, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 22. doc.dr.sci. Aida Tarabar, predstavnica Katedre za jezike i književnost
 23. Erna Doglod, predstavnica studenata I odsjek Građevinarstvo
 24. Haris Kardaš, predstavnik studenata II godine odsjek Građevinarstvo
 25. Armin Kotorić, predstavnik studenata III godine odsjek Proizvodni biznis
 26. Vahid Redžić, predstavnik studenata IV godine odsjek Građevinarstvo
  Alma Veseljak, dipl.pravnik, zapisničar

01/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (13.01.2015.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 11./14 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Izvještaj o radu za 2014. godinu i Plan rada Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za 2015. godinu.
3. Prijedlog sastava Komisije za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast “Numerička mehanika materijala” na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.
4. Prijedlog za raspisivanje konkursa za predmet “Hidrotehnički objekti i sistemi” Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević
5. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici.
6. Razno

02/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (10.02.2015.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 01./15 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Razmatranje Samoevaluacijskog izvještaja o radu Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za 2014. godinu.
3. Razmatranje Izvještaja o anketi studenata provedenoj na kraju zimskog semestra akademeske 2014./2015. godine.
4. Izvještaj Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Numerička mehanika materijala“ na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.
5. Izmjene Nastavničkog tima.
6. Prijedlog za priznavanje položenih ispita studentima Adnanu Hrnjiću i Mejri Čolaković.
7. Prijedlog sastava Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje docent za predmet “Hidrotehnički objekti i sistemi”.
8. Zahtjev za izmjenu predmeta i mentora kod izrade diplomskog rada.
9. Informacija sa Univerziteta.
10. Razno

03/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (24.03.2015.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 02./15 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Izvještaj Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje docent za predmet Hidrotehnički objekti i sistemi na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.
3. Raspored studenata za obavljanje praktične nastave
4. Raspored za izradu završnih radova i izbor mentora
5. Prijedlog izmjene Nastavničkog tima
6. Zahtjev studentice Mensure Čičak za izmjenu predmeta i mentora kod izrade završnog rada.
7. Prijedlog odluke o izlaznim zvanjima na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.
8. Prijedlog inoviranog Nastavnog plana i programa I ciklusa Odsjek Proizvodni biznis
9. Elaborat o pokretanju II ciklusa na odsjeku Proizvodni biznis
10. Donošenje odluke o omjeru ekvivalentnosti sadržaja starog i inoviranog Nastavnog plana i programa I ciklusa na odjeku Proizvodni biznis.
11. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti prodekana za naučno-istraživački rad i dužnoisti menadžera za kvalitet Politehničkog fakulteta Univerzuiteta u Zenici
12. Izbor prodekana za naučno-istaživački rad na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.
13. Informacija o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja na Univerzitetu u Zenici.
14. Informacija sa Univerziteta
15. Razno

04/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (13.03.2015.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 03./15 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Prijedlog Plana upisa studenata u I (prvu) godinu I ciklusa u akademskoj 2015/2016. godini
3. Prijedlog člana Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
4. Prijedlog člana Komisije Politehničkog fakulteta za Etičku komisiju Univerziteta u Zenici
5. Prijedlog za nagrade i priznanja UNZE
6. Prijedlog za raspisivanje konkursa
7. Informacija sa Univerziteta
8. Razno

05/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (25.05.2015.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 04./15 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Prijedlog sastava Komisije po raspisanom Konkursu za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika u zvanju docent (sa 20% radnog vremena)
3. Prijedlog Nastavničkog tima za realizaciju nastave na studijskim programima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016. godinu
4. Analiza ankete o ECTS opterećenju studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
5. Prijedlog sastava Komisije za provođenje prijemnog ispita iz nastavnog predmeta Matematika
6. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici
7. Tekuća pitanja

06/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (09.07.2015.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 05/15. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju Izvještaja komisije po raspisanom Konkursu za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika u naučnonastavnom zvanju docent za nastavni predmet „Organizacija i ekonomika“ (s 20% radnog vremena).
3. Usvajanje preliminarne rang liste kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija za akademsku 2015/2016. godinu po Konkursu objavljenom 25.06.2015. godine u listu „Oslobođenje“.
4. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za upis u II upisni rok dodiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016. godinu.
5. Razmatranje ankete studenata o nastavnom procesu u ljetnom semestru akademske 2014/2015. godine
6. Informacija sa Univerziteta
7. Tekuća pitanja

07/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (21.09.2015.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 06./15 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Usvajanje konačne rang-liste primljenih kadidata za upis u I (prvu) godinu dodiplomskog studija akademske 2015/2016. godine na studijske programe Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
3 . Izmjena Nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016. godinu.
4. Molba doc.dr.sc. Samira Lemeša, prodekana za naučno-istraživački rad, za odobrenje angažovanja na drugom univerzitetu.
5. Izbor Predsjedavajućeg Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
6. Izbor predstavnika Politehničkog fakulteta, iz reda nastavnika, u članstvo Senata Univerziteta u Zenici.
7. Informacija sa Univerziteta.
8. Tekuća pitanja

08/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (27.10.2015.)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 07./15 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Verifikacija mandata za prof.dr. Dževada Burgića.
3. Okvirni plan održavanja sjednica Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016. godinu.
4. Personalni sastav matičnih katedri Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016. godinu.
5. Priznavanje ispita.
6. Izmjena i dopuna Nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
7. Prijedlog za pokretanje konkursne procedure za izbor nastavnika i saradnika na odsjeku Građevinarstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
8. Prijedlog za:
a) pokretanje postupka izdavanja skripte pod nazivom „Termička obrada željeznih materijala“ autora prof.dr.sc. Nađije Haračić, sa saradnicima
b) pokretanje postupka izdavanja udžbenika pod nazivom „Mehanika-kinematika i dinamika“, autora v.prof.dr.sc. Elme Ekinović i v.prof.dr.sc. Nedima Hodžića, i imenovanje recenzenata.
9. Informacija sa Univerziteta u Zenici.
10. Tekuća pitanja

09/15 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.12.2015.)

1. Verifikacija mandata novih članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata.
2. Usvajanje zapisnika sa 08/15 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
3. Formiranje Komisije po raspisanom konkursu
4. Analiza prolaznosti u akademskoj 2014/2015. godini
5. Izvještaj o provedenoj ECTS anketi za ljetni semestar 2014/2015. godine
6. Utvrđivanje rasporeda polaganja ispita za akademsku 2015/2016. godinu
7. Priznavanje ispita
8. Izmjena mentora po zahtjevima studenata
9. Prijedlog naziva predmeta na engleskom jeziku na studijskom program Građevinarstvo
10. Informacija sa Univerziteta u Zenici
11. Tekuća pitanja

Prethodne akademske godine

2014 | 2013 | 2012
 
 
Webmaster | Ažurirano 18.12.2015