Mjerna tehnika

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe v.as.mr. Dženana Tomašević
Godina – semestar II – ljetni
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 4,5

 

Program kursa

Uvod, termini i definicije. Ciljevi i područja metrologije, jedinice i njihov razvoj kroz istoriju, sljedivost. Mjerenje mehaničkih veličina. Principi mjerenja. Mjerni pretvarači. Mjerenje temperature, mase i sile, vremena i frekvencije, dužine, rastojanja, određivanje položaja, mjerenje brzine, mjerenje brzine rotacije. Mjerenje pritiska i protoka fluida. Mjerenje vibracija. Nesigurnost mjerenja, greške i vrste grešaka, procedure određivanja mjerne nesigurnosti GUM. Obrada rezultata mjerenja. Kalibracija.

Literatura

Osnovna:

  1. Nermina Zaimović-Uzunović (2006) Mjerna tehnika, Univerzitet u Zenici, Zenica
  2. Preben Howarth, Fiona Redgrave (2009) Mjeriteljstvo ukratko, Institut za mjeriteljstvo BiH

    Dodatna:
  3. Zaimović-Uzunović, N.: Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-1, Mašinski fakultet u Zenici, 2003
  4. Zaimović-Uzunović N.; Lemeš S.; Denjo D.; Softić A.: Proizvodna mjerenja, ISBN 9958-617-44-7, Univerzitet u Zenici, Zenica, 2009
  5. Oruč M., Zaimović-Uzunović N., Klobodanović A., Mjerenje karakteristika procesa, ISBN 978-9958-617-39-3, Mašinski fakultet u Zenici, 2008
  6. BAS ENV 13005:2010 Vodič za izražavanje mjerne nesigurnosti
  7. Pitanja za provjeru znanja

Upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz mjerne tehnike. Sastoji se iz pisanog elaborata (5-10 stranica) i Powerpoint prezentacije i predaje se isključivo u elektronskom obliku, na e-mail adresu slemes@unze.ba.
No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font “Times New Roman” veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, broj indeksa autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature.
Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica

Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 10 do 15 minuta.

Krajnji rok za predaju seminarskog rada je 15.4.2020.

Sistem ocjenjivanja

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 30% seminarski rad, 30% ocjena sa vježbi, 40% završni ispit

Skala za ocjenjivanje:

0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

Broj indeksa Tema Rad Bodovi Ukupno
bodova
Bodovi za ocjenu (30%)
a b c d e f g h

 

Seminarski 2018/2019

 
Broj indeksa Tema Rad Bodovi Ukupno bodova Bodovi za ocjenu (30%)
a b c d e f g h
PB-172 Mjerenje brzine svjetlosti Seminarski rad 10 10 9 15 10 10 10 20 94 28,20
PB-173 Senzori Seminarski rad 10 10 10 15 10 10 10 20 95 28,50
PB-174 Mjerenje brzine bicikla Seminarski rad 10 10 10 15 10 10 10 19 94 28,20
PB-175 Mjerenje pritiska Seminarski rad 8 8 9 12 5 10 10 20 82 24,60
PB-177 Mjerenje radijacije Seminarski rad 9 10 9 15 10 10 10 20 94 28,20
PB-182 Motorička mjerenja Seminarski rad 9 10 10 15 10 10 10 18 92 27,60
PB-186 Mjerenje brzine u sportu Seminarski rad 10 10 10 15 10 10 10 19 94 28,20
PB-187 Optika i teleskopi Seminarski rad 10 10 10 15 10 10 10 19 94 28,20
PB-188 Mjerenje brzine metka Seminarski rad 9 8 8 15 5 10 10 18 83 24,90
PB-190 Mjerenje sile kočenja Seminarski rad 9 8 9 15 5 10 0 17 73 21,90
PB-191 Mjerenje sile Seminarski rad 9 10 10 15 5 10 10 19 88 26,40
PB-193 Međunarodni sistem mjernih jedinica – SI sistem Seminarski rad 9 10 10 15 10 10 10 20 94 28,20
PB-195 Mjerenje jačine zemljotresa Seminarski rad 9 10 9 15 10 10 10 18 91 27,30
PB-196 Akustična mjerenja Seminarski rad 9 10 10 15 5 10 0 18 77 23,10
PB-197 Mjerenje temperature Seminarski rad 9 10 10 15 10 10 10 17 91 27,30
PB-198 Senzori Seminarski rad 10 10 10 18 9 10 10 20 97 29,10
Seminarski radovi prethodnih akademskih godina: 2017/2018  |  2016/2017

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana