Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici

Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Javno predavanje i kurs prve pomoći 04.01.2016. 31.12.2015
Obavještavaju se svi zainteresovani da JU Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Unijom studenata Univerziteta u Zenici kao partnerom na projektu organizuje predavanje odnosno kurs prve pomoći za studente i osoblje Politehničkog fakulteta. Program predavanja odnosno kursa je u trajanju od tri sata. Cilj predavača je da animiraju sve učesnike da se uključe u razgovor i praktične vježbe, a po završetku istog svi učesnici dobijaju odgovarajući certifikat o učešću na kursu iz prve pomoći kao i brošure sa važnim informacijama o prvoj pomoći i ljudskom zdravlju.
Termin održavanja je ponedjeljak 04.01.2016. od 10:00 do 13:00 sati u amfiteatru (3202) Mašinskog fakulteta.
Pozivaju se svi zainteresovani studenti i osoblje Politehničkog fakulteta da prisustvuju ovom korisnom kursu.
Obavijest o neradnim danima 1. i 2. januara 2016. godine 30.12.2015
U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika Nove godine, a u skladu sa Zakonom i praznicima ("Službeni list RBiH" broj 2/92 i 13/94) obavještavaju se studenti, osoblje i spoljni saradnici Politehničkog fakulteta da se u petak i subotu (1. i 2. januara 2016. godine) neće raditi.
Svim studentima, osoblju i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik i želimo mnogo uspjeha u predstojećoj kalendarskoj godini!
Menadžment Politehničkog fakulteta
Bodovanje aktivnosti studenata iz predmeta Materijali u proizvodnji 30.12.2015
RB PREZIME I IME Test 1 I parcijalni Test 2 Ispunjava uslove za polaganje II parcijalnog: Na II parcijalnom / integralnom potrebno ostvariti min:
 
1 Aganhodžić Sumeja 0,75 36,5 4 DA 20
2 Avdić Semir 0,75 24 0 DA 26,25
3 Bahtić Mehmed* 2,75 18 0 DA 30,25
4 Bašić Edin 0 22 0 DA 29
5 Bešić Nermina 1,25 22 2 DA 25,75
6 Buljubašić Lamija 0,5 5 0 NE 50,5
7 Čahtarević Nejla 0 0 0 NE 51
8 Čajlak Emir 4,25 30 5 DA 20
9 Čišija Amel 0 0 5,5 NE 45,5
10 Delić Dževad 0 0 0 NE 51
11 Delić Admir 2 10,5 2 NE 47
12 Đeharović Esma* 1,25 18 1 DA 30,75
13 El Haj Ahmad Merjem 0,5 22 2 DA 26,5
14 Fermić Jasmina 5,5 25,5 3 DA 20
15 Ganić Amina 0 0 0 NE 51
16 Hasić Berina 1,75 1,5 4 NE 45,25
17 Herceglija Irfan 0 0 0 NE 51
18 Isaković Husein 1 15 4 NE 46
19 Kadić Dženad 0 0 0 NE 51
20 Krnjić Elmina 0 9 0 NE 51
21 Ljubović Emina 1,75 24,5 4 DA 20,75
22 Mahmić Faris 4 11 0 NE 47
23 Mekić Suad 3,25 21,5 0 DA 26,25
24 Muflizović Nermana* 1 19,5 3 DA 27,5
25 Omerović Belmin 0,75 25 3 DA 22,25
26 Paškalj Darko 0,75 0 0 NE 50,25
27 Sejmen Harun 0 0 0 NE 51
28 Smajić Emir 0 0 0 NE 51
29 Smriko Emin 0 0 0 NE 51
30 Spahić Aldin* 2,5 19 0 DA 29,5
31 Ščetić Sumeja 4 13,5 2 NE 45
32 Šehović Benaid 2,25 20,5 2 DA 26,25
33 Valentić Džemaludin 3 9 0 NE 48
34 Zulić Neldina 0,75 25 2 DA 23,25
35 Žepačkić Marco 2,25 0 0 NE 48,75
36 Žužić Šerif 0 0 0 NE 51
37 Fejzić Ajla 1 0 0 NE 50
38 Krnjić Ermina 0,75 9 0 NE 50,25
Napomene:
1. Student kod kojeg u koloni "Ispunjava uslove za polaganje II parcijalnog" stoji "DA", na ispitnim rokovima polaže samo II parcijalni. Student kod kojeg stoji "NE", obavezan je polagati integralni ispit.
2. U skladu sa pojašnjenjem o bodovanju, u odnosu na ukupnu ocjenu, ispitne aktivnosti vrijede: 2*40% parcijalni ispiti (ili 80% integralni ispit); 2*10% testovi. Testovi ne ulaze u sastav integralnog ispita, tj. ne nadoknađuju se.
3. U skladu sa pojašnjenjem o bodovanju, student je za prolaz obavezan ostvariti min. 51 bod iz pismenog dijela ispita. Pri tom je ujedno obavezan položiti ili oba parcijalna ispita, ili integralni pismeni ispit. Parcijalni ispit se smatra položenim ukoliko je student ostvario min. 20 bodova, a integralni sa ostvarenih min. 40 bodova. Kako bi ispunio oba uslova potrebna za prolaz, kod svakog studenta je naznačen min. broj bodova koje je potrebno ostvariti na ispitnom roku.
Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić
Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Organizacija i ekonomika održane 24.12.2015. godine 30.12.2015
R.br. Ime i prezime Individualni rad Pismeni ispit Ukupno
  Fehim Odobašić 11 26 37
  Miranda Zukić 22 24 46
  Nerma Duraković 21 23 44

Napomene:
Studenti s osvojenih 25 i više bodova ostvarili su pravo za pristupanje usmenom ispitu. Usmeni ispit će se održati u četvrtak 31.12.2015. godine s početkom u 09:00 sati.
Student imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdića.
Predmetni nastavnik doc. dr. Suvad Isaković
Pomijeranje termina nastave iz predmeta Računovodstvo i finansije 25.12.2015
Zbog sjednice Senata zakazane u srijedu 30.12.2015., predavanja iz predmeta Računovodstvo i finansije će se održati naredni dan u četvrtak 31.12.2015. sa početkom u 15:15 sati.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Božićna čestitka 24.12.2015
Svim studentima, uposlenicima i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta katoličke vjeroispovijesti želimo sretne Božićne blagdane.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 5 i 6 23.12.2015
Pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik 5 položili su:
Aličković Azemina
Alić Ehlimana
Oparić Anes
Beganović Hamza
Kotorić Armin
Šenderović Šemsa
Završni dio ispita obaviće se u ponedjeljak, 28.12.2015. u 12.00 sati.

Pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik 6 položio je:
Čeliković Faruk
Završni dio ispita obaviće se u ponedjeljak, 28.12.2015. u 12.00 sati.
Predmetni nastavnik doc. dr. Aida Tarabar
Pomjeranje vježbi iz predmeta Uvod u ekonomiju 14.12.2015
Obavještavaju se studenti prve godine studija smjer Proizvodni biznis da vježbe iz predmeta Uvod u ekonomiju planirane za 16.12. i 17.12.2015. godine neće biti održane, a da će se nadoknada propuštenih vježbi održati prema sljedećem rasporedu:
Grupa 1 u petak 18.12.2015. od 12:15 do 14:00
Grupa 2 u četvrtak 24.12.2015. godine od 17:15 do 19:00.
Ova izmjena se odnosi samo na navedene datume, dok će se vježbe do kraja semestra održavati prema zvaničnom rasporedu.
Predmetni saradnik as. Alem Merdić
Prvi diplomanti Politehničkog fakulteta 11.12.2015
Politehnički fakultet u Zenici je danas, 4 godine nakon svog nastanka, imao prve diplomante. To su studenti apsolventi Vahid Redžić i Nermin Redžić. Osim članova menadžmenta fakulteta, komisija, zainteresovanih nastavnika i studenata, roditelja diplomanata, ovom historijskom događaju prisustvovali su i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona.
Vahid Redžić branio je diplomski rad iz oblasti Tehnologija betona, a mentor je bio prof. dr. Adnan Mujkanović, dok je Nermin Redžić branio diplomski rad iz oblasti Betonske konstrukcije, a mentor je bio prof. dr. Armin Hadrović. U obje komisije predsjednik je bio profesor Politehničkog fakulteta i prorektor za naučno-istraživački rad prof. dr. Aleksandar Karač. Oba studenta su uspješno odbranili svoje radove sa najvišom ocjenom i postali prvi diplomirani inženjeri građevinarstva na Univerzitetu u Zenici.
Galerija
Obavijest za studente završnih godina u vezi stručne/industrijske prakse i diplomskih radova 11.12.2015
Pozivaju se studenti završne godine oba odsjeka (III godine odsjeka Proizvodni biznis i IV godine odsjeka Građevinarstvo) na sastanak kod prodekana za nastavu koji će se održati u srijedu 16.12.2015. godine sa početkom u 15:00 sati.
Na sastanku će studenti biti upoznati sa obavezom i detaljima obavljanja stručne/industrijske prakse, kao i o raspoređivanju studenata po firmama za obavljanje prakse.
Osim toga, studenti će dobiti da popune i obrasce prethodne prijave za određivanje predmeta i mentora za izradu diplomskih radova.
Svi studenti završne godine oba odsjeka obavezni su da dođu na sastanak!
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati prvog testa iz predmeta Uvod u ekonomiju održanog 07.12.2015. godine 11.12.2015
Redni broj Prezime i ime Bodovi
1 Bahtić Mehmed 31
2 Bašić Edin 30
3 Bešić Nermina 43
4 Buljubašić Lamija 29
5 Čahtarević Nejla 40
6 Čajlak Emir 17
7 Čišija Amel 21
8 Delić Admir 31
9 Đerahović Esma 19
10 El Haj Ahmad Merjem 26
11 Fermić Jasmina 39
12 Ganić Amina 48
13 Hasić Berina 20
14 Herceglija Irfan 33
15 Isaković Husein 23
16 Kadić Dženad 42
17 Krnjić Elmina 42
18 Krnjić Ermina 30
19 Ljubović Emina 19
20 Mahmić Faris 19
21 Mekić Suad 48
22 Muflizović Nermana 43
23 Omerović Belmin 31
24 Paškalj Darko 12
25 Sejmen Harun 45
26 Šćetić Sumeja 27
27 Šehović Benaid 14
28 Valentić Džemaludin 37
29 Zulić Neldina 31
30 Žepačkić Marko 20
31 Žužić Šerif 43

 Napomene:
Studenti s osvojenih 26 i više bodova na prvom testu ostvarili su pravo na polaganje drugog testa
Studenti s osvojenih manje od 26 bodova ispit polažu integralno na redovnim rokovima
Uvid u radove u petak 18.12.2015. godine u 08:00 u zgradi Ekonomskog fakulteta u Zenici dvorana 6
Predmetni nastavnik prof. dr. Hasan Mahmutović
Rezultati prvog parcijalnog testa iz Računovodstva i finansija održanog 02.12.2015. godine 10.12.2015
R.br. Br. Indeksa Ime i prezime studenta Broj bodova
1 PB80 Haris Džanan 22
2 PB64 Rabija Ganić 30
3 PB99 Adem Pajzitović 9
4 PB104 Amra Smriko 12
5 PB97 Almira Omerčić 11
6 PB90 Ajdin Redžić 23
7 54/13 Ajla Sušić 11
8 PB81 Nadira Džanan 19
9 PB65 Aida Lošić 27
10 PB79 Inela Havala 18,5
11 PB37/13 Dalila Kadrić 22
12 PB52/13 Dženana Bišić 14
13 PB70 Adnan Pašalić 22
14 PB92 Belma Pašanbegović 37,5
15 PB77 Josip Šumić 23
16  PB48/13 Haris Kapo 13
Napomena: Uvid u radove će biti obavljen u petak, 11.12.2015. godine od 7:45 do 8:15 u Kabinetu br. 1 (Metalurški instutut „Kemal Kapetanović“).
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Rezultati Prvog parcijalnog ispita iz Inženjerske matematike 3 07.12.2015
1. Goralija Lejla 17/20
2. Hrustić Lejla 13/20
3. Balić Merjema 11/20
4. Mehić Sukejna 10/20
5. Horozović Muamera 9/20
6. Hadžimejlić Muhamed 5/20
Uvid u radove moguć je u srijedu 09.12. u 13 sati u kabinetu 1204.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika 07.12.2015
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-3532/15 od 26.11.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje Konkurs za izbor nastavnika i saradnika: Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: "Računarsko modeliranje u inženjerstvu" ... 1 izvršilac
Saradnik u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: "Računarsko modeliranje u inženjerstvu" ... 1 izvršila
Saradnik u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: "Numerička mehanika materijala" ... 1 izvršilac
Konkurs objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 02.12.2015.godine.
Propisani uslovi za izbor i potrebna dokumentacija nalaze se na web stranici Univerziteta http://www.unze.ba/ba/konkursi.htm#NIS
Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Materijali u proizvodnji 04.12.2015
RB
PREZIME I IME
Test 1    (max 10) 
I parcijalni     (max 40)
Ispunjava uslove za polaganje II parcijalnog: 
1
Aganhodžić Sumeja
0,75
36,5
DA
2
Avdić Semir
0,75
24
DA
3
Bahtić Mehmed*
2,75
18
NE
4
Bašić Edin
0
22
DA
5
Bešić Nermina
1,25
22
DA
6
Buljubašić Lamija
0,5
5
NE
7
Čahtarević Nejla
0
0
NE
8
Čajlak Emir
4,25
30
DA
9
Čišija Amel
0
0
NE
10
Delić Dževad
0
0
NE
11
Delić Admir
2
10,5
NE
12
Đeharović Esma*
1,25
18
NE
13
El Haj Ahmad Merjem
0,5
22
DA
14
Fermić Jasmina
5,5
25,5
DA
15
Ganić Amina
0
0
NE
16
Hasić Berina
1,75
1,5
NE
17
Herceglija Irfan
0
0
NE
18
Isaković Husein
1
15
NE
19
Kadić Dženad
0
0
NE
20
Krnjić Elmina
0
9
NE
21
Ljubović Emina
1,75
24,5
DA
22
Mahmić Faris
4
11
NE
23
Mekić Suad
3,25
21,5
DA
24
Muflizović Nermana*
1
19,5
NE
25
Omerović Belmin
0,75
25
DA
26
Paškalj Darko
0,75
0
NE
27
Sejmen Harun
0
0
NE
28
Smajić Emir
0
0
NE
29
Smriko Emin
0
0
NE
30
Spahić Aldin*
2,5
19
NE
31
Ščetić Sumeja
4
13,5
NE
32
Šehović Benaid
2,25
20,5
DA
33
Valentić Džemaludin
3
0
NE
34
Zulić Neldina
0,75
25
DA
35
Žepačkić Marco
2,25
0
NE
36
Žužić Šerif
0
0
NE
37
Fejzić Ajla
1
0
NE
38
Krnjić Ermina
0,75
9
NE
39
Valentić Džemaludin
9
NE
Napomene:
Studenti ostvaruju pravo na polaganje II parcijalnog ispita ukoliko su na I parcijalnom dobili min. 20 bodova. Studenti koji ne ispune ovaj uslov dužni su polagati integralni ispit na ispitnom roku, a koji vrijedi 80% ocjene iz pismenog dijela ispitnih aktivnosti (u skladu sa pojašnjenjem o bodovanju aktivnosti). Studenti označeni (*) uslovno su položili parcijalni ispit, tj. ostvaruju pravo pristupanja II parcijalnom ispitu, ali na njemu moraju ostvariti min. (20 bodova)+ (broj bodova koji im nedostaju za prolaz na I parcijalnom ispitu) (npr. Ako je I parcijalni ispit položen sa 18 bodova, na II je potrebno ostvariti min. 22 boda). U sklopu predispitnih aktivnosti bit će održan još jedan test (10% ocjene), u periodu od 21. do 25. 12. 2015.
Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić
Prvi test iz predmeta Otpornost materijala I 26.11.2015
Obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se prvi test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu 30.11.2015. godine u učionici 3105 prema sljedećem rasporedu:
08.30-09.00 – studenti čija prezimena počinju slovima abecede A-H
09.15-09.45 – studenti čija prezimena počinju slovima abecede J-Ž
Treći čas predavanja će se održati prema rasporedu od 10.15-11.00.
Studenti-ponovci/prelaznici koji do sada nisu radili testove moraju pristupiti testu. Testu mogu pristupiti i studenti-ponovci/prelaznici koji nisu zadovoljni ostvarenim uspjehom na prethodnim testovima. I jedni i drugi, ukoliko žele da pristupe testu, treba da se jave predmetnom nastavniku do petka u 14.00, lično ili putem emaila.
Oblasti testa su:
Naponi, deformacije i osobine materijala
Aksijalno naprezanje
Uvijanje
Studenti koji su oslobođeni testa su
1. Adilović Besima
2. Silajdžija Aida
3. Šogolj Zerina
4. Šporo Amela
5. Trako Ismeta
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Test iz predmeta Računovodstvo i finansije 23.11.2015
Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se prvi parcijalni test iz predmeta Računovodstvo i finansije održati dana 02.12.2015. godine (sala 3201) u periodu od 16:15 do 17h. Također, potrebno je posjedovati pribor za rad uključujući i kalkulator. Računanje nije dozvoljeno putem mobilnih telefona!
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Obavijest o neradnom danu 25.11.2015. 23.11.2015
U povodu nastupajućeg praznika Dan Državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar ("Službeni list RBiH", broj 9/95), obavještavaju se zaposlenici i studenti Politehničkog fakulteta da se u srijedu 25.11.2015. godine neće raditi.
Svim zaposlenicima i studentima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Odgađanje nastave iz predmeta Sportska kultura 20.11.2015
Zbog zdravstvenih problema predmetnog nastavnika doc. dr. Amne Ćatić u petak 20.11.2015. godine neće biti održana nastava iz predmeta Sportska kultura.
Predmetni nastavnik doc. dr. Amna Ćatić
Obavještenje za studente odsjeka Proizvodni biznis 13.11.2015
Svi studenti odsjeka Proizvodni biznis koji u već nekoliko navrata ne dolaze na nastavu iz predmeta Sportska kultura kod doc. dr. Amne Ćatić prema Statutu UNZE izgubili su pravo na dobivanje potpisa i neće moći ovjeriti semestar.
Dekan Politehničkog fakulteta prof. dr. Sabahudin Jašarević
Obavještenja Unije studenata USUNZE 12.11.2015
OBAVJEŠTENJE ZA SKUPŠTINU
Unija studenata Univerziteta u Zenici obavještava sve studente Univerziteta u Zenici da će Izborna skupština za predsjednika i potpredsjednika USUNZE-a biti održana u amfiteatru na Fakultetu za metalurgiju i materijale u ponedjeljak, 16.11.2015. s početkom u 17:00. Prijedlog dnevnog reda po kojem će Skupština zasjedati je sljedeći:
1. Podnošenje izvještaja o radu i finansijskog izvještaja od strane predsjednika USUNZE-a koji je podnio neopozivu ostavku, Nurage Galamića
2. Izbor predsjednika USUNZE-a 3.
Izbor potpredsjednika USUNZE-a
4. Razno
Napomena:
Svi zainteresovani studenti UNZE-a imaju pravo prisustva, ali bez prava glasa. Na osnovu člana 10. Statuta USUNZE-a, pravo glasa imaju, isključivo, članovi ovog organa upravljanja, odnosno po pet članova sa svake organizacione jedinice UNZE-a, i to Predsjednik Asocijacije studenata na OJ i četiri člana Naučno-nastavnog vijeća te OJ.

OBAVJEŠTENJE O KONKURSU
Na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine, člana 16. stav 3. Statuta Unije studenata Univerziteta u Zenici i Odluke Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se
KONKURS
I
Za izbor:
1. Predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici i
2. Potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici
Opći uslovi koje kandidati trebaju da zadovolje:
a) da studira na Univerzitetu u Zenici,
b) da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
c) da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad,
d) da poznaje engleski jezik,
e) da dobro poznaje rad na računaru.
II
Uz prijavu na Konkurs za poziciju Predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici kandidat obavezno prilaže:
a) biografiju sa fotografijom, podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata
b) kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
c) plan i program rada Unije studenata Univerziteta u Zenici u predstojećem periodu,
d) dokaz o poznavanju engleskog jezika, e) dokaz o poznavanju rada na računaru.
III
Uz prijavu na Konkurs za poziciju Potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici kandidat obavezno prilaže:
a) biografiju sa fotografijom, podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
b) kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
c) dokaz o poznavanju engleskog jezika,
d) dokaz o poznavanju rada na računaru.
Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja, do ponedjeljka, 16.11.2015. do 16:00 sati.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave lično dostaviti u zatvorenoj koverti u kancelariju Unije studenata Univerziteta u Zenici, zgrada Rektorata Univerziteta u Zenici, ul. Fakultetska br. 3.
Rezultati testa br. 1 iz predmeta Materijali u proizvodnji 09.11.2015
REDNI BROJ IME I PREZIME BROJ BODOVA
(max 10)
1. AGANHODŽIĆ SUMEJA 0,75
2. AVDIĆ SEMIR 0,75
3. BAHTIĆ MEHMED 2,75
4. BEŠIĆ NERMINA 1,25
5. BULJUBAŠIĆ LAMIJA 0,5
6. ČAJLAK EMIR 4,25
7. DELIĆ ADMIR 2,0
8. ĐERAHOVIĆ ESMA 1,25
9. EL HAJ AHMAD MERJEM 0,5
10. FEJZIĆ AJLA 1,0
11. FERMIĆ JASMINA 5,5
12. HASIĆ BERINA 1,75
13. ISAKOVIĆ HUSEIN 1,0
14. KRNJIĆ ERMINA 0,75
15. MAHMIĆ FARIS 4,0
16. MEKIĆ SUAD 3,25
17. MUFLIZOVIĆ NERMANA 1,0
18. LJUBOVIĆ EMINA 1,75
19. OMEROVIĆ BELMIN 0,75
20. PAŠKALJ DARKO 0,75
21. VALENTIĆ DŽEMALUDIN 3,0
22. SPAHIĆ ALDIN 2,5
23. ŠČETIĆ SUMEJA 4,0
24. ŠEHOVIĆ BENAID 2,25
25. ZULIĆ NELDINA 0,75
26. ŽEPAČKIĆ MARCO 2,25
Prvi parcijalni ispit bit će održan u 8. sedmici nastave.

Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić
Stručna ekskurzija studenata Mašinskog fakulteta univerzitetima u Njemačkoj (25.10.-31.10.2015.) 04.11.2015
U periodu od 25.-31.10.2015. godine grupa od 15 studenata završne godine Mašinskog fakulteta je pod pokroviteljstvom Njemačkog servisa za akademsku razmjenu (DAAD) realizovala studijsko putovanje u SR Njemačku. Tom prilikom su, između ostalog, posjećeni Tehnički Univerzitet Darmstadt (TUD), Ruhr-Universität Bochum (RUB) i Westfälische Hochschule Gelsenkirchen (WHG), kao i brojne znamenitosti u njemačkim gradovima, kao što je Naučni park u Gelsenkirchenu i Njemački muzej u Münchenu.
Studenti su ovom prilikom kroz posjete predavanjima i laboratorijama, te kroz brojne prezentacije bili u mogućnosti da prošire svoja znanja iz različitih stručnih oblasti koje su vezane za njihov studijski program. Također je bilo prilike za upoznavanje za studentskim načinom života u Njemačkoj. Organizovani su sastanci sa članovima studentskih organizacija na kojima je bilo riječi o načinima i uslovima upisa na neki Master studij u Njemačkoj. Kroz posjetu poznatom muzeju Deutsches Museum u Münchenu, te kroz organizovane obilaske gradova Bochuma, Gelsenkirchena i Darmstadta studenti su upućeni u dijelove kulture i istorije Njemačke, kao i u način savremenog života u ovoj zapadnoevropskoj državi.

Galerija
Kao jedan od bitnih detalja ova studijske posjete vrijedno je istaći i susret sa inicijativnom grupom za razvoj saradnje između partnerskih gradova Gelsenkirchena i Zenice, koja je pokrenuta u vrijeme prethodne stručne ekskurzije studenata Politehničkog fakulteta univerzitetima Njemačkoj u aprilu 2015. godine. Tom prilikom su utvrđena prioritetna područja saradnje, u prvom redu u oblasti akademske razmjene. Dogovoreno je da se u narednim mjesecima pokrene projekat iz oblasti obnovljivih izvora energije u kojima bi učestvovali studenti i profesori iz Zenice i Gelsenkirchena. Neke od značajnijih tema kojima bi se ovaj projekat bavio bi bile uređenje zgrada i naselja sa stanovišta energetske efikasnosti, a kao preduslov za to bi bilo učešće studenata Univerziteta u Zenici na ljetnim školama u Njemačkoj uz učenje njemačkog jezika.
Za vrijeme studijske posjete studente je pratio prodekan za nastavu Politehničkog fakulteta doc. dr. Edin Berberović kao bivši stipendista organizacije DAAD i doktorant Tehničkog Univerziteta Darmstadt.
Knjiga iz oblasti stabilnosti konstrukcija autora prof. dr. Zlatka Maglajlića 04.11.2015
Obavještavaju se studenti i nastavnici da je objavljena knjiga kao elektronsko izdanje koja obradjuje teme iz Stabilnosti konstrukcija, autora prof. dr. Zlatka Maglajlića. Tematika koja je prezentirana u ovoj knjizi, prevazlazi potrebe studenata na prvom ciklusu studija, pogodna je za master studij i doktorske studije.
Naslov knjige: Numeričke metode analize stabilnosti linijskih nosača
Izdavač: New Look Entertainment, podaci o Izdavaču dostupni na elektronskim medijima.
Linkovi:
Apple: https://itunes.apple.com/us/book/numericke-metode-analize-stabilnosti/id1048067972?ls=1&mt=11
Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m.magazine.AOVLWEBKZDJIBLDZ
OBAVIJEST o anketiranju studenata Politehničkog fakulteta 02.11.2015
Obavještavaju se studenti oba odsjeka (svi studenti izuzev studenata I godine), da trebaju da se jave kod prodekana za nastavu i ECTS koordinatora fakulteta doc. dr. Edina Berberovića radi popunjavanja ankete o ECTS opterećenju. ECTS anketa služi za procjenu opterećenja studenata u izvršavanju njihovih studijskih aktivnosti, provodi se redovno svake godine i anonimno, te služi za poboljšanje i prilagođavanje nastavnih planova i programa za studente. Za popunjavanje ankete potrebno je maksimalno 5 minuta.
Svi studenti izuzev I godine trebaju obavezno da se jave kod doc. dr. Berberovića (kabinet 4102) što prije, a najkasnije do petka 06.11.!
Prodekan za nastavu i ECTS koordinator doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o pozivu za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH 29.10.2015
Obavještavaju se studenti da je JP Autoceste FBiH objavilo poziv za dodjelu stipendija za redovne i samofinansirajuće studente građevinskih i srodnih tehničkih fakulteta. Poziv je objavljen za studente treće godine prvog ciklusa, te prve i druge godine drugog ciklusa. Za cjelokupan tekst poziva otvoriti ovaj link.
Obavijest o vježbama iz predmeta Alati i pribori 23.10.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se vježbe iz predmeta Alati i pribori održavati svaku drugu subotu sa početkom od 09:15 sati. Prve vježbe će biti u subotu 31.10.2015.
Predmetni saradnik as. Adnan Softić
Obavijest o nastavi iz predmeta Mašine za obradu deformacijom 22.10.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se nastava predmeta Mašine za obradu deformacijom održavati utorkom i četvrtkom, oba dana sa početkom od 16 sati.
Predmetni nastavnik takođe boravi na Mašinskom fakultetu i ponedjeljkom od 16 sati, tako da se studenti i u tom terminu mogu obratiti nastavniku radi eventualnih dodatnih konsultacija ili dogovora.
Predmetni nastavnik doc. dr. Abaz Mandjuka
Obavijest o predavanjima iz predmeta Ispitivanje konstrukcija 22.10.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se predavanja iz predmeta Ispitivanje konstrukcija održati u petak 23.10. sa početkom u 16.15, te u subotu 24.10. u terminu koji će biti dogovoren sa predmetnim nastavnikom.
Predmetni nastavnik doc. dr. Rašid Hadžović
Obavijest o izbornim predmetima 20.10.2015
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis i IV godine odsjeka Građevinarstvo da je izvršena raspodjela studenata prema izbornim predmetima u skladu sa provedenom anketom. Uslov za dodjelu predmeta je da na svakom predmetu butu minimalno po 5 studenata.

Za odsjek Proizvodni biznis odabrani su slijedeći predmeti:
CIM tehnologije, prof. dr. Darko Petković, zimski semestar
Alati i pribori, prof. dr. Sabahudin Ekinović, zimski semestar
Nekonvencionalni postupci obrade, prof. dr. Sabahudin Ekinović, zimski semestar
Projektovanje tehnoloških postupaka, prof. dr. Darko Petković, zimski semestar
Industrijski manipulatori i roboti, prof. dr. Malik Čabaravdić, zimski semestar
Tehnologije obrade nemetalnih materijala, prof. dr. Sabahudin Ekinović, zimski semestar
Mašine za obradu deformacijom, doc. dr. Abaz Manđuka, zimski semestar
Nove proizvodne tehnologije, prof. dr. Sabahudin Ekinović, ljetni semestar

Za odsjek Građevinarstvo odabrani su slijedeći predmeti:
Sanacija građevinskih objekata, doc. dr. Zlatan Talić, zimski semestar
Pouzdanost konstrukcija, prof. dr. Mustafa Imamović / doc.dr. Rašid Hadžović, ljetni semestar

Raspored studenata po pojedinim predmetima nalazi se na ovom linku. Studenti su dužni da se jave predmetnim nastavnicima radi dogovora oko termina nastave.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest za I godinu Proizvodnog biznisa o održavanju vježbi iz predmeta Uvod u ekonomiju 20.10.2015
Prema zahtjevu predmetnog nastavnika, vježbe iz predmeta Uvod u ekonomiju na odsjeku Proizvodni biznis izvodit će se u 2 grupe, prema rasporedu koji se nalazi na www.ptf.unze.ba/PBrasporedZ.php
Predmetni nastavnik prof. dr. Hasan Mahmutović
Obavijest za studente odsjeka Građevinarstvo 15.10.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će 16.10. i 17.10. (u petak i subotu) biti odgođena nastava iz predmeta kod kod nastavnikai (spoljnih saradnika) prof. dr. Suad Špago, doc. dr. Žana Džubur i doc. dr. Rašid Hadžović. Umjesto nastave, bit će kod navedenih profesora održani ispiti u subotu 17.10. sa početkom u 12:00 sati.
Predmetni nastavnici
Obavijest o izbornim predmetima za studente završne godine 15.10.2015
Studenti završne godine (3. Godina odsjeka Proizvodni biznis i 4. Godina odsjeka Građevinarstvo) obavezni su da se jave kod prodekana za nastavu radi popunjavanja ankete izbornih predmeta, što hitnije, a najkasnije do ponedjeljka 19.10.2015. godine.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Izmjena rasporeda za I godinu PB 15.10.2015
Radi održavanja sjednica Naučno-nastavnog vijeća, kao i sjednica Senata UNZE dožlo je do izmjene rasporeda na I godini Proizvodnig biznisa. Izmijenjeni raspored nalazi se na http://www.ptf.unze.ba/PBrasporedZ.php
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Završni-usmeni dijelovi ispita iz IM1, IM2 i IM3 (oktobarski termin) 14.10.2015
Inženjerska matematika 1:
1. Aličković Melisa 11,0 (2.p)
2. Bagarić Ivan 10,0 (2.p)
3. Gačić Nisad 21,0 (int.)
4. Ćerimagić Senida 14,0 (1.p)
5. Skopljak Velida N.D (1.p)

Inženjerska matematika 2:
1. Horozović Muamera 13,0 (2.p)
2. Bulut Semir 11,0 (2.p)
3. Alić Ajla 21,0 (int.)

Inženjerska matematika 3:
1. Bektaš Emina 12,0 (2.p)
2. Kargić Emir 21,0 (int.)
3. Džebo Arnesa 11,0 (1.p)
4. Đulan Edin N.D (1.p).
Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak 15.10.2015.godine od 12.00 do 13.00 na FF.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest 14.10.2015
Usmeni ispit iz predmeta Matematika i statistika održat će se u petak 16.10.2015 u 17:30 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Odgađanje nastave iz Sportske kulture 13.10.2015
Obavještavaju se studenti da, zbog učešća predmetnog nastavnika na konferenciji, neće se održati nastava iz Sportske kulture u petak 16.10.2015. godine. O terminu nadoknade studenti će se naknadno dogovoriti sa predmetnim nastavnikom.
Predmetni nastavnik doc. dr. Amna Ćatić
Rezultata ispitnog roka iz Računovodstva i finansija, održanog 08.10.2015. godine 13.10.2015
R.br. Br. Indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1 52/13 Bišić Dženana 28,5 5
51/13 Ćesko Nesib 60 6

Napomena 1: Upis ocjena će biti obavljen dana, 14.10.2015. godine (srijeda) sa početkom od 11:30 h (kabinet br. 17  - Metalurški fakultet)
Napomena 2: Uvid u radove će biti obavljen u petak, 16.10.2015. godine u  terminu od 11:15 do 11:45, Kabinet 1, Metalurški institut.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Program stipendija njemačke privrede za 2016. godinu 09.10.2015
Informacije o Programu stipendija njemačke privrede za 2016. godinu.
Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoj budući radni angažman u BiH. U okviru ovog programa studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestižnim njemačkim kompanijama u trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu učestvuju njemačke firme iz različitih oblasti kao što su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija, elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadžment, zaštita okoliša, arhitektura, građevina, poljoprivreda i druge.
Program finansira Vlada SR Njemačke uz koordinaciju Odbora njemačke privrede za istočnu Evropu. Program obezbjeđuje smještaj, putne troškove, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Njemačkoj te mjesečni džeparac. Program stipendija njemačke privrede sprovodi se po deseti put na području BiH, uz podršku Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH) kao lokalnog partnera programa.
Apliciranje je moguće od 01.10. do 15.11.2015. godine.
Više informacija i online prijave: www.stipendienprogramm.org.
Flyer: Flyer_de.pdf , Flyer_en.pdf
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske matematike 2 i 3od 07.10.2015. 08.10.2015
Inženjerska matematika 2:
Pismeni ispit nisu položili:
1. Adilović Merima 8/40
2. Pehadžić Mirza 8/40

Inženjerska matematika 3:
Ispit je položila:
1. Dželo Arnesa 24/40

Uvid u radove moguć je u petak 09.10. u 11.00. sati u kabinetu 1204. Usmeni ispit održaće se u utorak 13.10. na Filozofskom fakultetu sa početkom u 11.00. sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati završnih-usmenih dijelova ispita iz Inženjerske matematike 1 i 2 od 06.10.2015.godine 08.10.2015
IM1:
1. Softić Armin 15,0(2.p)
2. Trako Ismeta 13,0(2.p)
3. Huseinspahić Edin 13,0(2.p)
4. Hodžić Ermin 12,0(2.p)
5. Telalović Enisa 11,0(2.p)
6. Adilović Merima 11,0(2.p)
7. Šišić Ervina 11,0(2.p)
8. Kulalić Emina 11,0(2.p).
-------------------------------------------------
9. Šarić Ilhan 16,0(1.p)
10. Gačić Nisad 11,0(1.p)
11. Aličković Melisa 11,0(1.p).

IM2:
1. Džulić Alijana 13,0(2.p).
Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak 08.10.2015. godine od 9 do 10 sati na FF
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz Matematike i statistike rađenog 7.10.2015. 08.10.2015
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Ganić Rabija 2 8 8 0 7 25
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Tufekčić Ernad 2 3 2 4 3 14
2. Čeliković Faruk 4 2 0 0 0 6
3. Kalabić Muamer 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u petak 9.10.2015. u terminu 9:45 – 10:15.
Predmetni nastavnik prof. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Organizacija i ekonomika održane 07.10.2015. godine 08.10.2015
R.br. Ime i prezime Individualni rad Pismeni ispit Ukupno
1 Kenan Hopić 11 21 32


Napomene:
Studenti s osvojenih 25 i više bodova ostvarili su pravo za pristupanje usmenom ispitu. O terminu usmenog ispita studenti će biti naknadno obaviješteni.
- Student imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdića.
Predmetni nastavnik doc. dr. Suvad Isaković
Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća održanog 07.10.2015. godine 08.10.2015
R.br. Prezime i ime Bodovi Ocjena
1 Mameledžija Anela 66 sedam(7)
Džanan Nadira 62 šest(6)
Mujić Salih 60 šest(6)

 

 


- Bodovi za seminarske radove i prezentacije uključuju se u ocjenu tek nakon ostvarenih 55 bodova
- Uvid u radove sati 08.10.2015. u 11:30 u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale
- Usmeni ispit i upis ocjena  08.10.2015. u 12:00 u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale

Predmetni nastavnik Prof. dr Hasan Mahmutović
Dodatni ispitni rok (oktobarski) iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 05.10.2015
Dodatni ispitni rok (oktobarski) iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike, održat će se u utorak 06.10.2015. sa početkom u 12:00 sati. Studenti koji su prijavili ovaj ispit treba da se u navedenom terminu jave kod predmetnog nastavnika.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske Matematike od 02.10.15. 05.10.2015
Ispit su položili:
1. Bektaš Emina 28/40
2. Mujić Hazim 22/40
3. Đulan Eldin 20/40
4. Kargić Emir 20/40
Ispit nije položio
1. Popović Goran 1/40
Uvid u radove moguć je u utorak 06.10. u 09.00.sati u kabinetu 1204. Završni-usmeni ispit održaće se u četvrtak 08.10. na Filozofskom fakultetu sa početkom u 09.00. sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati iz predmeta Matematika i statistika pismenog dijela ispita rađenog 2.10.2015. 05.10.2015
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Redžić Ajdin 7 5 0 8 10 30
2. Kadrić Dalila 10 0 6 7 4 27
3. Džanan Nadira 10 0 0 7 8 25
4. Smriko Amra 10 0 0 5 10 25
5. Topalović Samra 10 0 0 6 9 25

Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Ganić Rabija 4 0 0 5 6 15
2. Muslić Lejla 3 0 0 0 0 3
3. Čeliković Faruk 0 0 0 0 0 0
4. Kalabić Muamer 0 0 0 0 0 0
5. Tufekčić Ernad 0 0 0 0 0 0

Radovi se mogu pogledati u srijedu 7.10.2015. u terminu 14:00 – 14:30.
Predmetni nastavnik: prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o predavanjima iz predmeta Mjerenja i kvalitet 02.10.2015
Obavještavaju se studenti II godine odsjeka Proizvodni biznis (nove generacija 2015/2016) da će se u ponedjeljak 05.10.2015. održati predavanja iz predmeta „MJERENJA I KVALITET“ samo u terminu 13,15 do 15,00 sati.
Predmetni nastavnik: Van prof.dr. Sabahudin Jašarević
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u proizvodnji 02.10.2015
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu I 01.10.2015

Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu I 01.10.2015

Obavijest o dodatnom ispitnom roku - oktobar 2015 01.10.2015
Senat UNZE je svojom odlukom od 30.09.2015. godine odobrio organizovanje dodatnog ispitnog roka za studente UNZE i to na način da studenti mogu prijaviti i pristupiti polaganju samo 1 (jednog) ispita koji nisu uspjeli položiti u toku redovnih ispitnih rokova u akademskoj 2014/2015. godini.
Studenti mogu prijaviti taj 1 ispit počevši od dana 01.10.2015. godine do 05.10.2015. godine do 16:00 sati. Printanu prijavu studenti mogu izuzeti iz studentske službe i moraju je popunjenu dostaviti studentskoj službi zajedno sa indeksom.
Vrijeme polaganja ispita bit će utvrđeno neposredno nakon što se utvrde ispiti koji budu prijavljeni za polaganje.
Zbog činjenice da, kako je već ranije najavljeno, studentska služba fakulteta iz tehničkih razloga neće raditi u petak 02.10.2015. godine, studenti će taj dan (petak) moći izuzeti printane prijave kod prodekana za nastavu i studentska pitanja fakulteta. Takođe, studentska služba će biti otvorena i u subotu 03.10.2015. godine u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Početak nastave u akademskoj 2015/2016. godini 01.10.2015
Obavještavaju se studenti i nastavno osoblje da nastava na Politehničkom fakultetu u akademskoj 2015/2016. godini počinje u ponedjeljak 05.10.2015. u 08:15 sati prema utvrđenom rasporedu. Svi studenti upisani u I godinu oba odsjeka (Građevinarstvo i Proizvodni biznis) treba da dođu na nastavu u 08:15 u amfiteatar 3202.
Umjesto nastave na I godini na prvom satu predstavnici menadžmenta fakulteta će održati uvodni sat, pri čemu će se obratiti studentima sa uvodnim napomenama i zaželjeti im dobrodošlicu, te će se svim studentima uručiti indeksi. Nakon toga predviđeno je i kratko obraćanje studentima od strane predstavnika menadžmenta univerziteta i vlade ZDK u terminu od 09:10 do 09:30 sati.
Po završenom uvodnom satu i nakon obraćanja predstavnika univerziteta i vlade ZDK nastava se odvija prema rasporedu.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Rezultati završnih ispita iz Inženjerske matematike 1 i 2 od 01.10.2015.godine 01.10.2015
Inženjerska matematika 1:
1. Skopljak Velida N.D
2. Ekinović Berina N.D
3. Gačić Nisad N.D
4. Šarić Ilhan N.D
5. Hodžić Benjamin N.D
6. Kobilica A.Merdija N.D
7. Aličković Melisa N.D.
----------------------------------------------------------
Inženjerska matematika 2:
1. Horozović Muamera 12,0 (1.parcijalni).
Uvid u radove i upis ocjena iz IM1 i IM2 je utorak 06.10.2015. godine od 10.0 do 11.00 na FF-u.
Studenti koji nisu položili završni-usmeni iz IM1 ili IM2 ili IM3 mogu polagati u utorak 06.10.2015.godine u 10 sati na FF.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest za studente 30.09.2015
Obavještavaju se studenti/stranke da Studentska služba Fakulteta iz tehničkih razloga neće raditi u petak, 02/10/2015. godine, te se mole isti da svoje obaveze izvrše do petka ili poslije vikenda.
Studentska služba Fakulteta
Rezultati pismenog dijela ispita iz Računovodstva i finansija, održanog 23.09.2015. godine 30.09.2015
R.br. Br. Indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1 PB38/13 Avdispahić Alem 61 Sedam (7)
2 PB43/13 Bajramović Muamer 3,5 Pet (5)
3 PB31/12 Brkić Jasmin 67 Sedam (7)
4 PB-09/12 Omanović Esmir 64,5 Sedam (7)
5 PB49/13 Turšum Rašid 63,5 Sedam (7)
Napomena 1:
Uvid u radove će biti obavljen u četvrtak, 01.10.2015. godine u kabinetu predmetnog asistenta (Zgrada metalurškog instituta „Kemal Kametanović“) u terminu od 8:30 do 9:00)
Napomena 2: Upis ocjena će biti obavljen dana, 01.10.2015. godine sa početkom od 12:00 h (kabinet br.17)
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 30.09.2015
Inženjerska matematika 1 (1.parcijalni)
1. Softić Armin 14,0
2. Smajić Adna 12,0.

