Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Naučno-nastavno vijeće 2013

Prema odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja, a čine ga: dekan; prodekani; svi nastavnici matičnih katedri, po jedan predstavnik nastavnika nematičnih katedri, po jedan saradnik, predstavnik svake matične katedre, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu; predstavnici studenata sva tri ciklusa studija u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova NNV-a/UNV-a.
Članovi Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici su:
 1. prof.dr.sci. Suada Bikić, predstavnica Katedre za hemiju i fiziku
  (predsjedavajuća Vijeća, predstavnik Fakulteta u Senatu Univerziteta)
 2. doc.dr.sci. Sabahudin Jašarević, v.d. dekana Politehničkog fakulteta
 3. doc.dr.sci. Edin Berberović, prodekan za nastavu i studentska pitanja fakulteta
 4. doc.dr.sci. Malik Čabaravdić, prodekan za naučno-istraživački rad fakulteta
 5. prof.dr.sci. Safet Brdarević, predstavnik Katedre za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije
 6. prof.dr.sci. Nađija Haračić, predstavnica Katedre za metalne materijale
 7. prof.dr.sci. Sabahudin Ekinović, predstavnik Katedre za proizvodne tehnologije
 8. v.prof.dr.sci. Elma Ekinović, predstavnica Katedre za mehanike
 9. v.prof.dr.sci. Ishak Mešić, predstavnik Katedre za marketing
 10. v.prof.dr.sci. Aleksandar Karač, predstavnik Katedre za automatizaciju i metrologiju
 11. v.prof.dr.sci. Enes Bikić, predstavnik Katedre za građansko pravo
 12. doc.dr.sci. Senad Balić, predstavnik Katedre za matematiku i informatiku
 13. doc.dr.sci. Faruk Kozić, predstavnik Katedre za opšte programske osnove
 14. doc.dr.sci. Samir Lemeš, predstavnik Katedre za za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 15. doc.dr.sci. Amra Talić-Čikmiš, predstavnica Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije
 16. doc.dr.sci. Jasmin Halebić, predstavnik katedre za ekonomsku teoriju i politiku
 17. doc.dr.sci. Almir Alihodžić, predstavnik Katedre za finansije i računovodstvo
 18. lek.mr.sci. Aida Tarabar, predstavnica Katedre za jezike i književnost
 19. Mehmed Zahirović, predstavnik studenata I godine
 20. Esmir Omanović, predstavnik studenata II
 21. Nerma Duraković, predstavnica studenata III godine

Izborna sjednica Naučno-nastavnog vijeća (17.12.2013)

Dnevni red:
1. Konkursna procedura za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Tekuća pitanja

09/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (26.11.2013)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 08/13 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Prijedlog plana održavanja sjednica Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u akademskoj 2013/2014. godini
4. Prijedlog odluke o usvajanju rasporeda ispitnih rokova I (prvog) ciklusa studija akademske 2013/2014. godine za studijske programe Politehničkog fakulteta
5. Analiza prolaznosti studenata Politehničkog fakulteta
6. Prijedlog imenovanja recenzenata za udžbenik "Inženjerska geologija - odabrana poglavlja" autora doc. dr. Nijaza Škripića
7. Prijedlog za raspisivanje konkursa za izbor u nastavnička zvanja docent i vanredni profesor, te u sva saradnička zvanja za predmete četvrte godine studijskog programa Građevinarstvo Politehničkog fakulteta
8. Informacija o prisustvu sjednicama Naučno-nastavnog vijeća
9. Zahtjev studenata studijskog programa Građevinarstvo za odobrenje polaganja parcijalnog ispita iz predmeta "Građevinska fizika"
10. Informacije sa Univerziteta
11. Tekuća pitanja

08/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (30.10.2013)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 07/13 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Donošenje odluke o imenovanju privremenog člana Senata Univerziteta u Zenici ispred Politehničkog fakulteta
4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima Politehničkog fakulteta za akademsku 2013/2014. godinu
5. Donošenje odluke o priznavanju ispita na prijedlog komisije za nastavu
6. Informacija o angažovanom nastavnom kadru u akademskoj 2013/2014. godini
7. Informacija o upisu u akademsku 2013/2014. godinu
8. Razmatranje žalbe studenta-kandidata Neimarlija Mevnune
9. Informacije sa Univerziteta
10. Tekuća pitanja

