Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Nastavni materijali

Otpornost materijala I


Nastavnički tim

Predavanja prof. dr Aleksandar Karač
Vježbe
doc. dr Alma Žiga
doc. dr Josip Kačmarčik
Godina - semestar II - zima
Broj časova (P+V)
3+2
ECTS bodovi
6


Program kursa
Opšte pretpostavke i osnovni elementi proračuna. Vanjske i unutrašnje sile. Opći pristup rješavanju problema u otpornosti materijala. Analiza naprezanja. Tenzor naprezanja. Diferencijalne jednačine ravnoteže i jednačine transformacija. Glavna naprezanja. Elipsoid naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja. Oktaedarska naprezanja. Analiza deformacija. Pojam pomjeranja i deformacija. Tenzor deformacija. Jednačine transformacija. Glavne deformacije. Uslovi neprekidnosti. Deformabilne karakteristike čvrstih tijela – fizikalne jednačine. Hookov zakon, konstante elastičnosti materijala. Zakon superpozicije, Saint Venantov princip. Dopuštena naprezanja, koeficijent sigurnosti i novija tumačenja sigurnosti konstrukcija. Aksijalno opterećenje štapa – rastezanje i pritisak. Koncentracija naprezanja. Statički neodređeni štapni sistemi. Termička i početna naprezanja. Rastezanje lančanice. Naprezanje i deformacije posuda tankih stijenki. Smicanje (odrez). Proračun elemenata opterećenih na smicanje. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka štapa – momenti inercije. Torzija ravnih štapova. Prandtlova membranska analogija. Statički neodređeni zadaci pri torziji. Savijanje ravnih štapova. Čisto savijanje. Savijanje silama. Proračun čvrstoće pri savijanju. Savijanje sastavljenih kompozitnih nosača. Koso savijanje. Diferencijalne jednačine elastične linije nosača drugog i četvrtog reda i postupci rješavanja. Progibi zbog poprečne sile. Utjecaj temperature na progib.


Literatura
Osnovna:
 1. Predavanja, vježbe (sve dostupno na web stranici)
 2. Grupa autora, Elastostatika I, Tehnički fakultet, Bihać, 2003.
 3. Grupa autora, Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.
 4. Rašković D., Otpornost materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 5. Rašković D.:, Tablice iz otpornosti materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 6. Vukojević D., Teorija elastičnosti, Mašinski fakultet u Zenici, 1998.
 7. Dž. Kudumović, S. Alagić, Zbirka Riješenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.
 8. A. Karač. Riješeni ispitni zadaci iz Otpornosti materijala, e-knjiga, UNZE, Zenica, 2014.
Dodatna:
 1. RC Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.
 2. JM Gere, BJ Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 3. JM Gere, BJ Goodno, An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 4. WA Nash, Theory and Problems of Strength of Materials, Schaum’s outline series, McGraw-Hill, 1998.
 5. WC Young, RG Budynas, Roark’s formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill, Seventh Edition, 2002.

Materijal s predavanja i vježbi


Predavanja Urađeni primjeri
Nagradni zadaci
predavanja vježbe
1.
Uvodno predavanje -
pdf

2.
Naponi, deformacije, osobine materijala pdf
pdf

3.
Aksijalno naprezanje pdf
pdf

4.
Uvijanje pdf
pdf

5.
Savijanje
pdf
pdf

6.
Ravno stanje napona i primjena
pdf
pdf

7.
Hipoteze o razaranju materijala
pdf
pdf

Cjelokupna predavanja možete naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s predavanja mogu se naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s vježbi mogu se naći na sljedećem linku.


Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 30% od bodova iz zadaća, 20% od bodova na testovima!!!


Zadaće

Zadaća I: grupa A (prezimena A-J) grupaB (prezimena K-Ž)
Krajnji rok za predaju: 2.12.2016. godine

Zadaća II: grupa A (prezimena A-J) grupaB (prezimena K-Ž)
Krajnji rok za predaju: 13.01.2017. godine

Kolokviji/testovi

TEST I: 28.11.2016. godine - u 9.15 - sala 4204 (obje grupe)
TEST II: 16.01.2017. godine - u 9.00 - sala 4204 (obje grupe)

Primjeri test pitanja za sve oblasti uz primjere testova iz prethodnih generacija mogu se naći na ovom linku (pdf, 1.57 MB).


Ispitni rokovi

Termini ispitnih rokova (2016-17.)

Januar/februar
26.1.2017.
9.00 /3202/
9.2.2017.
9.00 /3202/
Juni/juli

15.6.2017.
9.00 /3202/
29.6.2017.
9.00 /3202/
Septembar

31.8.2017.
9.00 /3202/
14.9.2017.
9.00 /3202/

Na pismenom ispitu je dozvoljeno koristiti kalkulator i listu formula, koja je dosupna na sljedećem linku (pdf, 2.54 MB).

Arhiva (raniji ispitni rokovi)
2015-2016 (zip, 1.8 MB)
2014-2015 (zip, 4.6 MB)

2013-2014 (zip, 2.5 MB)
2012-2013 (zip, 7.8 MB)
2011-2012 (zip, 2.7 MB) 

 

 
 
 
Webmaster | Ažurirano 29.06.2017