Inženjerska matematika 1 (2.parcijalni)
1. Delibašić Nedim 12,0
----------------------------------------------
2. Sikirić Amra N.D
3. Telalović Enisa N.D
4. Šišić Ervina N.D
5. Adilović Merima N.D
6. Huseinović Nedim N.D
7. Telalović Enisa N.D.

Inženjerska matematika 2
1. Šarić Nejra 14,0 (2.p)
2. Stupar Dženeta 13,0 (2.p)
3. Mehić Sukejma 13,0 (1.p)
4. Džulić Alijana 12,0 (1.p)
--------------------------------------------
5. Alić Ajla N.D.

Inženjerska matematika 3
1. Hodžić Zelda 12,0 (1.p).
Uvid u radove i upis ocjena je u utorak 01.10.2015.gdine od 10.00 do 11.00 na FF.
Svi studenti koji nisu položili završni-usmeni dio ispita mogu doći ponovo u utorak u 10 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Program profesionalnog razvoja inženjera 2015 28.09.2015
Pozivaju se sva zainteresovana tehnička lica da uzmu učešće na dvodnevnoj stručnoj edukaciji pod nazivom:
PROGRAM PROFESIONALNOG RAZVOJA INŽENJERA
Bihać, 13. i 14. Oktobar 2015. – Hotel Emporium
Sarajevo, 28. i 29. Oktobar 2015. – Hotel Hollywood
Tuzla, 29. i 30. Oktobar 2015. – Hotel Tuzla
Mostar, 11. i 12. Novembar 2015. – INTERA Tehnološki park
Broj učesnika Programa je ograničen, te je se potrebno pravovremeno registrovati: ekavazovic@ceteor.ba ili fax: 033 205 725.
Poziv: PDF
Agenda programa: PDF
Prijavni obrazac: DOC
Više informacija o samom Programu, kao i o svim ostalim administrativnim pitanjima može se dobiti kod kontakt osoba:
Samra Prašović, CETEOR Sarajevo Tel: (033) 563 586 E-mail: sprasovic@ceteor.ba
Ervin Đember, CRP Tuzla Tel: (035) 255 217 E-mail: ervin@crp.org.ba
Rezultati ispita iz predmeta Uvod u ekonomiju održanog 23.09.2015. godine 27.09.2015
R.br. Prezime i ime Bodovi Ocjena
1 Frljak Almasa 70 sedam(7)
2 Mujić Salih 55 šest(6)
Trako Irhad 8 pet(5)

Uvid u radove u ponedjeljak 28.09.2015. godine u 10:00 sati u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik Prof. dr Hasan Mahmutović
Rezultati pismenog dijela ispita iz Inženjerske matematike I, rađenog 21.09.2015 27.09.2015
1. Kobilica Ajnul - Merdijja 28,5
2. Soštić Armin 27,0
3. Aličković Melisa 22,0
4. Doglod Erna 20,5
5. Ekinović Berina 20,5
6. Skopljak Velida 20,0
7. Čerimić Senada 20,0
8. Domnik Leon 20,0
9. Merdić Šejla 20,0
10. Šarić Ilhan 20,0
----------------------------------
11. Isaković Husein 6,0
12. Ahmetspahić Elvedina 5,0
13. Mlivić Sadmir 1,0.
Uvid u radove 28.09.2015. u 11 sati u kabinetu 1102.
Završni-usmeni dio isita je u četvrtak 01.10.2015. godine u 11 sati na FF.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati završnih ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 23.09.2015
Inženjerska matematika 1 (1.parcijalni):
1. Kulalić  Emina 16,0
2. Trako Ismeta 15,0.
--------------------------------------
3. Pašanbegović Lamija N.D
4. Gačić Nisad N.D.

Inženjerska matematika 1 (2.parcijalni):
1. Horozović Muamera 17,0
2. Adilović Besima 18,0
3. Talić Rabija 15,0
4. Krivić Harun 13,0
5. Ljubović Emina 13,0
6. Šogolj Zerina 12,0
7. Ćorović Anida 12,0
8. Hadžimejlić Muhamed 11,0
9. Kobilica Berina 11,0
10. Janković Ervin 11,0.
----------------------------------------------
11. Sikirić Amra N.D,
12. Telalović Enisa* N.D
13. Šišić Ervina* N.D.

Inženjerska matematika 2
1. Sikira Hajrija 16,0 (2.p)
2. Šarić Nejra 14,0 (1.p)
--------------------------------------------
3. Mehić Sukejma N.D
4. Stupar Dženeta N.D
5. Bulut Semir pp N.D.

Dodatni test iz Inženjerske matematike 2:
1. Alić Ajla 20,0/40
2. Isaković Ajdin 01,0/40.

Inženjerska matematika 3:
1. Hodžić Zelda N.D.

Uvid u radove i upis ocjena je u utorak 29.09.2015.gdine od 9.00 do 10.00.
Svi studenti koji nisu položili završni-usmeni dio ispita mogu doći ponovo u utorak u 10 sati.
NAPOMENA: Student Bulut Semir ne može do daljnjeg prisustvovati završnom ispitu iz Inženjerske matematike 2, dok se ne procesuira njegovo prepisivanje.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u proizvodnji 22.09.2015

Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić

Obavijest o neradnim danima i pomijeranju ispita 21.09.2015
U povodu nastupajućeg praznika Kurban Bajrama na Univerzitetu u Zenici se neće raditi u dane 24.09. (četvrtak) i 25.09. (petak). Dan 25.09. će se nadoknaditi 17.10.2015. (subota) na dan održavanja Zajedničke promocije završenika I i II ciklusa Univerziteta u Zenici.

Zbog predstojećeg praznika pomijeraju se ispiti koji su bili planirani u dane 24.09. (četvrtak) i 25.09. (petak) kako slijedi:

- Ispiti od 24.09.2015. pomijeraju se na novi datum prema slijedećoj tabeli:
Predmet Odsjek/
Semestar
Novi datum Dan Sat Učionica
Mehanika 1 G/1 30.09. sri 09:00 4203
CAD/CAM u građevinarstvu G/3 30.09. sri 12:00 2112
Drvene konstrukcije I G/5 03.10. sub u dogovoru 3202
Mehanika metala PB/1 29.09. uto 09:00 3101
Marketing PB/3 29.09. uto 12:00 3101

- Ispiti od 25.09.2015. pomijeraju se za jednu sedmicu unaprijed i održat će u petak 02.10.2015. u istim terminima prema već usvojenom rasporedu polaganja.

Svim nastavnicima, saradnicima i studentima Politehničkog fakulteta koji slave čestitamo predstojeci praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Obavijest o upisu ocjena iz predmeta Engleski jezik I, II, III i IV 21.09.2015
Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik I, II, III i IV obavit će se 22.9.2015 godine u 12.30 sati na Filozofskom fakultetu u Zenici, kabinet Odsjeka za engleski jezik i književnost.
Predmetni nastavnik doc. dr. Adnan Bujak
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu 21.09.2015


Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haraćić
Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća održanog 16.09.2015. godine 21.09.2015
R.br. Prezime i ime Bodovi Ocjena
1 Kobić Belma 57 šest(6)
2 Muslić Lejla 55 šest(6)
Kulović Merima 45 pet(5)
Džanan Nadira 42 pet(5)
Mameledžija Anela 38 pet(5)
Mandžuka Minela 37 pet(5)
Brljak Asmir 29 pet(5)
Babić Esma 22 pet(5)
Mujić Salih 5 pet(5)
Studenti s osvojenih manje od 55 bodova nisu položili ispit.
Bodovi za seminarske radove i prezentacije uključuju se u ocjenu tek nakon ostvarenih 55 bodova.
Uvid u radove 23.09.2015. u 8:00 sati u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Usmeni ispit i upis ocjena 23.09.2015. u 10:30 u u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik prof. dr. Hasan Mahmutović
Rezultati ispita iz predmeta Modeliranje konstrukcija primjenom računara 17.09.2015
R.br. Student Praktični test
(max 100)
Ocjena teoretskog dijela Konačna ocjena
1 Gačić Nisad 62 9 8
Isaković Ajdin 34 6 5
Stupar Dženeta 47 7 5

Predmetni nastavnik doc. dr. Samir Lemeš
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 3 i 4 17.09.2015
Engleski jezik 3:
1. Bajramović Muamer 5

Engleski jezik 4:
R.br. IME I PREZIME Att (10%) In-class test
(20%)
Pres.
(20%)
Final exam
(50%)
Percent/
 FINAL GRADE
1 Bečulić Asmira 10 0 20 6/25% 6
Mekić Emina 10 0 20 5/0% 5
Posavljak Ahmed   6
Karahodžić Mersiha   5
Šarić Elmin   6
Šenderović Šemsa   6
Avdispahić Alem 10 0 20 5/0% 5
Omanović Esmir   5
Arnautović Deila   5

Obavijest u upisu ocjena će biti objavljena naknadno.
Za sva pitanja obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske matematike 2 od 14.09.2015. 15.09.2015
Ispit su položili:
1. Silajdžija Aida 22,0/40
2. Džulić Alijana 20,5/40
3. Šarić Nejra 20,0/40
Ispit nisu položili:
1. Janković Erwin
2. Alić Ajla
3. Muminović Adis
4. Isaković Ajdin.
Završni-usmeni dio ispita iz IM2 je planiran za utorak 22.09.2015. godine u 9 sati na FF-u.
NAPOMENA: Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita mogu doći u utorak 22.09.2015 u 9 sati na FF na Dodatni test iz IM2. Uvid u radove moguć je u 18.09.(petak) u 09.00. sati u kabinetu 1204.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Organizacija i ekonomika održane 14.09.2015. godine 15.09.2015
R.br. Ime i prezime Individualni rad Pismeni ispit Ukupno
Nermin Redžić 28 30 58
Vahid Redžić 10 28 38
Fehim Odobašić 12 15 27
 

Napomene:
Studenti s osvojenih 25 i više bodova ostvarili su pravo za pristupanje usmenom ispitu. O terminu usmenog ispita studenti će biti naknadno obaviješteni.
Studenti imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdića.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Suvad Isaković
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 15.09.2015
Rezultati 14.09.2015. Osnovi hidromehanike i hidrotehnike PTF-G 2014-2015
R/br Student Parcijalno Integralno Završni ispit ZI Ukupni bodovi Ukupna
ocjena
T1 T2 T1+T2
1. Čelebić Adela 23 25   30 78 8
2. Alić Ajla 23 22   26 71 7
3. Čolaković Alma 18 22   26 66 7
4. Muslić Ahmet 15 14   25 54 5/6
5. Velispahić Nerina 12 20   26 46 5/6
6. Bulut Semir     26 18 26 5
7. Šarić Nejra 21 17   10 38 5
8. Hekić Samed     32 10 32 5
9. Isaković Ajdin     10 7 0 5
10. Muminović Adis 17 18   5 35 5
11. Gačić Nisad     31 5 31 5

R/br Student Pismeni Usmeni Ukupni bodovi Ukupna
ocjena
datum bod bod
12. Dželo Arnesa 31.08. 35 50 85 9
13. Begagić Kenan 26.01. 40 31 71 7
14. Stupar Dženeta 31.08. 26 42 68 7

Bodovi na pojedinoj provjeri znanja se dobijaju samo ako je osvojeno minimalno 51%: parcijalni testovi T1 i T2 min. 13 od 25, a završni ispit ZI min. 26 od 50 bodova. Ako se parcijalni testovi polažu integralno (T1+T2) tada se poništavaju bodovi sa pojedinačnih parcijalnih testova.
Uvid u radove i upis ocjena svakim danom u vremenu od 09.00 do 12.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika do petka 18.09.2015. kada će se ispit zaključiti.
Studenti koji su na granici tj. nedostaje im samo 1 bod za prolaz (Muslić Ahmet 1 bod na završnom ispitu i Velispahić Nerina 1 bod na prvom parcijalnom testu) treba da se jave kod predmetnog nastavnika najkasnije do petka 18.09.2015. radi dodatnog polaganja.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Rezultati pismenog dijela ispita iz Računovodstva i finansija, održanog 09.09.2015. godine 15.09.2015
R.br. Br. Indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
31/12 Brkić Jasmin 38 5
BP-38/13 Avdispahić Alem 29,5 5
PB-49/13 Tursum Rašid 32 5
Napomena 1: Uvid u radove će biti obavljen u utorak, 15.09.2015. godine u kabinetu predmetnog asistenta (Zgrada metalurškog instituta „Kemal Kametanović“) u terminu od 9:00 do 9:30.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Obavještenje svim studentima o upisu u narednu godinu studija (zimski semestar) akademske 2015/2016. godine 14.09.2015
Upis u zimski semestar akademske 2015/2016. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici početi će se od 21. septembra 2015. godine (ponedjeljak) u vrijeme rada Studentske službe, od 10:00 do 13:00 svakog radnog dana.
Uvjeti za upis u semestar:
1. Student stiče pravo na upis u narednu godinu studija kada ispuni sve studijske obaveze, izražene u 60 ETCS bodova iz prethodne godine studija
2. Student može prenijeti u narednu godinu studija, unutar trajanja jednog ciklusa, najviše 12 (dvanaest) ECTS bodova ili najviše dva nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje
3. Uplatnice u visini troškova upisnog materijala, visini troškova upisnine/školarine, te uplatnica za osiguranje studenata (student koji nisu izmirili svoje novčane obaveze prema Fakultetu za akademsku 2014/15. godinu dužni su to uraditi prilikom upisa u zimski semestar.)
4. Čitko i uredno popunjen upisni materijal (sa potrebnim podacima prema priloženom upustvu)
Napomena:
Studenti apsolventi i imartikulanti su dužni uplatiti visinu troškova korištenja ISSS-a i javiti se na šalter Studentske službe Fakulteta. Studenti koji OBNAVLJAJU godinu u Index i upisni materijala će upisati samo SVE PREDMETE KOJE NISU POLOŽILI.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba Fakulteta
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika rađenog 11.9.2015. 14.09.2015
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Haskić Naida 8 5 5 7 2 27
2. Grabus Nedzad 10 5 4 0 8 27
3. Kotorić Armin 10 5 0 2 8 25
4. Babić Emir 10 5 7 0 3 25
Nosu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Kadrić Dalila 8 5 3 0 3 19
2. Džanan Nadira 2 5 4 0 7 18
3. Redžić Ajdin 0 4 6 0 6 16
5. Kulović Merima 2 6 1 4 0 13
6. Topalović Samra 0 5 3 0 1 9
7. Fejzi. Ajla 0 0 0 0 0 0
8. Pajazidović Adem 0 0 0 0 0 0
9. Tursum Rašid 0 0 0 0 0 0
10 Ganić Rabija 0 0 0 0 0 0
11. Alajbegović Kenan 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u utorak 15.9.2015. u terminu 15:45 – 16:15.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
PRELIMINARNA RANG-LISTA kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2015/2016 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici (drugi upisni rok) 11.09.2015

Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan u srijedu 09.09.2015. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%).
Zainteresovani mogu izvršiti uvid u rezultate kvalifikacionog ispita u petak, 11.09.2014. godine u kabinetu nastavnika 1209.
Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita u septembarskom upisnom roku kao uslova za prijem, te drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata kako slijedi:

Rang lista kandidata za upis u I godinu studija
(septembarski upisni rok 2015. godine)
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Opći uspjeh Pojedinačni kriteriji Prijemni ispit Ukupno
Prezime Ime oca Ime
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Suljaković Muhamed Emir 36,80 13,33 32 82,13
2 R Suljkanović Mehmed Nedima 35,57 18,67 25 79,24
3 R Spahić Ernad Demir 35,61 15,33 28 78,94
4 R  Šišman Sejad Velid 34,81 12,67 28 75,48
5 R Omić Fadil Harisa 34,67 16,67 24 75,33
6 R Mulabdić Samir Sabina 36,96 16,00 20 72,96
7 R Karasalihović Šemsudin Dževada 33,76 14,50 20 68,26
8 R Hamzić Elvir Armin 31,08 17,00 20 68,08
9 R Mešinović Hazim Armin 32,16 15,33 20 67,49
10 R Patković Ismet Ajla 32,81 13,50 20 66,31
11 R Ibranović Muamer Amir 32,16 11,33 20 63,49
12 R Mustafić Mehmed Ammar 30,32 11,50 20 61,82
13 R Kovač Šaban Elmina 30,94 10,40 20 61,34
14 R Žiga Memnun Harisa 20,96 8,00 32 60,96
15 R Kobilica Fehim Ferhad 30,92 9,33 20 60,26
16 R Kadrić Salem Muhamed 30,20 10,00 20 60,20
17 R Fejzić Emir Đuzida 28,55 11,33 20 59,88
18 R Kavaz Senad Ahmed 29,71 8,67 20 58,38
19 R Selimović Redžep Selma 25,10 9,00 24 58,10
20 R Hajduković Taib Harisa 28,32 9,33 20 57,65
21 R Abazović Enes Irfan 26,04 11,50 20 57,54
22 R Selimović Ezedin Enver 25,14 8,00 20 53,14
23 R Sivac Ćamil Ajla 2,00 16,00 20 38,00
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
24 R Nuhić Kasim Adna 32,45 14,40 4 50,85
25 R Pašić Safet Senid 36,38 11,20 3 50,58
26 R Karaga Hidajet Dženita 24,15 12,00 2 38,15
27 R Đuzić Enver Emina 25,53 10,00 1 36,53
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS MSP
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Žužić Hasan Šerif 38,76 20,00 40 98,76
2 R Mekić Suad Suad 32,95 17,00 23 72,95
3 R Bešić Husein Nermina 28,96 13,00 30 71,96
4 R Zulić Ermin Neldina 29,02 15,33 22 66,35
5 R Delić Osman Admir 33,36 11,33 20 64,70
6 R Žepačkić Dragia Marco 26,27 8,00 28 62,27
7 R Delić Sejad Dževad 27,40 10,00 20 57,40
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
8 R Čišija Hamza Amel 23,85 8,00 2 33,85
Preliminarna rang lista kandidata će se uputiti Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta na verifikaciju. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Konkursna komisija
Rezultati ispita iz predmeta Uvod u ekonomiju održanog 09.09.2015. godine 10.09.2015
1. Mujić Salih 41 pet(5)
Uvid u radove u ponedjeljak 14.09.2015. godine u 09:00 sati u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik Prof. dr Hasan Mahmutović
Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija, održanog 08.09.2015. god. 10.09.2015
1. Balić Mejrema Šest(6)
2. Mujić Harun Šest(6)
Radovi se mogu pogledati kod predmetnog asistenta u petak, 11.09.2015. god. u periodu od 11 do 13 sati.
Predmetni nastavnik V.prof.dr.Amra Talić Čikmiš
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske matematike 3 od 04.09.2015 08.09.2015
1. Mujić Hazim 9/40
2. Kargić Emir 5/40
3. Hodžić Zelda 3/40
Ovi studenti pozivaju se na dodatni test koji će se održati na Filozofskom fakultetu u četvrtak 10.09. u 09.00. sati kada će biti moguć i uvid u radove.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest o pomijeranju ispitnih termina iz predmeta Termička obrada metala i Materijali u proizvodnji 07.09.2015
Obavještavaju se studenti da, zbog neodložnih obaveza predmetnog nastavnika, ispiti iz predmeta Termička obrada metala i Materijali u proizvodnji se pomijeraju i održat će se u četvrtak 17.09. i četvrtak 01.10 sa početkom u 9:00 sati.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik II (7. 9. 2015) 07.09.2015
1. Kadrić Dalila 6
Obavijest o upisu ocjena će biti naknadno objavljena.
Za sva pitanja obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Predmetni nastavnik doc.dr. Adnan Bujak
Obavijest o održavanju naučno-stručnog skupa Geo-Expo 2015 07.09.2015
Rezultati pismenog ispita iz Otpornosti materijala I 04. 09. 2015. 07.09.2015
No. Ime i prezime Prolaz Grupa Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 2 3 4 S
15 Marković Svjetlana 51.0 - 22.5 20.0 18.5 - 61.0 88.0 83.0 73.5 8-

NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka 25+25+25+25
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 9.9.2015. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik Prof. dr Aleksandar Karač
Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća održanog 02.09.2015. godine 03.09.2015
R.br. Prezime i ime Bodovi Ocjena
1 Frljak Almasa 65 sedam(7)
Smriko Amra 55 šest(6)
Omerčić Almira 55 šest(6)
Mameledžija Anela 34 pet(5)
Kobić Belma 33 pet(5)
Muslić Lejla 25 pet(5)
Mandžuka Minela 24 pet(5)
Kulović Merima 18 pet(5)
Džanan Nadira 15 pet(5)

 

Studenti s osvojenih manje od 55 bodova nisu položili ispit
Bodovi za seminarske radove i prezentacije uključuju se u ocjenu tek nakon ostvarenih 55 bodova
Uvid u radove 09.09.2015. u 8:00 sati u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale
Usmeni ispit i upis ocjena  09.09.2015. u 10:30 u u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale
Predmetni nastavnik Prof. dr Hasan Mahmutović
Rezultati ispita iz Engleskoj jezika III i IV 03.09.2015
Engleski jezik III:
Omanović Esmir 7

Engleski jezik IV:
R.br. IME I PREZIME Att (10%) In-class test
(20%)
Pres.
(20%)
Final exam
(50%)
Percent/
 FINAL GRADE
1 Bečulić Asmira 0 0 20 5/0% 5
2 Čoloman Nadin 10 14 20 8/35% 8
3 Hodžić Emin 10 0 20 7/30% 6
4 Kotorić Armin 0 0 20 7/30% 6
5 Mekić Emina 10 0 20 5/0% 5
6 Oparić Anes 10 0 20 6/25% 6
7 Posavljak Ahmed   5
8 Karahodžić Mersiha   5
9 Šarić Elmin   5
10 Sulejmanović Melisa 10 12,5 20 6/25% 7
11 Šabanović Aldin 10 17 20 6/25% 7
12 Šenderović Šemsa   5
13 Avdispahić Alem 10 0 20 5/0% 5

Obavijest u upisu ocjena će biti objavljena naknadno. Za sva pitanja obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com.
Predmetni nastavnik Adnan Bujak
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske matematike 2 od 31.08.2015. 02.09.2015
Ispit su položili:
1. Mehić Sukejna 22/40
Ispit nisu položili:
1. Muminović Adis 12/40
2. Džulić Alijana 10/40
3. Šarić Nejra 6/40
4. Janković Erwin Cristian 6/40
5. Ljubović Emina 4/40
6. Pehadžić Mirza 2/40
7. Isaković Ajdin 1/40
Uvid u radove moguć je u petak 04.09. u 11 sati u kabinetu 1203. Usmeni-završni ispit iz IM2 održaće se u utorak 08.09.2015. god u 09.15. na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Modeliranje konstrukcija primjenom računara 01.09.2015 god. 02.09.2015
R.br. Student Praktični test
(max 100)
Ocjena teoretskog dijela Konačna ocjena
1 Alić Ajla 63 9 8
2 Gačić Nisad 42 9 5
3 Muslić Ahmet 24 7 5
Isaković Ajdin 21 6 5

Predmetni nastavnik doc. dr. Samir Lemeš
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 01.09.2015
Rezultati 31.08.2015. Osnovi hidromehanike i hidrotehnike PTF-G 2014-2015
R/br Student Parcijalno Integralno Završni ispit ZI Ukupni bodovi Ocjena
T1 T2 T1+T2
1. Džulić  Alijana 25 22   26 73 7
2. Sikira Hajrija 20 21   30 71 7
3. Čelebić Adela 23 25   20 48 5
4. Alić Ajla 23 22   20 45 5
5. Čolaković Alma 18 22   10 40 5
6. Muminović Adis 17 18   0 35 5
7. Hekić Samed 18 12 32 0 32 5
8. Gačić Nisad 11 17 31   31 -
9. Muslić Ahmet 15 14   22 29 5
10. Bulut Semir 15 11 26   26 -
11. Velispahić Nerina 12 20   0 20 5
12. Isaković Ajdin 7 10 1   0 5

R.b. Student Pismeni Usmeni Ukupni bodovi Ocjena
datum bodovi datum bodovi
13. Ajdinović Adnan 26.01. 27 31.08. 42 69 7
14. Dželo Arnesa 31.08. 35 - - - -
15. Stupar Dženeta 31.08. 26 - - - -

Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni ispit po starom sistemu polaganja (Stupar Dženeta i Dželo Arnesa) će se održati u ponedjeljak 14.09. u 12:00 sati.
Nisu pristupili ispitu: Preldžić Ermin, Šarić Nejra.
Pojedina provjera znanja smatra se uspješnom ako je osvojeno minimalno 51%: parcijalni testovi T1 i T2 minimalno 13 od 25 bodova i završni ispit ZI minimalno 26 od 50 bodova.          
Ako se parcijalni testovi polažu integralno (T1+T2) tada se ne uračunavaju bodovi sa pojedinačnih parcijalnih testova.
Uvid u radove i upis ocjena svakim danom do petka 11.09.2015. u vremenu od 09.00 do 12.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika, nakon čega će se ispit zatvoriti.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Obavijest kandidatima za upis u I semestar akademske 2015/2016. godine 01.09.2015
Obavještavaju se kandidati koji su primljeni na Politehnički fakultet da će se upis u I /prvi/ semester akademske 2015/16. godine vršiti od 01.09. do 11.09.2015. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.
Prilikom upisa kandidati su obavezni:
1. Popuniti upisni materijal i index prema UPUTSTVU (Upisni materijal studenti sa uplatnicom mogu podići u Studentskoj službi Fakulteta)
2. Priložiti ljekarsko uvjerenje i 2 fotografije ( format 6 x 4 cm )
3. Uplatiti iznos od 50,00KM - /redovni studenti/, 400,00 ili 800,00KM/ samofinansirajući Uplata za upis u I i II semestar iznosi: 50,00 KM - redovan studij, 800,00 KM – samofinansirajući studij.
NAPOMENA: SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI MOGU UPLATITI PRVU RATU OD 400,00KM PRILIKOM UPISA U I (PRVI SEMESTAR), A DRUGU RATU PLAĆAJU PRILIKOM UPISA U II (DRUGI) SEMESTAR.
Studentska služba Fakulteta
Obavještenje o drugom terminu kvalifikacionog/prijemnog ispita za upisnike Politehničkog fakulteta 01.09.2015
Drugi kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u srijedu, 9. septembra 2015. godine, sa početkom u 12 sati u prostorijama fakulteta (sala 4203, 4204 ili 3202).
Napomena:
Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata.
Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Dakle, zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela.
Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini 31.08.2015
Drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2015/2016.godini traje od 01. septembra/rujna do 07. septembra/rujna 2015.godine.
Prijem dokumenata vršit će se 01. septembra/rujna do 07. septembra/rujna 2015.godine. Prijemni ispiti obavit će se u terminu od 08. do 11. septembra/rujna 2015.godine. Upis studenata koji budu primljeni u drugom upisnom roku obavit će se od 14. do 18. septembra/rujna 2015.godine. Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira nadležni organ, najkasnije pet dana od dana polaganja prijemnog ispita.
Detaljne informacije o pravu učešća, uslovima i potrebnim dokumentima nalaze se na web stranici UNZE.
Obavijest o promjeni termina ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu I 31.08.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se ispiti iz predmeta Matwrijali u građevinarstvu I održati 15.09.2015. i 29.09.2015. godine.
Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić
Obavijest o promjeni termina ispita iz predmeta Informatika 25.08.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se oba ispita iz predmeta Informatika zakazana u petak 04.09.2015. i 18.09.2015. godine, umjesto u 9:00 odžati u 14:00 sati u računarskoj sali 4104.
Predmetni nastavnik doc. dr. Nevzudin Buzađija
Obavijest za studente prelaznike sa drugih fakulteta na Politehnički fakultet 25.08.2015
Obavještavaju se studenti sa drugih fakulteta koji imaju namjeru da pređu i nastave studij na Politehničkom fakultetu da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za prelazak 15.09.2015. godine. Najkasnije do ovog datuma potrebno je popuniti zahtjev za prelazak, uz koji se moraju priložiti ovjereni nastavni planovi i programi položenih predmeta (samo za studente izvan Univerziteta), te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima. Detaljne informacije o uslovima i načinu prelaska nalaze se u članovima 245 do 248 Statuta UNZE: http://www.unze.ba/ba/dokumenti.htm

Osim navedenog, takođe se obavještavaju studenti odsjeka Proizvodni biznis da je usvojen inovirani Nastavni plan i program (NPP) i da će upis studenata u I godinu studija biti po inoviranom NPP-u. Studenti I godine ne mogu više obnavljati I godinu, već će u slučaju da ne steknu uslov za upis u II godinu biti prebačeni u I godinu inoviranog NPP-a i polagati razliku ispita. Studenti II godine će nakon naredne godine imati mogućnost da samo jednom obnove II godinu, pa će u slučaju da naredne godine ne steknu uslov za upis u III godinu takođe biti prebačeni u novi NPP i polagati razliku predmeta.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc.dr. Edin Berberović
Obavijest o neradnom danu 13.07.2015
Povodom nastupajućeg praznika Ramazanskog Bajrama obavještavamo zaposlenike i studente Politehničkog fakulteta da se u (petak) 17.07.2015. godine neće raditi. Zaposlenicima i studentima čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
PREDMET: MATERIJALI U PROIZVODNJI, Rezultati ispita od 07.07.2015. - BODOVANJE AKTIVNOSTI STUDENATA 13.07.2015

 

 

Rezultati ispita od 07.07.2015. - BODOVANJE AKTIVNOSTI STUDENATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCJENA

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

Ispunjava uslove za

 

PISMENOG

 

 

 

 

 

 

bodovanje predispitne

 

RB PREZIME I IME Test 1 Test 2  I parcijalni Test 3 PREDISPITNE II parcijalni/Integralni DIJELA ISPITA
aktivnosti/polaganje II
            AKTIVNOSTI    
            parcijalnog:    
                 
                   
1. Aganović Zerina 1,5 0,5 0 0 2 NE 0 5
2. Bektaš Amina 2,25 2,25 2 0 6,5 NE 40 5
3. Džanan Haris 2 0,5 8,5 0 11 NE 4 5
4. Džanan Nadira 1,5 1,25 0 0 2,75 NE 19,5 5
5. Haskić Naida 2 1,25 12,75 0 16 NE 61 6
6. Havala Inela 2,25 2 5,25 0 9,5 NE 53 6
7. Kulović Merima 1 1,5 22 0,5 25 DA 15 5
8. Mandžuka Minela 2 0,75 17,25 0 20 NE 38,5 5
9. Mujić Salih 0 0 10 0 10 NE 6 5
10. Muslić Lejla 2 2 19 2 25 DA 35 6
11. Smriko Amra* 1 2 10,5 0 13,5 NE 50,5 6
12. Trako Irhad 1,75 0 1 0 2,75 NE 6 5
13. Pajazitović Adem 0 0 0 0 0 NE 30 5
                   
  Datum izrade: 29.10. 19.11. 10.12. 14.01.     07.07.2015.  
                   
  BODOVI OCJENA              
                   
  0-50 5   * Uslovno          
  51-64 6      
OBAVIJEST

     
  65-74 7    
  75-84 8  
Usmeni ispit će biti održan u utorak, 14.07.2015, u 10 h.
Red. prof. dr. sc. Nađija Haračić

 
  85-94 9              
  95-100 10              
                   

Predmetni nastavnik: dr. sc. Nađija Haračić, redovni profesor
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske Matematike 3 od 10.07.2015. godine. 13.07.2015
Ispit je položila
1. Turčinović Nejra 20/40
Ispit nisu položili
2. Hođić Zelda 7/40
3. Kargić Emir 6/40
4. Bektaš Emina 6/40
5. Đulan Eldin 4/40
6. Popović Goran 2/40
Uvid u radove moguć je 15.07. u 09.00. sati u kabinetu 1204. Završni-usmeni ispit održaće se u četvrtak 16.07. na Filozofskom fakultetu u 08.30. Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog ispita iz Otpornosti materijala II 07.07.2015
No. Ime i prezime Prolaz Grupa Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 2 3 4 5 S
1 Alić Ajla 51,0 B 0,0 9,0 2,5 14,0 12,0 37,5 55,5 87,5 - 5
2 Blažević Andrea 51,0 A 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0 70,0 55,5 87,5 69,2 7
3 Bulut Semir 51,0 B 15,0 10,0 12,0 12,0 15,0 64,0 53,0 87,5 65,4 7
4 Čelebić Adela 51,0 A 0,0 10,0 12,0 14,5 15,0 51,5 55,5 87,5 59,9 6
5 Čolaković Alma 51,0 B 15,0 10,0 12,0 14,0 15,0 66,0 55,5 87,5 67,2 7
6 Gačić Nisad 51,0 A 14,0 10,0 0,0 15,0 15,0 54,0 58,6 87,5 62,1 6
7 Hekić Samed 51,0 A 6,0 12,0 9,0 3,0 15,0 45,0 58,6 87,5 - 5
8 Hrnjić Adnan 51,0 B 15,0 7,5 9,0 12,0 15,0 58,5 74,2 87,5 69,0 7
9 Isaković Ajdin 51,0 A 15,0 12,0 15,0 15,0 13,5 70,5 51,0 87,5 68,1 7
10 Karalić Hamza 51,0 B 15,0 10,0 12,0 14,0 15,0 66,0 51,0 87,5 65,8 7
11 Kardaš Haris 51,0 A 12,0 10,0 27,0 7,5 15,0 71,5 86,2 87,5 79,1 8
12 Kovač Adnan 51,0 B 15,0 10,0 12,0 14,0 15,0 66,0 69,7 87,5 71,4 7
13 Muminović Adis 51,0 A 0,0 12,0 27,0 9,0 18,0 66,0 68,0 90,0 71,4 7
14 Preldžić Ermin 58,7 B 15,0 10,0 12,0 14,0 15,0 66,0 25,5 90,0 58,7 6
15 Sikira Hajrija 51,0 B 15,0 10,0 12,0 14,0 15,0 66,0 51,0 87,5 65,8 7
16 Velispahić Nerina 51,0 A 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0 70,0 57,2 87,5 69,6 7
NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka: 15+15+30+15+25
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 10.07.2015. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Aleksandar Karač
PRELIMINARNA RANG-LISTA kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2015/2016 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 06.07.2015
Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan 06.07.2015. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%). Zainteresovani mogu izvršiti uvid u rezultate kvalifikacionog ispita u srijedu, 08.07.2013. godine, u vremenu od 12:00 do 13:30 sati, u kabinetu nastavnika 1209.
Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita u julskom upisnom roku kao uslova za prijem, te drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata kako slijedi:
Rang lista kandidata za upis u I godinu studija
(julski upisni rok 2015. godine)
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Opći uspjeh Pojedinačni kriteriji Prijemni ispit Ukupno
Prezime Ime oca Ime
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Adilović Salih Berina 40,00 20,00 U.G. U.G.
2 R Hidić Nesib Mubina 40,00 20,00 U.G. U.G.
3 R Hekić Osman Belmir 40,00 20,00 40 100,00
4 R Karić Behaldin Abdulah 37,71 15,43 40 93,14
5 R Zec Dževad Muharem 37,71 15,33 40 93,05
6 R Šišić Emir Nermina 37,71 14,86 40 92,57
7 R Mulalić Semir Azra 37,28 14,40 40 91,68
8 R Isaković Salih Amila 39,64 19,43 31 90,07
9 R Karajbić Sabahudin Imran 35,27 15,33 39 89,60
10 R Duraković Šemsija Nermin 35,52 14,00 40 89,52
11 R Babić Mujo Harisa 37,22 16,00 36 89,22
12 R Mujanović Mufid Nermina 34,67 16,50 37 88,17
13 R Tufekčić Vejsil Belmina 39,04 18,67 30 87,71
14 R Mujkić Mehmed Hana 34,49 14,86 37 86,35
15 R Čančar Fikret Harun 35,25 20,00 30 85,25
16 R Đuliman Asim Amina 38,24 16,00 31 85,24
17 R Šišić Mevludin Elma 37,71 14,86 32 84,57
18 R Merdić Husein Dženita 32,78 16,00 35 83,78
19 R Bošnjak Eniz Alja 34,35 13,33 36 83,69
20 R Delić Mujo Adis 36,50 16,00 31 83,50
21 R Horić Nisvet Harun 37,12 15,33 31 83,45
22 R Spahić Husejn Hana 36,31 13,00 34 83,31
23 R Pašalić Nihad Ahmed 36,24 14,00 33 83,24
24 R Mujčin Suad Amina 35,23 16,00 32 83,23
25 R Kadić Mehmed Sakib 36,41 10,29 35 81,69
26 R Babahmetović Nermin Amila 32,94 18,50 30 81,44
27 R Mujezinović Zaim Ema 38,40 16,00 27 81,40
28 R Bešo Mujo Ajla 34,44 13,50 32 79,94
29 R Sinanović Sifet Sabit 37,28 16,00 26 79,28
30 R Đuliman Asim Amra 39,52 18,67 21 79,19
31 R Pašalić Hadis Faruk 32,68 16,50 30 79,18
32 R Kopić Ramiz Adis 35,84 16,00 25 76,84
33 R Smajlović Hasan Mensura 34,78 10,86 30 75,63
34 R Begagić Semir Šeherzada 31,53 11,33 32 74,86
35 R Čurić Asim Eldar 31,67 11,33 31 74,01
36 R Tarabar Mustafa Ahmed 37,24 16,67 20 73,90
37 R Sofić Jasmin Adna 28,68 13,60 31 73,28
38 R Mehmedović Rifat Ašir 37,12 14,67 21 72,79
39 R Ćerim Zehrudin Velida 33,10 9,33 30 72,43
40 R Skopljak Emir Nazif 30,34 10,00 30 70,34
41 R Pajić Osmo Mahrudin 33,22 14,50 22 69,72
42 R Hubelj Enes Kenan 30,34 12,00 27 69,34
43 R Hodžić Mirzet Naida 33,69 12,50 22 68,19
44 R Bajramović Semir Almir 33,24 11,43 23 67,67
45 R Hibović Sedin Muhamed 32,49 10,50 24 66,99
46 R Zukić Hamid Dževad 29,65 12,67 22 64,31
47 R Serhatlić Nesib Haris 29,24 14,67 20 63,90
48 R Karić Selver Adna 27,92 15,33 20 63,25
49 R Arnautović Nihad Amar 27,70 10,50 25 63,20
50 R Memčić Ramo Adin 30,56 11,33 21 62,89
51 R Bilić Ekrem Asim 31,67 10,00 20 61,67
52 R Ređić Midhet Emrah 27,83 10,67 22 60,49
53 R Đuvelek Amir Dino 29,44 9,00 22 60,44
54 R Dedić Ferhat Adnan 27,45 8,67 23 59,12
55 R Arifović Vahidin Nejla 26,04 8,00 24 58,04
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
56 R Hamzić Elvir Armin 35,23 17,00 8 60,23
57 R Omić Fadil Harisa 34,67 16,67 5 56,33
58 R Šakić Hajrudin Begzada 33,54 16,67 6 56,21
59 R Omeragić Nihad Velida 30,86 13,33 8 52,19
60 R Mustafić Mehmed Ammar 30,32 11,50 9 50,82
61 R Patković Ismet Ajla 32,81 13,50 4 50,31
62 R Ćimić Jadranko Hasan 31,54 9,50 8 49,04
63 R Fejzić Emir Đuzida 28,55 11,33 9 48,88
64 R Kavaz Senad Ahmed 31,18 8,67 9 48,85
65 R Sarajlić Halid Haris 31,47 10,29 5 46,75
66 R Hečimović Ermin Kenan 31,69 13,33 1 46,02
67 R Abazović Enes Irfan 26,04 11,50 8 45,54
68 R Hajduković Taib Harisa 28,32 9,33 7 44,65
69 R Kobilica Fehim Ferhad 30,92 9,33 4 44,26
70 R Selimović Redžep Selma 25,10 9,00 9 43,10
71 R Čišić Mujo Benjamin 27,69 8,67 6 42,36
72 R Topčić Amar Harun 29,28 10,00 3 42,28
73 R Mujezinović Nesib Semir 29,13 9,60 3 41,73
74 R Smriko Haris Kenan 26,67 8,00 7 41,67
75 R Agić Edin Lejla 22,94 9,60 9 41,54
76 R Kadrić Salem Muhamed 30,20 10,00 1 41,20
77 R Selimović Ezedin Enver 25,14 8,00 8 41,14
78 R Puljić Esnaf Emina 27,59 8,67 4 40,26
79 R Smailović Suvad Edib 26,45 8,67 2 37,12
80 R Delić Mirsad Elma 26,72 8,67 1 36,39
81 R Karaga Hidajet Dženita 24,15 12,00 0 36,15
82 R Čolić Muhamed Belmina 26,40 8,00 1 35,40
83 R Kobilica Fahir Naida 22,59 8,00 4 34,59
84 R Abu Lebdeh Khaled Malik 22,33 8,67 0 31,00
85 R Žiga Memnun Haris 20,96 8,00 1 29,96
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS MSP
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Hasić Nisvet Berina 28,31 12,50 INV. INV.
2 R Smajlović Hajrudin Selma 39,55 20,00 30 89,55
3 R Herceglija Hajrudin Irfan 34,61 12,67 26 73,28
4 R Omerović Nisvet Belmin 31,51 12,00 25 68,51
5 R Muflizović Faik Nermana 30,56 10,67 26 67,23
6 R Čajlak Sulejman Emir 35,20 10,67 20 65,87
7 R Aganović Kemal Sumeja 30,92 10,00 23 63,92
8 R Spahić Semir Aldin 29,18 10,00 20 59,18
9 R Fermić Ribo Jasmina 30,62 8,50 20 59,12
10 R Bašić Šefik Edin 23,56 8,57 26 58,13
11 R Šiniković Fahrudin Lamija 27,68 9,33 20 57,01
12 R Ščetić Ramadan Sumeja 24,15 8,80 24 56,95
13 R Mahmić Mustafa Faris 26,33 9,33 20 55,67
14 R Paškalj Zdravko Darko 26,32 8,00 20 54,32
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
14 R Zukić Ermin Neldina 29,02 15,33 3 47,35
15 R Avdić Senad Semir 30,25 12,67 1 43,92
16 R Šabić Meho Galib 29,65 10,00 4 43,65
17 R Ćatić Jusuf Mediha 27,76 8,00 7 42,76
18 R Mulahusić Albin Sakib 29,28 8,67 3 40,95
19 R Žepačkić Dragica Marco 26,27 8,00 6 40,27
20 R Zildum Dževad Mirsad 29,55 10,67 0 40,22
21 R Džidić Mehmed Ahmed 27,54 9,33 1 37,87
22 S Pašić Nijaz Nuđejm 27,03 10,67 0 37,70
23 R Čoloman Tufik Benaris 22,12 8,67 0 30,78
24 R Delić Sejad Dževad 27,40 10,00 odustao 37,40