07/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (19.09.2013)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 05/13 i 06/13 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Odluka o usvajanju konačne rang-liste primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu dodiplomskog studija akademske 2013/2014. godine na studijske programe Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Odluka o izmjeni i dopuni nastavničkog tima Politehničkog fakulteta za akademsku 2013/2014. godinu
5. Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje viši asistent za oblast Proizvodne tehnologije
6. Informacije sa Univerziteta
7. Tekuća pitanja

06/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (11.07.2013)

Dnevni red:
1. Izbor vršioca dužnosti dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Tekuća pitanja

05/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (08.07.2013)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 04/13 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Odluka o usvajanju preliminarne rang-liste primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu dodiplomskog studija akademske 2013/2014. godine na studijske programe Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Donošenje prijedloga odluke o raspisivanju septembarskog konkursa za drugi upisni rok u (I) prvu godinu dodiplomskog studija
5. Analiza studentske ankete ljetnog semestra akademske 2012/2013. godine
6. Informacije sa Univerziteta
7. Tekuća pitanja

04/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (13.05.2013)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 03/13 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. a) Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u nastavničko zvanje po raspisanom Konkursu za predmet Hidrotehnički objekti i sistemi
  b) Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u sva saradnička zvanja po raspisanom Konkursu za predmet Hidrotehnički objekti i sistemi
4. Poništenje dijela Konkursa za za izbor u nastavničko zvanje docent za predmet Metalne konstrukcije I
5. Prijedlog Odluke o usvajanju nastavničkog tima za realizaciju nastave na studijskim programima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2013/2014. godinu
6. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor dekana Politehničkog fakulteta
7. Imenovanje Komisije za izbor dekana Politehničkog fakulteta
8. Informacije sa Univerziteta
9. Tekuća pitanja

03/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.04.2013)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 02/13 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
4. Izvještaji Komisija za pripremanje prijedloga za izbor u sva saradnička zvanja po raspisanom Konkursu za predmete:
  1) Drvene konstrukcije I
  2) Metalne konstrukcije I
  3) Betonske konstrukcije I
5. Poništenje dijela Konkursa za za izbor u nastavničko zvanje docent za predmet Betonske konstrukcije I
6. Prijedlog sastava komisija za izbor po raspisanom konkursu
7. Prijedlog plana upisa za I ciklus studija akademske 2013/2014. godine
8. Priznavanje ispita
9. Informacije sa Univerziteta
10. Tekuća pitanja

02/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (26.02.2013)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 01/13 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. a) Izvještaji Komisija za pripremanje prijedloga za izbor u nastavničko zvanje docent po raspisanom Konkursu za predmete:
  1) Fundiranje/Temeljenje
  2) Putevi i saobraćajnice
  3) Tehnologija betona
  4) Statika konstrukcija I
  5) Zemljani radovi i tuneli
  6) Injektiranje i konsolidacija
b) Izvještaji Komisija za pripremanje prijedloga za izbor u sva saradnička zvanja po raspisanom Konkursu za predmete:
  1) Fundiranje/Temeljenje
  2) Putevi i saobraćajnice
  3) Tehnologija betona
  4) Statika konstrukcija I
  5) Građevinske mašine i uređaji
  6) Zemljani radovi i tuneli
  7) Injektiranje i konsolidacija
  8) Mehanika tla i stijena
4. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
5. Analiza rezultata ankete provedene među studentima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje asistent za predmet Hemija
7. Raspored diplomanata za izradu završnih radova
8. Informacije sa Univerziteta
9. Tekuća pitanja

01/13 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (23.01.2013)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 08/12 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Prijedlog sastava komisija za izbor u nastavnička i saradnička zvanja po raspisanom Konkursu na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
4. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika za predmete III godine studijskog programa Građevinarstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
5. Usvajanje Samoevaluacijskog izvještaja za 2012. godinu sa elemntima Izvještaja o radu za 2012. godinu i Planom rada za 2013. godinu Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Informacije sa Univerziteta
7. Tekuća pitanja

08/12 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (21.11.2012)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 07/12 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Donošenje Odluke o usvajanju rasporeda januarsko-februarskog ispitnog roka I (prvog) ciklusa studija akademske 2012/2013 godine za studijske programe Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
5. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za sve predmete III godine studijskog programa Građevinarstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za saradnička zvanja za predmet “Mehanika tla i stijena” studijskog programa Građevinarstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
7. Prijedlozi Komisije za nastavu
8. Informacija Prorektora za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici, broj 01-113- 011-2769/12
9. Informacije sa Univerziteta
10. Tekuća pitanja

Prethodne akademske godine

2012
 
 
Webmaster | Ažurirano 13.01.2014