NAGRADA REKTORA ZA STUDENTE S NAJBOLJIM USPJEHOM

Studenti s najboljim uspjehom

(1) Nagrada  rektora  dodjeljuje  se  studentima  Univerziteta  s  najboljim  uspjehom  svake akademske godine.

(2) Nagradu rektora može dobiti najviše po jedan student I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa  studija  koji  je  odbranio  završni  diplomski,  magistarski  i  doktorski  rad  u  tekućoj akademskoj godini.

(3) Fakulteti  Univerziteta  su  dužni  dostaviti  rektoru  svoje  prijedloge  kandidatâ  za  Nagradu rektora za studente s najboljim uspjehom, s odgovarajućim obrazloženjem, najkasnije do 01. oktobra tekuće godine.

(4) Nagrade uručuje rektor na svečanosti povodom dana Univerziteta.

 

Uvjeti za dobijanje Nagrade rektora

 

(1) Uvjeti za dobijanje Nagrade rektora za studente s najboljim uspjehom su:

a) prosječna ocjena  9  ili  više,  ostvarena  u  toku  I  (prvog),  II  (drugog)  ili  III  (trećeg) ciklusa studija,

b) da tokom  tog  I  (prvog),  II  (drugog)  ili  III  (trećeg)  ciklusa  studija  nije  ponavljao niti jednu godinu studija.

(2) Pored uvjeta iz stava (1) ovog člana uzimaju se  u obzir i drugi uvjeti koji mogu utjecati na izbor:

a) aktivnosti u nastavnom procesu (demonstrator),

b) učešće u naučnim, istraživačkim, stručnim, umjetničkim i sportskim aktivnostima, 

 c) rad u studentskim organizacijama,

 d) uspjeh na takmičenjima, e)učešće u međunarodnoj razmjeni studenata.

(3) Ako  uvjete  iz  stavova  1.  i  2.  ovog člana  ispunjava  više  studenata,  onda  svi  studenti dobijaju Nagradu rektora.

(4) Odluku o dodjeljivanju Nagrade rektora donosi rektor na prijedlog Kolegija Rektorata.

 

Zenica, 21.9.2020.

Studentska služba Fakulteta

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This