Mehanika materijala II

Predavanja Prof. dr Aleksandar Karač
Vježbe Doc. dr Josip Kačmarčik
Godina – semestar II – ljetni
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 6

Program kursa

Prostorno stanje napona. Glavni naponi i deformacije. Veza napona i deformacija. Ravno stanje deformacija. Deformacioni rad. Uvijanje štapova neokruglog presjeka. Uvijanje grede proizvoljnog punog presjeka. Uvijanje greda otvorenog i zatvorenog tankostjenog profila. Deformacije pri savijanju. Elastične linije. Određivanje ugiba i nagiba greda. Statički neodređene grede. Utjecaj temperature na deformaciju. Koso savijanje. Kompozitne grede. Ojačane betonske grede. Zakrivljeni elementi. Grede na elastičnim osloncima. Izvijanje. Izvijanje u elastičnom području. Eulerova kritična sila. Izvijanje u plastičnom području. Dimenzionisanje centrično i ekscentrično opterećenih stubova. Proračun konstrukcija prema teoriji plastičnosti. Model idealnog elastoplastičnog materijala. Uslov plastičnosti. Elementi napregnuti u plastičnom području. Utjecaj rasterećenja, zaostali naponi.

Literatura

Osnovna:

  1. Vlatko Doleček i dr., Elastostatika I, Tehnički fakultet, Bihać, 2003.
    2. Vlatko Doleček i dr., Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.
    3. Rašković D., Tablice iz otpornosti materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

Dodatna:

1. RC Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, Ninth Edition, 2014.
2. JM Gere, BJ Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, Eight Edition, 2013.
3. FP Beer, ER Johnson Jr., JT DeWolf, DF Mazurek, Mechanics of materials, McGraw-Hill Education, Seventh Edition, 2015.
4. JM Gere, BJ Goodno, An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
5. Dž. Kudumović, S. Alagić, Zbirka Rješenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.

Materijali sa predavanja i vježbi

Cjelokupna predavanja možete naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s predavanja mogu se naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s vježbi mogu se naći na sljedećem linku.

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 25% od bodova iz zadaća, 25% od bodova na testovima/seminarima.

Zadaće

Zadaća I
Krajnji rok za predaju: 19.04.2019.

Zadaća II
Krajnji rok za predaju: 07.06.2019.

Seminarski

Lista seminarskih radova po timovima može se naći na ovom linku. Popratni materijal može se naći na fakultetskoj mreži.
Seminarske radove treba prepremiti na sljedeći način:

1. Sadržaj rada:

a) tekstualni dio – teoretski dio vezan za temu rada, te primjere primjene (najmanje dva primjera).
b) prezentacija – skraćena verzija tekstualnog dijela koja će se prezentovati prezentovati (do 15 minuta). Svaki član tima treba učestvovati u prezentovanju.

Rad predati u elektronskom obliku, za a) i b) posebno. Koristiti Word, PowerPoint, Latex, i sl.

2. Rok za predaju seminarskih radova: 31.05.2019. godine.

3. Prezentacije će se održati: 04.06.2019. godine u 10.00 u 3202

Ispitni rokovi

Termini ispitnih rokova (klikni na termin za link s rješenjima)

Januar/februar 29.01. 12.00, MF-4204 12.02. 12.00, MF-4204
Juni/juli 18.06. 12.00, MF-4204 02.07. 12.00, MF-4204
Septembar 03.09. 12.00, MF-4204 17.09. 12.00, MF-4204

Na pismenom ispitu je dozvoljeno koristiti kalkulator i listu formula, koja je dosupna na sljedećem linku (pdf).

Arhiva (raniji ispitni rokovi):
2017-2018
2016-2017
2015-2016

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana