Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Naučno-nastavno vijeće 2014

Prema odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja, a čine ga: dekan; prodekani; svi nastavnici matičnih katedri, po jedan predstavnik nastavnika nematičnih katedri, po jedan saradnik, predstavnik svake matične katedre, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu; predstavnici studenata sva tri ciklusa studija u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova NNV-a/UNV-a.
Članovi Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici su:
 1. prof.dr.sci. Suada Bikić, predstavnica Katedre za hemiju i fiziku
  (predsjedavajuća Vijeća, predstavnik Fakulteta u Senatu Univerziteta)
 2. doc.dr.sci. Sabahudin Jašarević, v.d. dekana Politehničkog fakulteta
 3. doc.dr.sci. Edin Berberović, prodekan za nastavu i studentska pitanja fakulteta
 4. doc.dr.sci. Malik Čabaravdić, prodekan za naučno-istraživački rad fakulteta
 5. prof.dr.sci. Safet Brdarević, predstavnik Katedre za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije
 6. prof.dr.sci. Nađija Haračić, predstavnica Katedre za metalne materijale
 7. prof.dr.sci. Sabahudin Ekinović, predstavnik Katedre za proizvodne tehnologije
 8. v.prof.dr.sci. Elma Ekinović, predstavnica Katedre za mehanike
 9. v.prof.dr.sci. Ishak Mešić, predstavnik Katedre za marketing
 10. v.prof.dr.sci. Aleksandar Karač, predstavnik Katedre za automatizaciju i metrologiju
 11. v.prof.dr.sci. Enes Bikić, predstavnik Katedre za građansko pravo
 12. doc.dr.sci. Senad Balić, predstavnik Katedre za matematiku i informatiku
 13. v.prof.dr.sci. Šefket Goletić, predstavnik Katedre za ekološko inženjerstvo
 14. prof.dr.sci. Jovan Sredojević, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 15. doc.dr.sci. Faruk Kozić, predstavnik Katedre za opšte programske osnove
 16. prof.dr.sci. Rifet Đogić, predstavnik Katedre za menadžment
 17. prof.dr.sci. Hasan Mahmutović, predstavnik Katedre za ekonomsku teoriju i politiku
 18. doc.dr.sci. Samir Lemeš, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 19. doc.dr.sci. Amra Talić-Čikmiš, predstavnica Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije
 20. doc.dr.sci. Almir Alihodžić, predstavnik Katedre za finansije i računovodstvo
 21. doc.dr.sci. Adnan Mujkanović, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 22. v.prof.dr.sci. Ilhan Bušatlić, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 23. lek.dr.sci. Aida Tarabar, predstavnica Katedre za jezike i književnost
 24. Mehmed Zahirović, predstavnik studenata I godine odsjek Građevinarstvo
 25. Esmir Omanović, predstavnik studenata II odsjek Proizvodni biznis
 26. Nerma Duraković, predstavnica studenata III godine odsjek Građevinarstvo
 27. Iris Selimović, predstavnica studenata III godine odsjek Proizvodni biznis
 28. Amela Ljubović, predstavnica studenata II godine odsjek Građevinarstvo

01/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (17.02.2014)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje zapisnika sa 10/13 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Razmatranje izvještaja o radu Fakulteta za 2013. godinu i Plan rada Fakulteta za 2014. godinu
4. Razmatranje Samoevaluacijskog izvještaja za 2013. godinu sa elementima Izvještaja o radu za 2013. godinu i Planom rada za 2014. godinu Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
5. Razmatranje izvještaja o anketi studenata provedenoj na kraju zimskog semestra akademske 2013/2014. godine
6. Prijedlog sastava komisija po raspisanom konkursu za izbor nastavnika i saradnika na studijskom programu Građevinarstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
7. Raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika na studijskom programu Građevinarstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
8. Izvještaji recenzenata za udžbenik "Inženjerska geologija - odabrana poglavlja" autora doc. dr. Nijaza Škripića
9. Izvještaj komisije po raspisanom konkursu za izbor saradnika za užu naučnu oblast Proizvodne tehnologije
10. Informacije sa Senata Univerziteta u Zenici
11. Tekuća pitanja

02/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (19.03.2014)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 01/14 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Prijedlog plana upisa studenata na prvu godinu studija Politehničkog fakulteta u akademskoj 2014/2015. godini
3. Raspored diplomanata za izradu diplomskih radova
4. Raspored studenata za obavljanje stručne prakse
5. Izmjena člana komisija za izbor po raspisanom konkursu
6. Prijedlog za promjenu matičnosti katedre za predmete studijskog programa Građevinarstvo
7. Izvještaji komisija po raspisanopm konkursu za izbor nastavnika
8. Izvještaji komisija po raspisanopm konkursu za izbor saradnika
9. Informacije sa Senata Univerziteta u Zenici
10. Tekuća pitanja