Preliminarna rang lista kandidata će se uputiti Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta na verifikaciju. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste (do četvrtka 09.07.2015. godine).
Naknadni Konkurs za upis kandidata na preostala slobodna mjesta bit će objavljen u septembru 2015. godine. Pravo konkurisanja i polaganja prijemnog ispita u septembarskom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis na fakultete, kao i kandidati koji su konkurisali u junsko-julskom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici. Konkursna komisija:
doc.dr. Edin Berberović, prodekan za nastavu
doc. dr. Almir Huskanović, član
Samra Varupa, rukovodilac studentske službe.
Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća održanog 01.07.2015. 06.07.2015
R.br. Prezime i ime Bodovi Seminarski rad
Prezentacija
UKUPNO Ocjena
1 Pajazitović Adem 56 10 66 sedam(7)
2 Bektaš Amina 55 - 55 šest(6)
3 Ahmić Zineta 55 - 55 šest(6)
Muslić Lejla 43 - 43 pet(5)
Kobić Belma 42 - 42 pet(5)
Brljak Asmir 39 - 39 pet(5)
Frljak Almasa 38 - 38 pet(5)
Kulović Merima 37 - 37 pet(5)
Mandžuka Minela 34 - 34 pet(5)
10  Džanan Nadira 33 - 33 pet(5)
11  Petrović Adis 31 - 31 pet(5)
12  Omerčić Almira 27 - 27 pet(5)
13  Smriko Amra 27 - 27 pet(5)
14  Mujić Salih 16 - 16 pet(5)
15  Aganović  Zerina 5 - 5 pet(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Studenti s osvojenih manje od 55 bodova nisu položili ispit
- Bodovi za seminarske radove i prezentacije uključuju se u ocjenu tek nakon ostvarenih 55 bodova
- Uvid u radove 08.07.2015. u 8:00 sati u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale
- Usmeni ispit i upis ocjena 08.07.2015. u 08:30 u u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale
Predmetni nastavnik Prof. dr Hasan Mahmutović
Rezultati završnih ispita iz Inženjerske matematike 1, 2 i 3 od 03.07.2015.godine 06.07.2015
Inženjerska matematika 1
1. Pehadžić Mirza 16,0 (2.parcijalni)
2. Šporo Amela 11,0 (2.parcijalni)
----------------------------------------------------------
3. Koblica Berina N.D
4. Janković Ervin N.D
5. Sikirić Amra N.D.

Inženjerska matematika 1
1. Ljubović Emina 18,0 (1.parcijalni)
2. Krivokapa Emin 15,0 (1.parcijalni)
3. Horozović Muamera 13,0 (1.parcijalni)
4. Delibašić Nedim 12,0 (1.parcijalni)
5. Hadžimejlić Muhamed 11,0 (1.parcijalni)
6. Šišić Ervina 11,0 (1.parcijalni)
---------------------------------------------------------
7. Trako Ismeta N.D
8. Krivić Harun N.D
9. Talić Rabija N.D
10. Huseinspahić Edin N.D
11. Bagarić Ivan N.D.

Inženjerska matematika 2
1. Bulut Semir N.D.
Inženjerska matematika 3
1. Kobilica Fahrudin N.D.
Uvid u radove i upis ocjena iz Inženjerske matematike 1 je u utorak 07.07.2015. godine od 9.30 do 11.00 na FF-u.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog ispita iz Otpornosti materijala I 03. 07. 2015. 03.07.2015
No. Ime i prezime Prolaz Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 2 3 4 S
1 Gačić Nisad 51.0 18.0 22.5 25.0 0.0 65.5 80.5 49.0 66.7 7
2 Kovač Adnan 51.0 18.0 22.5 25.0 0.0 65.5 76.5 44.0 64.5 7-
3 Marković Svjetlana 51.0 0.0 15.0 25.0 2.5 42.5 88.0 83.0 - 5
4 Muminović Adis 51.0 15.0 23.5 20.0 0.0 58.5 90.5 64.0 69.2 7
5 Muslić Ahmet 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 44.0 - 5
NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka: 25+25+25+25 (%)
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 7.7.2015. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Aleksandar Karač
Obavijest o terminu usmenog ispita iz matematike i statistike 03.07.2015
Usmeni ispit iz predmeta Matematika i statistika održat će se u srijedu 8.7.2015 u 13:00 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest za studente odsjeka Proizvodni biznis 02.07.2015
Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik I, II, III i IV obavit će se 6.7.2015 godine u 10.30 sati na Filozofskom fakultetu u Zenici, kabinet Odsjeka za engleski jezik i književnost.
Dr.sc. Adnan Bujak
Rezultati ispita iz Engleskog jezika III i IV 30.06.2015
Engleski jezik III:
Arnautović Deila 6
Avdispahić Alem 6
Brljak Asmir 7
Omanović Esmir 5
Šarić Elmin 6
Karahodžić Mersiha 6

Engleski jezik IV:
IME I PREZIME Att (10%) In-class test
(20%)
Pres.
(20%)
Final exam
(50%)
Percent/
 FINAL GRADE
Bečulić Asmira 0 0 20 5/0% 5
Čoloman Nadin 10 14 20 5/0% 5
Hodžić Emin 10 0 20 5/0% 5
Kapo Haris 10 12 20 6/25% 62%/7
Kotorić Armin 0 0 20 5/0% 5
Mekić Emina 10 0 20 5/0% 5
Oparić Anes 10 0 20 5/0% 5
Posavljak Ahmed   5
Sulejmanović Melisa 10 12,5 20 5/0% 5
Šabanović Aldin 10 17 20 5/0% 5
Šenderović Šemsa   5
Tursum Rašid 0 13 20 7/30% 5

Obavijest u upisu ocjena će biti objavljena naknadno.
Za sva pitanja obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske Matematike 2 od 29.06.2015. 30.06.2015
Ispit su položili:
1. Sikira Hajrija 20/40
2. Hadžimejlić Muhamed 20/40
Nisu položili:
3. Telalović Enisa 10/40
4. Silajdžija Aida 8/40
5. Mehić Sukejna 6/40
6. Alić Ajla 5/40
7. Šarić Nejra 4/40
8. Preldžić Ermin 2/40
9. Isaković Ajdin 2/40
10. Muminović Adis 2/40
Uvid u radove moguć je u ponedjeljak 06.07. od 11.00 sati u kabinetu 1204. Završni-usmeni dio ispita održaće se u četvrtak 09.07.2015. u 09.15. na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić.
Rezultati pismene provjere znanja iz predmeta Organizacija i ekonomika, održane 29.06.2015. godine 01.07.2015
R.br. Ime i prezime Bodovi Aktivnost Ukupno
  Maslić Senada 24 7 31Napomene: Studenti imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdić. Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 02.07.2015. godine, u 09:00 sati.
Predmetni nastavnik: Doc. dr sc. Suvad Isaković
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 30.06.2015
Rezultati Osnovi hidromehanike i hidrotehnike PTF-G 2014-2015
R/br Student Parcijalno Integralno Završni ispit ZI Ukupni bodovi Ocjena
T1 T2 T1+T2
1. Bitić Sakib 25 25 45 95 10
2. Blažević Andrea 21 19  - 33 73 7
3. Hrnjić Adnan 20 18  - 35 73 7
4. Kardaš Haris 21 20  - 40 81 8
5. Meh Grgić Andrea 25 20  - 40 85 9
6. Mujić Hazim 21 22  - 40 83 8
7 . Terzić Senad 22 21  - 35 78 8

R.b. Student Pismeni Usmeni Ukupni bodovi Ocjena
datum bodovi datum bodovi
8. Đulan Eldin 29.06. 30 - -   -
9. Kobilica Fahrudin 26.01. 31 29.06. 34 65 7
10. Horić Arnel 26.01. 28 29.06. 28 56 6
11. Popović Goran 26.01. 26 29.06. 29 55 6
12. Husanović Ajla 26.01. 37 29.06. 26 63 6
13. Bajrambašić Amel 29.06. 40 9.4./10.6. 44 84 8
14. Hopić Kenan 26.01. 33 29.06. 26 59 6
15. Stojaković Vladimir 26.01. 30 29.06. 26 56 6
16. Kargić Emir 29.06. 40 - -   -
17. Mušija Edin 26.01. 34 29.06. 33 67 7

Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni ispit po starom sistemu polaganja (Đulan Eldin i Kargić Emir) bit će održan u srijedu 08. jula u 10:00 sati.
Nisu položili: Preldžić Ermin, Bulut Semir, Gačić Nisad, Džulić Alijana, Čelebić Adela, Čolaković Alma, Hekić Samed, Muslić Ahmet, Ajdinović Adnan, Dželo Arnesa, Sikira Hajrija, Krajišnik Aldin.
Nisu pristupili ispitu: Alić Ajla, Isaković Ajdin, Muminović Adis, Stupar Dženeta, Velispahić Nerina.
Pojedina provjera znanja smatra se uspješnom ako je osvojeno minimalno 51%: parcijalni testovi T1 i T2 minimalno 13 od 25 bodova i završni ispit ZI minimalno 26 od 50 bodova. Ako se parcijalni testovi polažu integralno (T1+T2) tada se ne uračunavaju bodovi sa pojedinačnih parcijalnih testova.
Uvid u radove i upis ocjena svakim danom do petka 03.07.2015. u vremenu od 09.00 do 12.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o pomijeranju ispita iz predmeta Termička obrada metala 30.06.2015
Obavještavaju se studenti da se pismeni ispit iz predmeta TERMIČKA OBRADA METALA, zakazan za 10.7.2015. pomjera na 9.7.2015. u 9h. Ispit će se održati u sali 3203. U Zenici, 30.6.2015.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Nađija Haračić
Rezultati pismenog dijela ispita iz Računovodstva i finansija, održanog 24.06.2015. godine 30.06.2015
R.br. Br. indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
  31/12 Brkić Jasmin 31,5 Pet (5)
  49/13 Tursum Rašid 45 Pet (5)
  8/12 Šabanović Aldin 42 Pet (5)
  48/13 Kpao Haris 42 Pet (5)
Napomena: Uvidu u radove će biti obavljen u srijedu, 01.07.2015. godine u terminu od 9:00 do 9:15, Kabinet br. 2.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Almir Alihodžić
Obavijest za studente odsjeka Proizvodni biznis 29.06.2015
Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik I, II, III i IV obavit će se 30.6.2015 godine u 12.00 sati na Filozofskom fakultetu u Zenici, kabinet Odsjeka za engleski jezik i književnost.
Dr.sc. Adnan Bujak
Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Engleski jezik II (22.6.2015) 29.06.2015
R.br. Prezime i ime I parcijala II parcijala Prez Att Final exam Konačna ocjena
1 Aganović Zerina 8/30% 6/20% 9% 5% - 7
2 Ahmić Zineta 8/30% 7/25% 7% 5% - 7
3 Avdić Asmira - - 7% 5% - n/a
4 Bektaš Amina - - 7% 5% 7/50% 7
5 Dizdarević Taib - - 5% 5% - n/a
6 Duraković Lejla - - 6% 5% - n/a
7 Džanan Haris 6/20% 6/20% 9% 5% - 6
8 Džanan Nadira 9/35% 7/25% 13% 5% - 8
9 Džinić Melisa - - 0% 5% - n/a
10 Efendić Ševket - - 9% 5% - n/a
11 Fejzić Ajla 9/35% 7/25% 12% 5% - 8
12 Frljak Almasa - - 5% 5% - n/a
13 Ganić Rabija 8/30% 8/30% 10% 5% - 8
14 Haskić Naida - - 7% 5% - n/a
15 Havala Inela - - 8% 5% 7/50% 7
16 Hurem Amel   5
17 Jarić Elma 8/30% 9/35% 8% 5% - 8
18 Jašarević Kenan - - 6% 5% - n/a
19 Kadrić Dalila - - 0% 5% - n/a
20 Kobilica Irma - - 7% 5% 6/40% 6
21 Krnjić Ermina - - 5% 5% - n/a
22 Kulović Merima - - 9% 5% 6/40% 6
23 Lošić Aida - - 9% 5% 6/40% 6
24 Mandžuka Minela 8/30% 8/30% 7% 5% - 8
25 Mujić Salih - - 7% 5% 6/40% 6
26 Muslić Lejla 8/30% 9/35% 12% 5% - 9
27 Ruvić Maid - - 0% 5% - n/a
28 Sarajlić Lejla   6
29 Sivac Mehmed - - 5% 5% - n/a
30 Smriko Amra - - 8% 5% 6/40% 6
31 Suvajac Luka 8/30% 6/20% 5% 5% - 6
32 Šehić Ilhana - - 8% 5% - n/a
33 Šumić Josip 8/30% 8/30% 12% 5% - 8
34 Trako Irhad 6/20% 6/20% 6% 5% - 6

Obavijest o upisu ocjena, eventualnom usmenom ispitu, će biti naknadno objavljena. Za sva pitanja, uvid u rad itd. obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik I rađenog 22.6.2015 godine 29.06.2015
R.br. Prezime i ime Završni Ispit
1 Džanan Haris 7
2 Duraković Lejla 6
3 Jašarević Kenan 5
4 Frljak Almasa 6

Obavijest o upisu ocjena, eventualnom usmenom ispitu, će biti naknadno objavljena. Za sva pitanja, uvid u rad itd. obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Rezultati ispita iz Materijala u proizvodnji 29.06.2015

