Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Nastavni materijali

Otpornost materijala II


Nastavnički tim

Predavanja prof. dr Aleksandar Karač
Vježbe
doc. dr Alma Žiga
Broj časova (P+V)
2+2
ECTS bodovi
6
Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 25% od bodova iz zadaća, 25% od bodova na seminarskom!!!

Program kursa

Jednostavniji statički neodređeni sistemi. Nosač na elastičnoj podlozi. Određivanje koeficijenta sigurnosti pri višeosnom stanju naprezanja. Ekvivalentno naprezanje prema teorijama čvrstoće. Usporedba i primjena teorija čvrstoće. Složeno opterećenje ravnih štapova. Savijanje i aksijalno opterećenje. Savijanje i torzija. Ekscentrično opterećenje kratkih štapova. Jezgra poprečnog presjeka. Primjena jezgre poprečnog presjeka. Naprezanje u presjeku pri isključenju zone zatezanja. Savijanje i aksijalno opterećenje kompozitnog nosača. Tankostijeni poprečni presjeci. Središte posmika. Teorija zakrivljenih štapova. Naprezanje i deformacije zbog uzdužne i poprečne sile. Čisto savijanje. Opći slučaj savijanja. Racionalni oblici poprečnog presjeka zakrivljenog štapa pri čistom savijanju. Potencijalna energija. Teorem o uzajamnosti rada i pomjeranja, Castiglianovi teoremi, Crotti – Engesserov teorem. Princip o minimumu potencijalne energije deformacija. Princip o stacionarnosti potencijalne energije sistema. Izvijanje, gubitak elastične stabilnosti. Izvijanje štapa u elastičnom području. Eulerova kritična sila. Izvijanje štapa u plastičnom području. Proširenje Eulerova izraza za kritičnu silu uvođenjem tangentnog modula. Vitki štap pod zajedničkim djelovanjem uzdužnog i poprečnog opterećenja. Dimenzioniranje štapova opterećenih na izvijanje – uslov stabilnosti. Proračun konstrukcija prema teoriji plastičnosti. Model idealnog elastoplastičnog materijala. Uslov plastičnosti. Plastična torzija i plastično savijanje ravnog štapa. Utjecaj rasterećenja, zaostala naprezanja. Analiza graničnih stanja statički neodređenih konstrukcija. Statički i kinematički teoremi. Dimenzioniranje prema teoriji graničnih stanja.


Literatura
Osnovna:
 1. Predavanja, vježbe (vidi Predavanja i vježbe)
 2. Grupa autora, Elastostatika I, Tehnički fakultet, Bihać, 2003.
 3. Grupa autora, Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.
 4. Rašković D., Otpornost materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 5. Rašković D.:, Tablice iz otpornosti materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 6. Vukojević D., Teorija elastičnosti, Mašinski fakultet u Zenici, 1998.
 7. Dž. Kudumović, S. Alagić, Zbirka Rješenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.
Dodatna:
 1. RC Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.
 2. JM Gere, BJ Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 3. JM Gere, BJ Goodno, An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 4. WA Nash, Theory and Problems of Strength of Materials, Schaum’s outline series, McGraw-Hill, 1998.
 5. WC Young, RG Budynas, Roark’s formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill, Seventh Edition, 2002.

Predavanja i vježbe
Cjelokupna predavanja možete naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s predavanja mogu se naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s vježbi mogu se naći na sljedećem linku.


Zadaće

ZADAĆA I: Hipoteze o razaranju, Uvijanje-naredni kurs, Prostorno naponsko stanje, Savijanje - dio I

Krajnji rok za predaju: 21.4.2017.

 
ZADAĆA II: Savijanje (napredni kurs), Izvijanje

Krajnji rok za predaju: 9.6.2017

Seminarski radovi

Lista seminarskih radova po timovima može se naći na ovom linku. Popratni materijal može se naći na mreži.
Seminarske radove treba prepremiti na sljedeći način:

1. Sadržaj rada:

a) tekstualni dio - teoretski dio vezan za temu rada, te primjere primjene (najmanje dva primjera).
b) prezentacija - skraćena verzija tekstualnog dijela koja će se prezentovati prezentovati (do 15 minuta). Svaki član tima treba učestvovati u prezentovanju.

Rad predati u elektronskom obliku, za a) i b) posebno. Koristiti Word, PowerPoint, Latex, i sl.

2. Rok za predaju seminarskih radova: 2.6.2017.

3. Prezentacije će se održati: 2.6.2017. u 10.15 u 4204

Ispitni rokovi

Juni/juli

20.6.2017.
9.00 /3202/
4.7.2017.
9.00 /3202/
Septembar

5.9.2017.
9.00 /3202/
19.9.2017.
9.00 /3202/

Lista formula i tabela koja se može koristiti na ispitu nalazi se na ovom linku (pdf, 1.9 MB).
Infromacije o pismenom ispitu mogu se naći na ovom linku.

Arhiva - raniji ispitni rokovi
2015-2016
2014-2015

2013-2014
2012-2013


 

 
 
Webmaster | Ažurirano 04.07.2017