03/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (29.04.2014)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata članovima iz reda studenata, na prijedlog Studentske organizacije
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. i 2. Sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Prijedlog za raspisivanje konkursa za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Izvještaj komisija po raspisanim konkursima za izbor nastavnika
5. Izvještaj komisija po raspisanim konkursima za izbor saradnika
6. Prijedlog promjene člana komisije za izbor nastavinika i saradnika za predmet Organizacija i Ekonomika
7. Izmjena Nastavničkog tima
8. Prijedlog za potpisivanje prijava za ispite
9. Informacija o praksi i diplomskom radu
10. Informacija o prolaznosti za januarsko/februarski rok
11. Prijedlog za pokretanje procedure i imenovanje recenzenta za izdavanje udžbenika "Materijali u građevinarstvu" autora prof.dr.sci. Mirsade Oruč, i doc.dr.sci. Raze Sunulahpašić
12. Prijedlog za pokretanje procedure i imenovanje recenzenta za izdavanje univerzitetskog udžbenika "Odabrana poglavlja mehanike tla" autora doc.dr.sci Zlatana Talića
13. Informacija sa Senata i Komisije za izdavačku djelatnost
14. Tekuća pitanja

Vanredna sjednica Naučno-nastavnog vijeća (09.05.2014)

Dnevni red:
1. Izmjena člana nastavničkog tima za izvođenje vježbi na predmetu Proizvodni sistemi i logistika
2. Izvještaj komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika i saradnika
3. Tekuća pitanja

04/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.06.2014)

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 03/14 sjednice i Vanredne sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Poništenje dijela Konkursa objavljenog 30.12.2014. god. u listu Oslobođenje za izbor nastavnika i saradnika za predmet “Organizacija i ekonomika”
3. Donošenje Odluke o raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika/saradnika, bez zasnivanja radnog odnosa
4. Razmatranje izvještaja o anketi studenata za ljetni semestar ak. 2013/2014. godine
5. Razmatranje izvještaja o anketi studentskog opterećenja za zimski semestar akademske 2013/2014. godine
6. Priznavanje ispita
7. Prijedlog nastavnog tima za akademsku 2013/2014. godinu
8. Formiranje Komisije za provođenje prijemnog ispita – Katedra za matematiku
9. Verifikacija člana Odbora za kvalitet Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
10. Informacija za Univerziteta u Zenici
11. Razno

05/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (24.06.2014)

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 04/14 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Izmjena nastavničkog tima za akademsku 2014/2015. godinu
3. Prijedlog za raspisivanje konkursa za sva saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
4. Tekuća pitanja

06/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (15.07.2014)

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 05/14 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Izmjena nastavničkog tima za akademsku 2014/2015. godinu
3. Prijedlog za raspisivanje konkursa za sva saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
4. Tekuća pitanja

Izborna sjednica Naučno-nastavnog vijeća (15.07.2014)

Dnevni red:
1. Informacija o izvršenim administrativnim poslovima u vezi s konkursom za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici objavljenim u listu "Oslobođenje" 17.06.2014. godine
2. Izlaganje programa rada i razvoja Fakulteta od strane prijavljenih kandidata za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Izjašnjavanje o kandidatima za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

08/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (18.09.2014)

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 06/14 i 07/14 (vanredne) sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje konkursne rang liste kandidata za upis u I godinu akademske 2014/2015. godine
3. Prijedlog sastava komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom fakultetu
4. Usvajanje recenzija na udžbenik pod naslovom Materijali u građevinarstvu I autorica prof. dr. Mirsade Oruč i doc. dr. Raze Sunulahpašić
5. Prijedlog za izdavanje udžbenika Rudarsko-građevinske mašine za otkopavanje stijenskih masa autora prof. dr. Jovana Sredojevića
6. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici
7. Razno

09/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.10.2014)

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 08/14 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Priznavanje ispita po molbama studenata dostavljenih Komisiji za nastavu Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Izmjene i dopune nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Izvještaj komisije za izbor nastavnika/saradnika za predmet Organizacija i ekonomika
5. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici
6. Tekuća pitanja

10/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (14.11.2014)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 09./14 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Verifikacija novih članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata
3. Okvirni pregled održavanja sjednica Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor nastavnika u zvanje docenta (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Urbanističko planiranje“, jedan izvršilac
5. Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor nastavnika u zvanje docenta (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Završni radovi i instalacije“, jedan izvršilac
6. Priznavanje ispita
7. Izmjena Nastavničkog tima
8. Analiza prolaznosti u akademskoj 2014./2015. godini
9. Analiza ankete studentskog opterećenja
1 0. Informacija sa sjednice Senata Univerziteta u Zenici
11. Tekuća pitanja

11/14 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (15.12.2014)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 10./14 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Prijedlog Odluke o usvajanju rasporeda ispitnih rokova I (prvog) ciklusa studija akademske 2014/2015. godine za studijske programe Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Priznavanje ispita po zahtjevima studenata
4. Molba studenta Emira Huseinspahića za promjenu teme diplomskog rada i promjenu mentora
5. Dopuna Nastavničkog tima za zimski semestar 2014/2015. akademske godine
6. Prijedlog Odluke za raspisivanje konkursa za izbor u nastavničko zvanje redovni profesor (napredovanje u više zvanje) za naučnu oblast Numerička mehanika materijala - 1 izvršilac
7. Informacija sa Senata Univerziteta u Zenici
8. Razno

Prethodne akademske godine

2013 | 2012
 
 
Webmaster | Ažurirano 18.12.2014