Predmetni nastavnik Prof. dr. Nađija Haračić
MATEMATIKA I STATISTIKA rezultati pismenog dijela ispita rađenog 26.6.2015. 29.06.2015
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Bišić Dženana 7 0 5 7 9 28
2. Tutnjić Aida 2 3 3 7 10 25
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Arnautović Deila 2 3 5 5 3 18
2. Šumić Josip 3 0 4 1 8 16
3. Kotorić Armin 4 0 0 6 5 15
4. Muslić Lejla 4 0 5 0 0 9
5. Kulović Merima 0 0 0 0 0 0
6. Bektaš Amina 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u srijedu 1.7.2015. u terminu 14:00 – 14:30.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavještenje o terminu kvalifikacionog/prijemnog ispita za upisnike Politehničkog fakulteta 26.06.2015
Kvalifikacioni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u ponedjeljak, 6. jula 2015. godine, sa početkom u 15 sati u prostorijama fakulteta (3202, 4203, 4204).
Napomena:
Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata.
Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Dakle, zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela.
Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati završnog-usmenog dijela ispita iz Inžinjerske matematike 2, rađenog dana 25. 06. 2015. 26.06.2015
1) Goralija Lejla 18,0/20 (1.parcijalni)
2) Hrustić Emina 17,0/20 (1.parcijalni)
3) Čolaković Mejra 15,0/20 (1.parcijalni)
4) Balić Mejrema 16,0/20 (2.parcijalni)
----------------------------------------
5) Dželo Arnesa N.D
6) Bulut Semir N.D.
Uvid u radove i upis ocjena je u utorak, 30. 06. 2015. od 10:00 do 11:00 na FF-u.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Konkurs za upis studenata u prvu gpdinu I ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini (prvi upisni rok) 25.06.2015
Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini traje od 25.juna/ lipnja do 03. jula/ srpnja, 2015. godine.
Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se u terminu od 06.jula/srpnja do 08.jula/srpnja 2015. godine o čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.
Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od 01. septembra/rujna do 11. septembra/rujna 2015.godine.
U prvu godinu studija u akademskoj 2015/2016.godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.
Pravo učešća na Konkursu/Natječaju, izbor kandidata, potrebna dokumenta i sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici univerziteta www.unze.ba/brucoski_vodic/2015/konkurs.htm#I2015.
Zainteresovani kandidati za upis na Politehnički fakultet će dokumenta dostavljati lično sljedeću adresu:
UNIVERZITET U ZENICI
O.J. POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA
ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)
Obavijest o ispitu iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 25.06.2015
Obavještavaju se studenti prve godine da će se ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 održati u petak, 26.06. u 12.00 sati.
Predmetni saradnik as. mr. Maja Hamzić
Rezultati pismenog dijela ispita iz Inžinjerske matematike I, rađenog dana 22. 06. 2015. 25.06.2015
1) Rabija Talić 23,0
2) Ismeta Trako 22,0
3) Besima Adilović 21,0
4) Muhamed Hadžimejlić 21,0
5) Harun Krivić 20,0
6) Edin Huseinspahić 20,0
7) Ervina Šišić 20,0
----------------------------------------
8) Mirza Babić 29%
9) Nisad Gačić 25%
10) Benjamin Čoloman 25%
11) Ilhan Šarić 23%
12) Velida Skopljak 20%
13) Kenan Ješilović 20%
14) Lejla Jusufović 16%
15) Ena Tahirović 16 %
16) Armin Softić 14%
17) Elvedina Ahmetspahić 10%
18) Ajnur – Merdija Kobilica 10%
19) Melisa Aličković 10%
20) Redžija Imamović 7%
21) Senada Čerimić 6%
22) Sadmir Mlivić 6%
23) Leon Domnik 6%
Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 25. 06. 2015. od 12:00 do 13:00 u kabinetu br. 1112.
Završni-usmeni dio ispita iz IM1 je 02.07.2015.godine (četvrtak) u 9.15 na FF-u.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog ispita iz Otpornosti materijala II 23. 06. 2015. 24.06.2015
No. Ime i prezime Prolaz Grupa Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno
Zadatak
1 2 3 4 5 S
1 Bitić Sakib 51.0 A 15.0 13.5 30.0 15.0 25.0 98.5 97.0 87.5 95.8
2 Blažević Andrea 51.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5 87.5 -
3 Bulut Semir 51.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 87.5 -
4 Hekić Samed 51.0 A 15.0 9.0 12.0 3.0 25.0 64.0 58.6 87.5 67.1
5 Isaković Ajdin 59.7 B 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 25.5 87.5 -
6 Kardaš Haris 51.0 A 12.0 1.5 12.0 7.5 20.0 53.0 86.2 87.5 69.9
7 Kovač Adnan 51.0 B 0.0 0.0 3.0 4.5 10.0 17.5 69.7 87.5 -
8 Marković Svjetlana 51.0 A 10.5 0.0 18.0 10.5 25.0 64.0 69.2 87.5 70.2
9 Mujić Hazim 51.0 B 9.0 9.0 27.0 13.5 25.0 83.5 92.4 95.0 88.5
10 Terzić Senad 51.0 B 15.0 14.5 30.0 13.5 25.0 98.0 81.7 87.5 91.0

NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka: 15+15+30+15+25
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%.
Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalni postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Rješenja zadataka nalaze se na stranici kursa.
4. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 25.06.2015. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Aleksandar Karač
Početak pripremne nastave za polaganje kvalifikacionog ispita iz Matematike 23.06.2015
Obavještavamo zainteresovane kandidate za upis na Politehnički fakultet da će pripremna nastava za polaganje kvalifikacionog ispita iz Matematike početi 23. juna (srijeda) u 15.00 sati u prostorijama fakulteta (sala 3202). Ostali termini pripremne nastave bit će dogovoreni na licu mjesta sa predmetnim nastavnikom.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati pismenog dijela ispita iz Inženjerske Matematike 3 od 19.06.2015. 23.06.2015
Ispit je položio:
1. Kobilica Fahrudin 20/40
Ispit nisu položili:
1. Đulan Eldin 12/20
2. Kargić Emir 12/20
3. Turčinović Nejra 8/20
4. Popović Goran 0/20
Uvid u radove moguć je 24.06. u 16 sati u kabinetu 1204. Usmeni dio ispita održaće se 30.06 u 11.30 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU I REZULTATI ISPITA OD 16. 06. 2015 - BODOVANJE AKTIVNOSTI STUDENATA 22.06.2015


Rezultati ispita iz Engleskog jezika III 22.06.2015
Arnautović Deila 5
Avdispahić Alem 5
Brljak Asmir 5
Mekić Emina 6
Omanović Esmir 5
Posavljak Ahmed 6
Šarić Elmin 5
Šenderović Šemsa 6
Obavijest u upisu ocjena će biti objavljena naknadno.
Za sva pitanja obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća održanog 17.6.2015. 22.06.2015
R.br. Prezime i ime Bodovi Seminarski rad
Prezentacija
UKUPNO Ocjena
1 Redžić Ajdin 67 - 67 sedam(7)
2 Fejzić Ajla 55 - 55 šest(6)
3 Sarajlić Lejla 55 - 55 šest(6)
4 Smriko Amra 48 8 48 pet(5)
5 Bektaš Amina 47 - 47 pet(5)
6 Ahmić Zineta 38 - 38 pet(5)
Omerčić Almira 29 - 29 pet(5)
Muslić Lejla 24 - 24 pet(5)
Pajazitović Adem 15 10 15 pet(5)
10  Brljak Asmir 11 - 11 pet(5)
11  Mandžuka Minela 5 4 5 pet(5)
12  Jašarević Kenan 5 - 5 pet(5)
13  Kulović Merima 3 4 3 pet(5)
14  Kobić Belma 0 - 0 pet(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


StudentI s osvojenih manje od 55 bodova nisu položili ispit
Bodovi za seminarske radove i prezentacije uključuju se u ocjenu tek nakon ostvarenih 55 bodova
Uvid u radove 24.6.2015. u 8:00 sati u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale
Usmeni ispit i upis ocjena 24.6.2015. u 10:00 u kabinetu 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale
Predmetni nastavnik: Prof. dr Hasan Mahmutović
Rezultati ispita iz Engleskog jezika IV 22.06.2015
R.br. IME I PREZIME Att (10%) In-class test
(20%)
Pres.
(20%)
Final exam
(50%)
Percent/
 FINAL GRADE
1 Avdispahić Alem 10 0 20 - -
2 Bajramović Muamer 0 0 0 - -
3 Bečulić Asmira 0 0 20 5/0% 5
4 Bišić Dženana 10 0 20 6/25% 55/6
5 Čoloman Nadin 10 14 20 5/0% 5
6 Čorić Berina 10 0 20 8/35% 65/7
7 Ćesko Nesib 10 20 20 10/50% 100/10
8 Dolovac Nermin 10 0 20 8/35% 65/7
9 Hekić Vedad 10 14,5 20 9/40% 84,5/9
10 Hodžić Emin 10 0 20 5/0% 5
11 Horozović Lejla 10 16,5 20 10/50% 96,5/10
12 Kapo Haris 10 12 20 5/0% 5
13 Kotorić Armin 0 0 20 5/05 5
14 Kulačić Benjamin 10 0 20 - -
15 Margeta Andrea 10 0 20 10/50% 80/8
16 Mekić Emina 10 0 20 - -
17 Merdić Aldin 10 0 20 7/30% 60/6
18 Nezić Amel 0 0 20 10/50% 70/7
19 Oparić Anes 10 0 20 5/0% 5
20 Osmančević Emir 10 16 20 8/35% 81/8
21 Subašić Kenan 10 0 20 7/30% 60/6
22 Sulejmanović Melisa 10 12,5 20 5/0% 5
23 Sušić Ajla 10 13 20 8/35% 78/8
24 Šabanović Aldin 10 17 20 - -
25 Tursum Rašid 0 13 20 5/0% 5
26 Tutnjić Aida 0 0 0 7 7
27 Žepačkić Kristijan 10 0 20 6/25% 55/6
Obavijest o upisu ocjena će biti naknadno objavljena.
Za sva pitanja obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Rezultati pismenog ispita iz Otpornosti materijala I 19. 06. 2015. 22.06.2015
No. Ime i prezime Prolaz Grupa Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 2 3 4 S
1 Alić Ajla 51.0 B 24.5 24.0 25.0 0.0 73.5 77.5 56.0 71.2 7
2 Blažević Andrea 51.0 A 24.5 25.0 25.0 0.0 74.5 78.5 49.0 70.6 7
3 Bulut Semir 51.0 A 24.5 25.0 25.0 15.0 89.5 88.5 56.5 82.6 8
4 Čelebić Adela 51.0 A 25.0 25.0 25.0 0.0 75.0 79.5 69.0 75.2 8
5 Čolaković Alma 51.0 B 24.5 25.0 25.0 0.0 74.5 85.5 67.0 76.3 8
6 Kardaš Haris 51.0 B 25.0 25.0 25.0 15.0 90.0 95.0 73.0 88.1 9
7 Kovač Adnan 51.0 - - - - - 0.0 76.5 44.0 - -
8 Marković Svjetlana 51.0 A 0.0 15.0 0.0 1.0 16.0 88.0 83.0 - 5
9 Muminović Adis 51.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 64.0 - 5
10 Muslić Ahmet 57.6 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 44.0 - 5
11 Preldžić Ermin 61.5 B 20.0 25.0 25.0 0.0 70.0 59.5 32.0 59.3 6
12 Sikira Hajrija 53.9 A 24.5 22.0 20.0 0.0 66.5 61.5 48.0 61.3 6
13 Velispahić Nerina 60.2 A - 22.5 18.0 0.0 54.0 63.0 30.0 51.9 6-
14 Hrnjić Adnan 61.0 A 24.0 20.0 20.0 1.0 65.0 51.0 46.0 57.0 6
NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka po grupama: 25+25+25+25
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Rješenja zadataka nalaze se na stranici kursa.
4. Studentima Velispahić Nerini i Hrnjić Adnanu je uzet u obzir i uspjeh na predmetima Otpornost materijala I i II prilikom prelaska na PTF.
5. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 24.6.2014. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Predmet: Upravljanje proizvodnjom REZULTATI ISPITA OD 16.06.2015. godine 18.06.2015
A. DRUGI PARCIJALNI
1. Džanan Haris – 10
2. Džebić Dino – 8
3. Ganić Rabija – 9
4. Havala Inela – 9
5. Kobić Belma – 7
6. Kulović Merima – 9
7. Mandžuka Minela – 7
8. Neimarlija Mevnuna – 10
9. Pašalić Adnan – 8

B. INTEGRALNI ISPIT
1. Duraković Lejla – 6
2. Džanan Nadira – 8
3. Haskić Naida – 8
4. Lošić Aida – 7
5. Mameledžija Anela – 8
6. Omerović Almira – 6
7. Smriko Amra – 6
8. Trako Irhad – 6
9. Aganović Zerina 6

Predmetni nastavnik prof.dr. Safet Brdarević
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske Matematike 2 od 15.06.2015. 18.06.2015
1. Bulut Semir 22/40
2. Balić Merjema
19/40-uslovno
3. Dželo Arnesa 18/40-uslovno
---------------------------------------------
4. Šarić Nejra 13/40
5. Sikira Hajrija 11/40
6. Telalović Enisa 10/40
7. Silajdžija Aida 2/40
Uvid u radove obaviće se 22.06. u 11 sati u kabinetu 1204 Mašinskog fakulteta. Završni dio ispita iz IM2 je u četvrtak 25.06.2015.godine u 9.15 na FF-u.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dđevad Burgić
Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 16.06.2015
Rezultati Osnovi hidromehanike i hidrotehnike PTF-G 2014-2015
R/br Student Parcijalno Integralno Završni ispit ZI Ukupni bodovi Ukupna
ocjena
T1 T2 T1+T2
1. Alić Ajla 23 22   0 45 5
2. Bitić Sakib 25 25   20 50 5
3. Blažević Andrea 21 19   0 40 5
4. Bulut Semir 15 11 0   0 5
5. Čelebić Adela 23 25   0 48 5
6. Čolaković Alma 18 22   0 40 5
7. Džulić  Alijana 25 22   15 47 5
8. Gačić Nisad 11 17 20   0 5
9. Hekić Samed 18 12 32 32 5
10. Hrnjić Adnan 20 18   0 38 5
11. Isaković Ajdin 7 10 12   0 5
12. Kardaš Haris 21 20   15 41 5
13. Mujić Hazim 21 22   15 43 5
14. Muslić Ahmet 15 14   0 29 5
15. Sikira Hajrija 20 21   15 41 5
16. Terzić Senad 22 21   20 43 5
Pojedina provjera znanja smatra se uspješnom ako je osvojeno minimalno 51%: parcijalni testovi T1 i T2 minimalno 13/25 i završni ispit ZI minimalno 26/50.
Ako se parcijalni testovi polažu integralno (T1+T2) tada se ne uračunavaju bodovi sa pojedinačnih parcijalnih testova.
Nisu pristupili ispitu: Kovač Adnan, Meh-Grgić Andrea, Muminović Adis, Velispahić Nerina.
Uvid u radove i upis ocjena svakim danom u vremenu od 09.00 do 12.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
Studenti uhvaćeni da prepisuju: Hrnjić Adnan i Bulut Semir (višestruko).
Posljednje upozorenje za studente koji bi ubuduće imali sklonosti za prepisivanje: za svaki pokušaj prepisivanja student će trenutno biti službeno prijavljen dekanu fakulteta radi provođenja disciplinskog postupka i izricanja sankcije u skladu sa Statutom UNZE.

Rezultati za studente iz prethodnih generacija:
Položili su:
1. Hodžić Zelda (6)
Nisu položili: Dželo Arnesa, Popović Goran, Husanović Ajla, Mušija Edin, Stojaković Vladimir, Horić Arnel, Bajrambašić Amel, Đulan Eldin, Kargić Emir.
Nisu pristupili ispitu: Begagić Kenan, Ajdinović Adnan, Kobilica Fahrudin, Krajišnik Aldin, Delić Melisa.
Uvid u radove i upis ocjena svakim danom u vremenu od 09.00 do 12.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Obavijest - Materijali u građevinarstvu I 15.06.2015
Obavještavaju se studenti koji će pristupiti ispitu iz Materijala u građevinarstvu I dana 16.06.2015. da su dužni donijeti na ispit:
1. INDEX ili kopiju INDEXa
2. Veliku dvolisnicu na kojoj je napisano:
2.1. IME I PREZIME
2.2. BROJ INDEXA
2.3. ODSJEK
2.4. Datum i vrijeme polaganja
2.5. Broj sale
2.6. Ime profesora /Asistenta
3. Tri lista bijelog papira formata A4-NEPRIHEFTANA
4. Hemijske olovke
STUDENTI KOJI SE NE BUDU PRIDRŽAVALI OBAVJEŠTENJA, NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITU!
Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić
Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Modeliranje konstrukcija primjenom računara 15.06.2015
R.br. Student Testovi Ukupno bodovi
T1 T2
1. Alić Ajla 58    
2. Avdić Halid 72    
3. Bitić Sakib 100 84 92
4. Blažević Andrea 45 30 37,5
5. Bulut Semir 60 32 46
6. Čelebić Adela 54    
7. Čolaković Alma 45 18 31,5
8. Džulić Alijana 22    
9. Gačić Nisad 43   21,5
10. Hekić Samed 100 54 77
11. Hrnjić Adnan 84 47 65,5
12. Isaković Ajdin      
13. Karalić Hamza 60 24 42
14. Kardaš Haris 98 82 90
15. Kovač Adnan 90 54 72
16. Marković Svjetlana 97,5 63 80,25
17. Meh Grgić Andrea 100 95 97,5
18. Mujić Hazim 55 63 59
19. Muminović Adis 90 51 70,5
20. Muslić Ahmet      
21. Sikira Hajrija 52    
22. Terzić Senad 95 70 82,5
23. Velispahić Nerina 89 45 67
24. Preldžić Ermin      

Predmetni saradnik V. as. mr. Denis Spahić
Rezultati drugog parcijalnog testa T2 iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 10.06.2015
Rezultati Osnovi hidromeh. i hidroteh. PTF-G 2014-2015
R/br Student Testovi Završni ispit ZI Ukupni bodovi
T1 T2
1. Bitić Sakib 25 25   50
2. Čelebić Adela 23 25   48
3. Džulić  Alijana 25 22   47
4. Alić Ajla 23 22   45
5. Meh Grgić Andrea 25 20   45
6. Mujić Hazim 21 22   43
7. Terzić Senad 22 21   43
8. Kardaš Haris 21 20   41
9. Sikira Hajrija 20 21   41
10. Blažević Andrea 21 19   40
11. Čolaković Alma 18 22   40
12. Hrnjić Adnan 20 18   38
13. Šarić Nejra 21 17   38
14. Muminović Adis 17 18   35
15. Muslić Ahmet 15 14   29
16. Velispahić Nerina 12 20   20
17. Hekić Samed 18 12   18
18. Gačić Nisad 11 17   17
19. Preldžić Ermin 11 16   16
20. Bulut Semir 15 11   15
21. Avdić Halid 8     0
22. Đulić Amir       0
23. Isaković Ajdin 7 10   0
24. Karalić Hamza       0
25. Kovač Adnan 12 12   0
Studenti Avdić Halid, Đulić Amir i Karalić Hamza nisu pristupili polaganju 2. testa.
Pojedina provjera znanja smatra se uspješnom ako je osvojeno minimalno 51% bodova: za testove T1 i T2 minimalno 13/25 i završni ispit ZI minimalno 26/50.
Studenti mogu pogledati radove svaki dan naredne sedmice u vremenu od 9.00 do 12.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
Studenti koji nisu položili testove T1 i T2 mogu polagati na završnom ispitu integralno teoriju uz zadatke, ili polagati ponovo testove T1 i T2 u narednoj akademskoj godini.
Minimalan broj bodova na kraju (računajući i završni ispit) mora biti 55 za prolaznu ocjenu.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Zbirni rezultati pismene provjere znanja TEST I i TEST II iz predmeta Organizacija i ekonomika 10.06.2015
Re.br. Ime i prezime Test I Test II Aktivnost Ukupno
1 Hopić Kenan 8 10 6 24
2 Maslić Senada 11 - 7 18
3 Ovčina Emir 9 7 7 23
4 Šimić Valentina 11 15 8 34


Napomena:
Studenti imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdića.
Predmetni nastavnik doc. dr. Suvad Isaković
Zbirni rezultati testova iz predmeta Ekonomika preduzeća 08.06.2015
R.br. Prezime i ime Test I Test 2 Seminarski Aktivnost UKUPNO Ocjena
1. Džanan Haris 32 35 10 5 82 osam(8)
2. Džebić Dino 48 42 - - 90 devet(9)
3. Fejzić Ajla 34 0 - 4 / pet(5)
4. Frljak Almasa 32 19 - 2 / pet(5)
5. Ganić Rabija 48 50 - - 98 deset(10)
6. Haskić Naida 42 41 3 2 88 devet(9)
7. Havala Inela 30 31 - - 61 šest(6)
8. Jarić Elma 42 37 3 - 82 osam(8)
9. Lošić Aida 33 39 8 2 82 osam(8)
10. Muslić Lejla 35 2 - 2 / pet(5)
11. Neimarlija Mevnuna 26 29 - - 55 šest(6)
12. Pašalić Adnan 40 40 - - 80 osam(8)
13. Pašanbegović Belma 42 34 3 - 79 osam(8)
14. Redžić Ajdin 35 20 - - / pet(5)
15. Sarajlić Lejla 30 23 - - / pet(5)
16. Šumić Josip 45 39 - 2 86 devet(9)
Napomena:
Studenti s osvojenih manje od 26 bodova na drugom testu ispit polažu integralno na redovnim rokovima.
Bodovi za seminarske radove i aktivnost uključuju se u ocjenu tek nakon ostvarenih 55 bodova.
Uvid u radove za prvu grupu 08.06.2015. u 10:00 sati, a za drugu grupu 08.06.2015. u 8:30 Kabinet 2 u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Usmeni ispit i upis ocjena nakon prvog redovnog roka.
Predmetni nastavnik prof. dr. Hasan Mahmutović
Radionica i sastanak na Univerzitetu u Kragujevcu 05.06.2015
U okviru EU Tempus projekta JP 543662-2013 EQIWBC, Univerzitet u Kragujevcu je organizovao radionicu na temu "Promocija menadžmenta kvalitetom u cilju unapređenja saradnje univerziteta i privrede" u Biznis inovacionom centru Kragujevac.
Na radionici su izložene zanimljive prezentacije istaknutih eksperata iz Belgije, Portugala, Španije, Poljske i Slovačke.
Na Fakultetu inženjerskih nauka je održan i sastanak projektnih partnera, na kojem su usaglašene dalje aktivnosti projekta, koji će trajati do kraja 2016. godine.
Univerzitet u Zenici je predstavljao prodekan za naučno-istraživački rad Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Obavijest o o pripremnoj nastavi za polaganje kvalifikacionog ispita iz Matematike 04.06.2015
Obavještavamo zainteresovane kandidate za upis na Politehnički fakultet da će se u vremenskom periodu od 20. do 27. juna organizovati pripremna nastava iz Matematike u trajanju od 15 časova.
O tačnim terminima održavanja pripremne nastave prijavljeni kandidati će biti blagovremeno obaviješteni nakon što se utvrdi raspored.
Svi zainteresovani kandidati treba da izvrše uplatu za pripremnu nastavu prema slijedećem uputstvu (Uplatnica-PDF), te da istu dostave u studentsku službu fakulteta.
Obavijest o konačnom terminu za 2. test iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 04.06.2015
Novi (konačni) termin za 2. parcijalni test iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike je

srijeda 10.06.2015. sa početkom u 9:00 sati. u sali 3202.

Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Obavještenje studentima o ovjeri ljetnog semestra akademske 2014/2015. godine 01.06.2015
Ovjera ljetnog semestra akademske 2014/2015. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 01. juna (ponedjeljak) do 12. juna (petak) 2015. godine u vrijeme rada Studentske službe, od 10:00 do 13:00 svakog radnog dana.
Uvjeti za ovjeru semestra:
1. potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom ljetnog semestra akademske 2014/2015. godine;
2. čitko i uredno popunjen semestralni list (Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje su slušali u ljetnom semestru na naličju lista.);
3. studenti koji nisu izmirili svoje novčane obaveze prema Fakultetu dužni su to uraditi prilikom ovjere ljetnog semestra.
Studenti ponovci nisu obavezni imati potpise, ukoliko su pri prvom slušanju semestra sakupili sve potpise.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba
Anketa za studente - Visoko obrazovanje i mogućnosti na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana 01.06.2015
Odjel za obrazovanje i kulturu pri Delegaciji Europske Komisije poziva diplomirane studente da popune upitnik u cilju istraživanja Visoko obrazovanje i mogučnosti na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana. Upitnik se nalazi na slijedećem linku:
https://lse.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8Hrl7yMSqfbc2dT
Preliminarni rezultati na osnovu podataka prikupljenih tokom maja/svibnja će biti analizirani početkom juna/lipnja dok će se odgovori na upitnik prikupljati i cijeli juni/lipanj za konačni izvještaj.
Apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik V i VI 27.05.2015
Obavještavaju se studenti-apsolventi koji su prijavili ispite iz Engleskog jezika V i Engleskog jezika VI da će se ispit održati u petak, 29/05/2015. godine s početkom u 12,00h u prostorijama Mašinskog/Politehničkog fakulteta.
Studentska služba fakulteta
Rezultati testa iz predmeta Modeliranje konstrukcija primjenom računara 27.05.2015
R.br. Student T1 – teorija
(24.4.2015)
T2-teorija
(26.5.2015)
Konačna ocjena (teorija)
max 45 bodova ocjena max 48 bodova ocjena
1 Alić Ajla 20 5 27 6  
2 Avdić Halid 10 5      
3 Bitić Sakib 20 5      
4 Blažević Andrea 12 5 29 7  
5 Bulut Semir 15 5 37 8  
6 Čelebić Adela 9 5 33 7  
7 Čolaković Alma 22 6 29 7 7
8 Džulić Alijana 20 5 32 7  
9 Gačić Nisad 20 5 31 7  
10 Hekić Samed 20 5 22 5  
11 Hrnjić Adnan          
12 Isaković Ajdin          
13 Karalić Hamza 21 5 19 5  
14 Kardaš Haris 25 6 39 9 8
15 Kovač Adnan 2 5 13 5  
16 Marković Svjetlana 21 5 31 7  
17 Meh Grgić Andrea 39 10 37 8 9
18 Mujić Hazim 24 6 42 9 8
19 Muminović Adis 24 6 31 7 7
20 Muslić Ahmet 12 5 32 7  
21 Preldžić Ermin 23 6      
22 Sikira Hajrija 18 5 28 6  
23 Terzić Senad 30 7 42 9 8
24 Velispahić Nerina 10 5 32 7  

Napomena:
Studenti koji nisu skupili dovoljan broj bodova ispit mogu polagati integralno (pitanja iz obje oblasti) ili samo onu oblast za koju nisu uspjeli dobili pozitivnu ocjenu na parcijalama. Za konačnu ocjenu potrebno je ostvariti pozitivnu ocjenu i na praktičnom dijelu (parcijalno ili integralno). Konačna ocjena je prosjek praktičnog i teoretskog dijela ispita.
Predmetni nastavnik doc. dr. Samir Lemeš
Rezultati testa iz predmeta Materijali u građevinarstvu I od 21.05.2015. 25.05.2015
RB PREZIME I IME max 7,5 UKUPNO
PREDISTPITNE AKTIVNOSTI
Ispunjava uslove za polaganje:
 
1. Balić Merjema 4,5 27,75 II parcijalnog ispita
2. Ćorović Anida 6,5 25,25 II parcijalnog ispita
3. Heco Dženan 3,5 21 Integralnog pismenog ispita
4. Kasap Almina 6 23,5 Integralnog pismenog ispita
5. Kobilica Ajjnul-Merdija 3 22,5 Integralnog pismenog ispita
6. Mehić Sukejna 6 25 II parcijalnog ispita
7. Mlivić Sadmir 1,5 20,5 Integralnog pismenog ispita
8. Pehadžić Mirza* 0 18,25 Integralnog pismenog ispita
9. Smajić Naida 7 29 II parcijalnog ispita
10. Softić Armin 2,5 20,5 Integralnog pismenog ispita
11. Šogolj Zerina 6,5 25,5 II parcijalnog ispita
12. Ješilović Kenan** 3 22 Integralnog pismenog ispita

* Prepisivanje
** Ponavlja predmet

Napomena:
Bodovanje se vrši u skladu sa pojašnjenjem prezentovanim na času.
Studenti koji nisu pristupali testu, kao i studenti odgovarajuće naznačeni u tabeli, dužni su polagati integralni pismeni ispit na ispitnom roku.
II parcijalni ispit vrednuje se kao 50 % ocjene pismenog dijela ispita.
Integralni pismeni ispit se vrednuje kao 100 % ocjene pismenog dijela ispita.
Vrijeme izrade integralnog pismenog ispita jednako je vremenu izrade II parcijalnog ispita (90 minuta).
Predmetni nastavnik prof.dr. Nađija Haračić
Konkurs za dodjelu stipendija 20.05.2015
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija s prebibalištem na području Ze-do kantona za akademsku 2014/2015. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Tekst konkursa nalazi se na linku: Konkurs.
Rezultati pismene provjere znanja TEST I iz predmeta Organizacija i ekonomika 12.05.2015
Re.br. Ime i prezime Bodovi
1. Hopić Kenan 8
2. Maslić Senada 11
3. Ovčina Emir 9
4. Šimić Valentina 11
Studenti imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata.
Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdić.
Predmetni nastavnik doc.dr. Suvad Isaković
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 i 2 od 07.05.2015.godine 07.05.2015
Položili su Inženjersku matematiku 1:
1. Mehić Sukejma 14,0 (2.parcijalni)
2. Pašaljić Adi 13,0 (2.parcijalni)
3. Telalović Enisa 15,0 (1.parcijalni)
4. Šporo Amela 14,0 (1.parcijalni)
5. Janković Ervin 12,0 (1.parcijalni)
6. Kobilica Berina 12,0 (1.parcijalni)
7. Sikirić Amra 11,0 (1.parcijalni)
8. Adilović Merima 11,0 (1.parcijalni)
---------------------------------------------------------------------
9. Hadžimejlić Muhamed N.D
10. Horozović Muamer N.D
11. Krivokapa Ermin N.D
12. Ljubović Emina N.D
13. Delibašić Nedim N.D.


Položili su Inženjersku matematiku 2:
14. Balić Mejrema 13,0 (1.parcijalni)
15. Ajdinović Ajdin 14,0(2.parcijalni).
---------------------------------------------------------------------
16. Čolaković Mejra N.D
17. Hrustić Emina N.D

Uvid u radove je u utorak 12.05.2015. godine od 13:15 do 14.30 na Filozofskom fakultetu.

Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest o pokretanju inoviranog Nastavnog plana i programa Proizvodni biznis 04.05.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da je usvojen inovirani Nastavni plan i program (NPP) za odsjek Proizvodni biznis. U narednoj 2015/2016. akademskoj godini planiran je upis studenata u I godinu studija po inoviranom NPP-u.
Skreće se pažnja studentima, a posebno studentima I godine, da više neće moći obnavljati I godinu, već će u slučaju da ne steknu uslov za upis u II godinu biti prebačeni u I godinu inoviranog NPP-a, pri čemu će morati polagati razliku ispita.
Slično vrijedi i za studente II godine, koji će nakon naredne godine imati mogućnost da samo jednom obnove II godinu, jer će ih nakon slijedeće godine sustići inovirani NPP, pa će u slučaju da naredne godine ne steknu uslov za upis u III godinu takođe morati polagati razliku predmeta.
Za dodatne informacije studenti se mogu obratiti prodekanu za nastavu ili dekanu Politehničkog fakulteta.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc.dr. Edin Berberović
Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija u BiH 04.05.2015

U okviru Zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija u BiH (2013. – 2015.), u periodu 20.-24. aprila 2015. godine na Jahorini je održana Obuka trenera za izradu i primjenu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja.
Obuka je provedena od strane međunarodnih eksperata Vijeća Evrope i predstavlja nastavak navedenog projekta u kojem su izrađeni primjeri kvalifikacija u pet različitih polja/disciplina i standardi zanimanja za dva polja.
Obuka je obuhvatila sljedeće teme:
- kvalifikacijski okvir i sistem osiguranja kvalitete,
- razvoj standarda kvalifikacija, uključujući i njihove ishode učenja i kriterije za ocjenjivanje,
- razvoj standarda zanimanja, razvoj kurikuluma, strategije učenja i poučavanja, inovativne metodologije procjene, učenje usmjereno na studenta (student-centered learning),
- validacija kvalifikacijskih standarda i standarda zanimanja,
- korištenje standarda kvalifikacija i standarda zanimanja za izradu studijskih programa,
- korištenje standarda kvalifikacija i standarda zanimanja za vrednovanje studijskih programa,
- korištenje standarda kvalifikacija, standarda zanimanja i studijskih programa za ostale komponente internog i eksternog sistema osiguranja kvaliteta,
- izgradnja među-sektorskih kompetencija trenera.

Ispred Univerziteta u Zenici na obuci je učestvovao doc. dr. Edin Berberović, prodekan za nastavu i ECTS koordinator Politehničkog fakulteta.
Po završetku projekta očekuje se i izrada finalnih smjernica za primjenu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u cilju dalje izgradnje kapaciteta za primjenu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i dalji razvoj kvalifikacionog okvira u BiH.

Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu I 29.04.2015

RB

PREZIME I IME

Test 1

I parcijalni

Za vrednovanje bodova iz
predispitnih aktivnosti, studentu nedostaje bodova:

UKUPNO

 

1.

Adilović Besima

2,25

0

22,75

2,25

2.

Adilović Merima

4

8,5

12,5

12,5

3.

Ahmetspahić Elvedina

2,5

8

14,5

10,5

4.

Aliĉković Melisa

3

6,5

15,5

9,5

5.

Arnaut Bilal

1,5

10,5

13

12

6.

Avdić Zerina

1,5

14

9,5

15,5

7.

Babić Mirza

0,75

6,5

17,75

7,25

8.

Bagarić Ivan

1,75

3

20,25

4,75

9.

Bakula Ivan

0

0

25

0

10.

Balić Merjema

4

19,25

1,75

23,25

11.

Baruĉija Haris

4

0

21

4

12.

Bašić Ajdin

2,25

6

16,75

8,25

13.

Begović Sanel

1,5

0

23,5

1,5

14.

Ĉerimić Senada

1,25

15

8,75

16,25

15.

Ĉišija Nedžad

2,25

2,5

20,25

4,75

16.

Ĉolaković Mejra

3,25

5,5

16,25

8,75

17.

Ĉosić Ajla

3,25

9

12,75

12,25

18.

Ćorović Anida

3,25

15,5

6,25

18,75

19.

Ćosić Almedin

3

5

17

8

20.

Dedić Elnesa

2,5

3,5

19

6

21.

Delibašić Nedim

2,5

0

22,5

2,5

22.

Dizdar Munevera

1,75

3

20,25

4,75

23.

Doglod Erna

4,25

0

20,75

4,25

24.

Domnik Leon

1

4

20

5

25.

Drljević Omar

3,5

0

21,5

3,5

26.

Drljević Din

2,25

2

20,75

4,25

27.

Duranović Dino

0

0

25

0

28.

Duvnjak Šeherzada

0

0

25

0

29.

Đuvelek Haris

0

0

25

0

30.

Galović Martina

0

0

25

0

31.

Goralija Lejla

1,5

0

23,5

1,5

32.

Hakanović Amina

3

7

15

10

33.

Halilović Denis

3,25

4

17,75

7,25

34.

Heco Dženan

3,25

14,25

7,5

17,5

35.

Hodžić Benjamin

3,5

11

10,5

14,5

36.

Hodžić Ermin

3,25

10

11,75

13,25

37.

Horozović Muamera

0,75

0

24,25

0,75

38.

Hotić Harun

2

11,25

11,75

13,25

39.

Hrustić Emina

3,25

14

7,75

17,25

40. Hrustić Imran 1,75 11,5 11,75 13,25
41. Huseinspahić Edin 2,75 7,75 14,5 10,5
42. Imamović Fahir 2,5 4,5 18 7
43. Imamović Redžija 2,25 13,5 9,25 15,75
44. Janković Erwin Christian 3,75 8,5 12,75 12,25
45. Jašarević Haris 0 13 12 13
46. Jusufović Lejla 1,75 2,5 20,75 4,25
47. Kadrić Mediha 2,5 5,5 17 8
48. Kalabić Amer 0 0 25 0
49. Kapo Aldžejna 4 9,5 11,5 13,5
50. Kasap Almina 4 13,5 7,5 17,5
51. Kermo Benjamin 0 0 25 0
52. Kobilica Ajjnul-Merdija 3,75 15,75 5,5 19,5
53. Kobilica Berina 3 7 15 10
54. Kovaĉ Aldin 2,5 7,5 15 10
55. Krivokapa Ermin 2,75 5 17,25 7,75
56. Kukić Meris 0 0 25 0
57. Kulalić Amina 2 8 15 10
58. Luković Nudžejma 1,25 5,5 18,25 6,75
59. Ljubović Emina 4,25 13 7,75 17,25
60. Ljubuškić Amila 2 0 23 2
61. Mehić Sukejna 3 16 6 19
62. Merdić Šejla 0 0 25 0
63. Mlivić Sadmir 2 17 6 19
64. Mostarlić Amar 1,25 16 7,75 17,25
65. Mujezinović Amina 2,75 6 16,25 8,75
66. Mujić Harun 2 12,5 10,5 14,5
67. Pašanbegović Lamija 2 14,5 8,5 16,5
68. Pehadžić Mirza 3,25 15 6,75 18,25
69. Pehlivanović Muamer 3,25 7 14,75 10,25
70. Razić Sedin 3 9 13 12
71. Sabitović Samir 2,75 0 22,25 2,75
72. Silajdžija Aida 1,25 8,5 15,25 9,75
73. Skopljak Velida 4 8,5 12,5 12,5
74. Smajić Adna 3,5 8 13,5 11,5
75. Smajić Naida 4 18 3 22
76. Softić Armin 5,25 12,75 7 18
77. Spahić Safet 2,5 7 15,5 9,5
78. Šarić Ilhan 4,25 11 9,75 15,25
79. Šarić Amer 0 0 25 0
80. Šehić Ermina 5,5 8 11,5 13,5
81. Škaljo Mahir 2,5 12 10,5 14,5
82. Šogolj Zerina 3,5 15,5 6 19
83. Šporo Amela 2 7 16 9
84. Tahirović Ena 3,5 0 21,5 3,5
85. Talić Rabija 2 0 23 2
86. Telalović Enisa 3,5 6 15,5 9,5
87. Trako Ismeta 1 11 13 12
88. Tuco Hana 3,75 0 21,25 3,75
89. Valjevac Irmel 2,5 2 20,5 4,5
90. Varupa Kenan 0 0 25 0
91. Zec Mensur 0 1,5 23,5 1,5
92. Biserović Galib Edin** 2,75 3,75 18,5 6,5
93. Bureković Amer** 1,5 3 20,5 4,5
94. Grbešić Orhan** 1,5 4,75 18,75 6,25
95. Ješilović Kenan** 4 15 6 19
96. Mujezinović Nurudin** 2,75 8,25 14 11

** Ponavlja predmet
Pojašnjenje:
Kod studenata je naznačen broj bodova koji im nedostaju da bi ispunili uslove za polaganje II parcijalnog ispita. Svi studenti kojima nedostaje više od 7,5 bodova obavezni su polagati integralni pismeni ispit.
Napomena:
U sklopu predispitnih aktivnosti bit će održan još jedan test, u 13. sedmici nastave. Testu imaju pravo pristupiti studenti koji su označeni podebljanim slovima (kojima za ispunjavanje uslova za bodovanje nedostaje manje do 7,5 bodova).
Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić
Obavijest o novoj mreži u okviru CEEPUS programa 28.04.2015
Univerzitet u Zenici je postao član nove mreže „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD“ - Izgradnja znanja i razmjena iskustva u Računarskoj Dinamici Fluida, koja je prihvaćena od strane Centralnog CEEPUS ureda i Zajedničke komisije ministara zemalja članica.
Program CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies, predstavlja povezivanje univerziteta u regiji Balkana, s ciljem ostvarivanja mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Univerzitet u Zenici je član programa od 2008. godine i od tada do danas je učestvovao u radu 4 mreže iz ovog programa.
U novoj mreži učestvuju univerziteti iz slijedećih zemalja: Rumunija, Slovačka, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, Češka Republika, Bugarska i Srbija (detaljna lista u prilogu). Zavodi i katedre tehničkih fakulteta uključenih u mrežu su iz oblasti Energetike i procesne tehnike, Hidraulike i hidrauličkih mašina, Okolinskog inženjerstva, Hemijskog inženjerstva, Mehanike, Termotehnike i termoenergetike, Prehrambene procesne industrije (detaljna lista u prilogu). Projekat, odnosno CEEPUS mreža daje mogućnost na godišnjem nivou od nekoliko jednomjesečnih (ili kraćih) perioda boravka na navedenim univerzitetima, kako za studente, tako i za nastavno osoblje, i obrnuto za boravke studenata i nastavnog osoblja sa univerziteta iz ostalih zemalja na Univerzitetu u Zenici.
Ispred Univerziteta u Zenici za koordinatora mreže izabran je doc. dr. Edin Berberović. Detalji i informacije (u pogledu vrsta posjeta i dužine boravaka, kao i finansiranja) bit će dostupni na web stranici mreže: https://www.ceepus.info/default.aspx
Obavijest o neradnim danima 28.04.2015
Povodom nastupajućeg međunarodnog praznika "Praznik rada", a u skladu sa Zakonom o praznicima ("Službeni list RBiH" broj 2/92 i 13/94) Obavještavamo zaposlenike i studente Politehničkog fakulteta da su petak i subotu 01.05. i 02.05.2015. godine neće raditi.
Izgubljena nastava će biti nadoknađena u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.
Zaposlenicima i studentima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Stručna ekskurzija studenata Politehničkog fakulteta na univerzitetima u Njemačkoj (11.04.-19.04.2015.) 27.04.2015
U periodu od 11.-19.04.2015. godine grupa od 15 studenata završnih godina Politehničkog fakulteta, odsjek „Građevinarstvo“, je pod pokroviteljstvom Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) realizovala studijsko putovanje u SR Njemačku. Tom prilikom su, između ostalog, posjećeni Tehnički univerzitet Hamburg-Harburg (TUHH), Westfälische Hochschule (WHS) Gelsenkirchen, Technische Fachhochschule (TFH) Georg Agricola Bochum, Ured za prostorno uređenje grada Gelsenkirchena kao i brojne znamenitosti i muzeji u njemačkim gradovima Münchenu, Hamburgu, Gelsenkirchenu, Bochumu i Dortmundu.Galerija

