Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Naučno-nastavno vijeće 2017

Prema odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja, a čine ga: dekan; prodekani; svi nastavnici matičnih katedri, po jedan predstavnik nastavnika nematičnih katedri, po jedan saradnik, predstavnik svake matične katedre, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu; predstavnici studenata sva tri ciklusa studija u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova NNV-a/UNV-a.
Članovi Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici su:
 1. Prof.dr. Aleksandar Karač, predsjedavajući Vijeća, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 2. Prof.dr. Sabahudin Jašarević, dekan Politehničkog fakulteta
 3. V.prof.dr. Samir Lemeš, prodekan za naučno-istraživački rad fakulteta
 4. V.prof.dr. Edin Berberović, prodekan za nastavu i studentska pitanja fakulteta
 5. Prof.dr. Jovan Sredojević, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 6. Prof.dr. Hasan Mahmutović, predstavnik Katedre za ekonomsku teoriju i politiku
 7. V.prof.dr. Ishak Mešić, predstavnik Katedre za marketing
 8. Prof.dr. Elma Ekinović, predstavnica Katedre za mehanike
 9. V.prof.dr. Faruk Kozić, predstavnik Katedre za opšte programske osnove
 10. V.prof.dr. Raza Sunulahpašić, predstavnik Katedre za metalne materijale
 11. V.prof.dr. Adnan Mujkanović, predstavnik Katedre za nemetalne materijale
 12. V.prof.dr. Malik Čabaravdić, predstavnik Katedre za automatizaciju i metrologiju
 13. V.prof.dr. Amra Talić-Čikmiš, predstavnica Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije
 14. Doc.dr. Suvad Isaković, predstavnik Katedre za menadžment
 15. Doc.dr. Ibrahim Plančić, predstavnik Katedre za proizvodne tehnologije
 16. Doc.dr. Hermina Alajbegović, predstavnik Katedre za matematiku i informatiku
 17. Doc.dr. Nebojša Vasić, predstavnik Katedre za jezike i književnost
 18. Doc.dr. Dijana Dujak, predstavnica Katedre za hemiju i fiziku
 19. As. Vahid Redžić, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 20. Erna Doglod, predstavnica studenata I ciklusa studija
 21. Adnan Pojskić, predstavnik studenata I ciklusa studija
 22. Samed Isaković, predstavnik studenata I ciklusa studija
 23. Amela Ljubović, predstavnik studenata II ciklusa studija
  Alma Veseljak, dipl.pravnik, sekretar fakulteta

01/18 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (10.01.2018.)
Dnevni red:
1. Verifikacija mandata studentu II ciklusa studija u članstvo Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje zapisnika sa 11./17 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Godišnji izvještaj o radu Fakulteta za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu.
4. Interna evaluacija stanja Fakulteta za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o Izmjeni Odluke o personalnom sastavu matične katedre za hidrotehniku i geomehaniku (UNZE-K-38) Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Odluka o stavljanju van snage Prijedloga odluke o okončanju konkursne procedure bez izbora nastavnika u zvanje docent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavni predmet „Hidrotehnički objekti“, broj: 11-200-320-0437/17 od 11.12.2017. godine i donošenje nove korigovane odluke.
7. Zahtjev za utvrđivanje potrebe za pokretanje konkursne procedure
8. Molba za promjenu mentora
9. Raspisivanje internog konkursa za izbor studenta demonstratora
10. Informacija sa Univerziteta u Zenici
11. Tekuća pitanja

02/18 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (12.02.2018.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 01./18. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Analiza anketiranja studenata u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine
3. Izvještaj Komisije o izboru studenta demonstratora
4. Prijedlog za plan upisa studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija i plan upisa studentata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godinu.
5. Prijedlog Odluke Unije studenata o imenovanju članova Odbora za kvalitet Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Prijedlog za raspisivanje konkursa
7. Priznavanje ispita u novom Nastavnom planu i programu iz 2016. godine, koji su položeni po starom Nastavnom planu i programu iz 2011. godine
8. Izmjena nastavničkog tima
9. Zahtjev za promjenu mentora za izradu diplomskog rada
10. Informacija sa Univerziteta u Zenici
11. Tekuća pitanja

Prethodne akademske godine

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
 
 
Webmaster | Ažurirano 12.02.2018