Studenti su ovom prilikom kroz posjete predavanjima, laboratorijama, te kroz brojne prezentacije bili u mogućnosti da prošire svoja znanja iz različitih stručnih oblasti koje su vezane za njihov studijski program. Također je bilo prilike za upoznavanje za studentskim načinom života u Njemačkoj. Organizovani su sastanci sa članovima studentskih organizacija na kojima je bilo riječi o načinima i uslovima upisa na neki Master studij u Njemačkoj. Kroz posjete poznatim muzejima kao što su Deutsches Museum u Münchenu ili Deutsches Bergbau Musem u Bochumu, te kroz organizovane obilaske gradova Hamburga i Gelsenkirchena studenti su upućeni u dijelove kulturne istorije Njemačke, kao i u način savremenog života u ovoj zapadnoevropskoj državi.
Kao jedan od vrlo bitnih dijelova ova studijske posjete vrijedno je istaći i susret sa inicijativnom grupom za razvoj saradnje između partnerskih gradova Gelsenkirchena i Zenice. Tom prilikom su utvrđena neka prioritetna područja saradnje, prije svega u oblasti akademske razmjene. Dogovoreno je da se u narednim mjesecima aktivno radi na pronalaženju sredstava za pokretanje projekata u kojima bi učestvovali studenti i profesori iz Zenice i iz Gelsenkirchena. Neke od značajnijih tema kojima se ovi projekti bavili bi bile uređenje zgrada i naselja sa stanovišta energetske efikasnosti, izrada sistema za zaštitu od prirodnih katastrofa, a kao preduslov za sve to bi bilo učešće studenata Univerziteta u Zenici na ljetnim školama u Njemačkoj uz učenje njemačkog jezika.
Obavijest o odgađanju nastave iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 16.04.2015
Zbog neodložnog odsustva predmetnog nastavnika odgađa se nastava iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike (predavanja i vježbe) koja bi trebala biti u četvrtak 23. aprila.
Umjesto toga, nastava će biti nadoknađena (predavanja i vježbe) u srijedu 29. aprila sa početkom u 9:15 sati u sali 3105.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Rezultati prvog parcijalnog testa T1 iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 13.04.2015
Rezultati
Osn. hidromeh. hidroteh. PTF-G 2014-2015
R/br
Student
Testovi

Završni
ispit ZI

Ukupni
bodovi
Ukupna
ocjena
T1
T2
1.
Bitić Sakib
25
25
 
2.
Džulić  Alijana
25
25
 
3.
Meh Grgić Andrea
25
25
 
4.
Alić Ajla
23
23
 
5.
Čelebić Adela
23
23
 
6.
Terzić Senad
22
22
 
7.
Blažević Andrea
21
21
 
8.
Kardaš Haris
21
21
 
9.
Mujić Hazim
21
21
 
10.
Šarić Nejra
21
21
 
11.
Bajrambašić Amel
21
21
 
12.
Hrnjić Adnan
20
20
 
13.
Sikira Hajrija
20
20
 
14.
Čolaković Alma
18
18
 
15.
Hekić Samed
18
18
 
16.
Muminović Adis
17
17
 
17.
Bulut Semir
15
15
 
18.
Muslić Ahmet
15
15
 
19.
Kovač Adnan
12
0
 
20.
Velispahić Nerina
12
0
 
21.
Gačić Nisad
11
0
 
22.
Preldžić Ermin
11
0
 
23.
Avdić Halid
8
0
 
24.
Isaković Ajdin
7
0
 
25.
Đulić Amir
0
 
26.
Karalić Hamza
0
 

Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Termin završnog-usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 10.04.2015
Završni-usmeni dio ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3, za sve studente koji su položili pismeni dio ispita, održat će se u četvrtak 16.04.2015. godine sa početkom u 12.15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Studijska posjeta Slovačkoj 08.04.2015
Od 15. do 21. marta 2015. godine, dekan i prodekan za naučno-istraživački rad Politehničkog fakulteta boravili su u studijskoj posjeti Poljoprivrednom univerzitetu u Nitri, Slovačka. Ova posjeta je realizovana u sklopu aktivnosti Tempus projekta JP 543662-2013 EQIWBC.
C ilj studijske posjete je obuka stručnjaka iz zemalja Zapadnog Balkana u oblasti kvaliteta i učešće u razvoju programa obuke za zaposlene i menadžment kompanija. U projektu pored Univerziteta u Zenici učestvuju Univerzitet Crne Gore Podgorica, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Kragujevcu i Centar za poslovne inovacije u Kragujevcu, te univerziteti iz Slovačke, Poljske, Portugala, Španije i Evropska organizacija za kvalitet EOQ.
Učesnici su posjetili BIOCENTRUM objekat u mjestu Modra, u kojem je prezentovana implementacija standarda kvaliteta u oblasti prerade hrane i primjer stvaranja novih proizvoda na bazi lokalnih tradicionalnih običaja. Domaćini su organizovali i posjetu nukleranoj elektrani JAVYS u mjestu Jaslovské Bohunice. Nakon ulaska Slovačke u EU, realizuje se postepeno gašenje i remedijacija nuklearnih postrojenja, kako bi se ispunili uvjeti EU u oblasti kvaliteta, zaštite okoliša i zaštite na radu.

Rezultati testa iz predmeta Materijali u građevinarstvu I 06.04.2015

Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić
Učešće Politehničkog fakulteta na Sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj 28.03.2015
U petak 27.marta 2014. godine Politehnički fakultet po drugi put bio je učesnik na na Sajmu srednjih škola i fakulteta koji je organizovan u Tešnju. Cilj sajma je olakšavanje mladim ljudima izbor odgovarajućeg fakulteta, kao i razvijanje svijesti mladih ljudi o važnosti obrazovanja za aktivan doprinos u ličnom razvoju i razvoju lokalne zajednice.
Sajmu su prisustvovali brojni učenici srednjih škola sa područja općine, a među izlagačima je pored Politehničkog fakulteta i drugih fakulteta Univerziteta u Zenici, bio i veliki broj ostalih fakulteta iz Bosne i Hercegovine.
Politehnički fakultet na sajmu je predstavljao i promovisao prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović.

Galerija slika >>
Obavijest za studente završnih godina o obavljanju stručne/industrijske prakse i izradi diplomskih radova 25.03.2015
Obavještavaju se studenti IV godine odsjeka Građevinarstvo i III godine odsjeka Proizvodni biznis da je Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo odluke o rasporedu studenata za obavljanje stručne/industrijske prakse i za izradu diplomskih radova. Oba rasporeda ovješena su na oglasnoj ploči fakulteta.

Stručna industrijska praksa:
Za odsjek Proizvodni biznis, stručna industrijska praksa će početi u ponedjeljak 30. marta i traje do petka 17. aprila i obavljaće se svakim radnim danom, u trajanju od 120 radnih sati, odnosno 15 radnih dana.
Za odsjek Građevinarstvo, stručna industrijska praksa će početi u ponedjeljak 30. marta i obavljaće se samo ponedjeljkom svake sedmice do kraja aprila, u trajanju od 30 radnih sati, odnosno 4 radna dana.
Svi studenti dužni su da se prema utvrđenom rasporedu u ponedjeljak 30. marta ujutro jave u firmama za koje su opredijeljeni i da obave stručnu industrijsku praksu u fondu navedenog broja sati prema Nastavnom planu i programu. Za vrijeme prakse, studenti su dužni da vode Dnevnik stručne prakse, koji će po obavljenoj praksi prezentirati dodijeljenim mentorima i kolokvirati. Predložak za vođenje dnevnika nalazi se web stranici Politehničkog fakulteta u nastavnim materijalima: www.ptf.unze.ba/Gnm.php i www.ptf.unze.ba/PBnm.php.

Diplomski radovi:
Prema utvrđenom rasporedu studenata po predmetima za izradu diplomskih radova, studenti su dužni da se jave kod pripadajućih dodijeljenih mentora, radi obavljanja početnih konsultacija vezano za diplomske radove.

Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest za studente odsjeka Proizvodni biznis koji će obaviti stručnu praksu u firmi Arcelor Mittal Zenica 19.03.2015
Studenti odsjeka Proizvodni biznis, koji treba da obave stručnu praksu u firmi Arcelor Mittal Zenica, obavezni su prije početka prakse (30. marta) pribaviti ljekarsko uvjerenje, radi ulaska i boravka u firmi. Prema dogovoru i uvažavajući ispoljene želje studenata, to su studenti: Čančar Adnan, Čeliković Faruk, Grabus Nedžad, Jeleč Ajdin i Oparić Anes. Savjetuje se studentima da blagovremeno izvade ljekarsko uvjerenje kako bi mogli započeti praksu u planiranom terminu (od 30. marta)
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Sretan 8. mart - međunarodni Dan žena 07.03.2015

Svim studenticama, nastavnicama, saradnicama i kolegicama uposlenicama fakulteta želimo sretan 8. mart - međunarodni Dan žena.

Menadžment Politehničkog fakulteta
POZIV – TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU STUDENTSKU IDEJU 06.03.2015

Dodatne informacije na: http://www.bsoze.unze.ba/index.php?pageview=takmicenje

Prodekan za NIR prof. dr. Malik Čabaravdić
Prvi poziv na naučno-stručni skup GEO-EXPO 2015 05.03.2015
Društvo za geotehniku BiH i Politehnički fakultet u Zenici organizuju naučno-stručni skup GEO-EXPO 2015 u Zenici u periodu 18.-19. septembra 2015. godine.

Pozivamo zainteresovane za učešće na skupu GEO-EXPO 2015 da pošalju radove na teme: klizišta, poplave, temeljenje, rudnici, ekologija, saobraćajnice, infrastruktura.

Za program skupa, informacije o kotizaciji i ostale bitne detalje pogledati Prvo obavještenje (pdf).

Važniji datumi:
- 01.05.2015. Prijava abstrakta rada, na e-mail: geotehnika@geotehnika.ba (nakon prijave slijede uputstva i predložak za pisanje rada)
- 01.07.2015. Predaja kompletnog rada
- 15.08.2015. Rok za plaćanje kotizacije
- 01.09.2015. Finalni program skupa

Zvanični jezici naučno-stručnog skupa su bosanski, hrvatski, srpski i engleski jezik.

Menadžment Politehničkog fakulteta
OBAVIJEST za studente završnih godina o sastanku u vezi obavljanja stručne/industrijske prakse 04.03.2015
Obavještavaju se studenti završnih godina (III godina na odsjeku Proizvodni biznis i IV godina na odsjeku Građevinarstvo) da će se u četvrtak, 5. marta, održati sastanak sa dekanom i prodekanom za nastavu, a u vezi održavanja stručne/industrijske prakse, sa početkom u 14 sati.
Svi studenti su obavezni da dođu kod prodekana za nastavu u četvrtak, 5. marta u 14 sati!
Dekan Politehničkog fakulteta Prof. dr. Sabahudin Jašarević
Obavijest o nastavi u petak i subotu za odsjek Građevinarstvo 04.03.2015
Usljed neodložnih iznenadnih obaveza predmetnih nastavnika, obavještavaju se studenti da će se nastava u petak i subotu odvijati prema slijedećem:
- predavanja iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi, kod prof. Suada Špage, neće se održati u naredni petak i subotu 6. i 7. marta kako je planirano, nego će predavanja iz ovog predmeta početi u petak i subotu slijedeće sedmice;
- predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije I, kod prof. dr. Armina Hadrovića, neće se održati u naredni petak 6. marta, kako je planirano, nego će predavanja iz ovog predmeta početi u petak slijedeće sedmice;
- umjesto predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije I, u naredni petak 6. marta bit će predavanja iz predmeta Statika konstrukcija I, kod prof. Besima Demirovića.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o izmjeni rasporeda 03.03.2015
Obavještavaju se studenti IV godine odsjeka Građevinarstvo da je došlo do izmjene rasporeda: predavanja i vježbe iz predmeta Zaštita okoliša i prostorno planiranje pomijeraju se jedan sa unazad i održavat će se kako slijedi:
- predavanja od 9:15 do 11:00
- vježbe od 11:15 do 13:00.
Zvaničan raspored sa unesenom izmjenom nalazi se na http://www.ptf.unze.ba/GrasporedL.php.
Predmetni nastavnik prof. dr. Šefket Goletić
Obavijest o početku nastave iz predmeta nastava iz predmeta Dejstva na objekte 03.03.2015
Obavještavaju se studenti II godine odsjeka Građevinarstvo da će nastava iz predmeta Dejstva na objekte početi u petak, 06. marta u 13 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. Zlatko Maglajlić
Rezultati završnih ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 26.02.2015
Položili su Inženjersku matematku 1:
1. Čolaković Mejra 17,0 (2.parcijalni)
2. Goralija Sanela 14,0 (1.parcijalni)
3. Hrustić Emina 13,0 (1.parcijalni)
4. Šogolj Zerina 11,0 (1.parcijalni)
5. Smajić Naida 11,0 (1.parcijalni)
Položili su Inženjersku matematku 2:
1. Ajdinović Ajdin 11,0 (1.parcijalni).
Položili su Inženjersku matematku 3:
1. Stojanović Vladimir 21,0-integralno.
Uvid u radove i upis ocjena je u utorak 03.03.2015. godine od 13.00 do 15.00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest o neradnom danu 26.02.2015
Obavještavaju se studenti i osoblje Politehničkog fakulteta da se u povodu nastupajućeg praznika 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, neće raditi u ponedjeljak 02.03.2015. godine.
Propuštenu nastavu od ponedjeljka potrebno je nadoknaditi do kraja semestra u dogovoru studenata i predmetnih nastavnika/saradnika.
Svim studentima i osoblju Politeničkog fakulteta ovim putem čestitamo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Ovavijest za studente završnih godina studija u vezi odabira diplomskih radova 24.02.2015
Obavještavaju se studenti završnih godina (III godina na odsjeku Proizvodni biznis i IV godina na odsjeku Građevinarstvo) da su dužni da se jave kod prodekana za nastavu doc. dr. Edina Berberovića radi usaglašavanja tema i mentora za diplomske radove.
Kako bi se blagovremeno moglo odlučiti koji predmeti će biti odabrani i planirati raspored, studenti su dužni da se jave kod prodekana za nastavu što prije, a najkasnije do kraja tekuće sedmice.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Ovavijest o terminu predavanja iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi 24.02.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će predavanja iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi početi u narednoj sedmici, u petak 6. marta u terminu prema rasporedu.
Predmetni nastavnik prof. dr. Suad Špago
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije 23.02.2015
R.br.
Br. indeksa
Prezime i ime studenta
Broj bodova
Ocjena
1.
285/11
Arnautović Deila
55,5
Šest (6)
2.
38/13
Avdispahić Alem
44,5
Pet (5)
3.
31/12
Brkić Jasmin
18
Pet (5)
4.
19/12
Čoloman Nadin
58,5
Šest (6)
5.
60/07
Jonjić Josip
1
Pet (5)
6.
8/12
Šabanović Aldin
36,5
Pet (5)
7.
PB2/12
Tutnjić Aida
51
Šest (6)
Napomena 1: Uvid u radove će biti obavljen u utorak, 24.02.2015. godine u 9:00, Kabinet br. 2.
Napomena 2: Upis ocjena će biti obavljen dana, 24.02.2015. godine (utorak) sa početkom od 10:30 h (kabinet br. 17).
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić.
Obavijest o početku nastave u ljetnom semestru akademske 2014/2015. godine 20.02.2015
Obavještavaju se studenti i nastavno osoblje da nastava u ljetnom semestru na Politehničkom fakultetu treba da počne u ponedjeljak, 23.02.2015. godine, prema utvrđenom rasporedu.

Raspored nastave i spisak studenata I godine po grupama dostupni su na web stranici fakulteta za pripadajući odsjek:
- za Gradjevinarstvo (http://www.ptf.unze.ba/GrasporedL.php , http://www.ptf.unze.ba/GgrupeL.php)
- za Proizvodni biznis (http://www.ptf.unze.ba/PBrasporedL.php, http://www.ptf.unze.ba/PBgrupeL.php).

Uz želje za uspješan rad,
Menadžment Politehničkog fakulteta.
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 20.02.2015
Položili su:
R.br.
Student
Pismeni dio
Usmeni dio
Ocjena
1.
Hodžić Amra
32
44
8
2.
Turčinović Nejra
43
32
8
3.
Brkić Ilmir
30
33
7
4.
Piragić Fuad
32
27
6
Nisu položili:
R.br.
Student
Pismeni dio
Usmeni dio
Ocjena
3.
Husanović Ajla
37
13
5
4.
Horić Arnel
28
18
5
5.
Hopić Kenan
33
16
5
Od polaganja odustali: Begagić Kenan, Mušija Edin, Kobilica Fahrudin, Stojaković Vladimir.
Nisu pristupili ispitu: Ajdinović Adnan, Popović Goran, Hodžić Zelda.
Uvid u radove i upis ocjena svakim danom do petka 27.02.2015. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati u kabinetu nastavnika.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Mjerenja i kvalitet (dio Kvalitet) 20.02.2015
R.br.
Broj indeksa
Osvojeni bodovi
Ocjena
1.
PB 48/13
71 bod
sedam (7)
2.
PB 8/12
58 bodova
šest (6)
Studenti mogu pogledati svoje radove u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Upisivanje ocjena u index za one koji su položili oba dijela će se obaviti tokom naredne sedmice.
Predmetni nastavnik v.prof.dr. Sabahudin Jašarević
Obavijest o terminima nastave iz predmeta Ekonomika preduzeća 19.02.2015
Obavještavaju se studenti prve godine odsjeka Proizvodni biznis da se vježbe iz predmeta Ekonomika preduzeća neće održati u prvoj sedmici (23.02. i 24.02.2014. godine). Vježbe će biti nadoknađene po dogovoru sa studentima, a od druge sedmice vježbe će se održavati po rasporedu.
Predmetni saradnik.
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 19.02.2015
Položio je student Mujić Hazim drugi parcijalni (17,0/20).
Upis ocjena je u utorak 24.02.2015. godine od 13.15 do 14.00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik: prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest o terminu ispita iz predmeta Matematika i statistika 19.02.2015
Usmeni ispit iz predmeta Matematika i statistika održat će se u petak 20.2.2015 u 13:00 sati.
Predmetni nastavnik: prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
POZIV na javno predavanje 18.02.2015
Zavod za javno zdravstvo ZDK (Služba za školsku higijenu) za studente i nastavno osoblje Politehničkog fakulteta organizuje predavanja na temu:
KURS IZ PRVE POMOĆI i
PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERNICE
u četvrtak, 19.02.2015. godine, sa početkom u 13:00 sati u sali 3202 (amfiteatar)
Pozivaju se svi zainteresovani studenti i nastavno osoblje Politehničkog fakulteta da prisustvuju ovim korisnim predavanjima.
Obavijest o terminu ispita iz predmeta Engleski jezik 3 i 4 18.02.2015
Obavještavaju se studenti II godine odsjeka Građevinarstvo da će se ispit iz predmeta Engleski jezik 3 i 4 održati u ponedjeljak, 23.02. u 10:00 sati u učionici 3104.
Predmetni saradnik as. Maja Hamzić
Obavijest o upisu ocjena iz predmeta Engleski jezik I, II, III i IV 18.02.2015
Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik I, II, III i IV će se obaviti u četvrtak 19.2. 2015 godine, u 11.30 na Filozofskom fakultetu, treći sprat, kabinet šefa odsjeka.
Predmetni nastavnik Adnan Bujak
Obavijest o terminima ispita iz predmeta Metalne konstrukcije I i Drvene konstrukcije I 17.02.2015
Prema dogovoru sa studentima, ispiti iz predmeta Metalne konstrukcije I i Drvene konstrukcije I će se održati u terminima kako slijedi:
- Drvene konstrukcije I, subota 21.02.2015. godine sa početkom u 12:15 sati
- Metalne konstrukcije I, nedjelja 22.02.2015. godine sa početkom u 12:15 sati.
Predmetni saradnik: as. Dino Trtak
Rezultati kolokvija iz predmeta Putevi i saobraćajnice 16.02.2015
I KOLOKVIJ:
1. Zelda Hodžić 7
2. Nejra Turčinović 7
3. Arnel Horić 6
4.Goran Popovac 6
II KOLOKVIJ:
1. Emir Kargić 7
2. Fahrudin Kobilica 7
3. Amel Bajrambašić 6
III KOLOKVIJ:
1. Melisa Dedić 9
2. Amra Hodžić 9
3. Ilmir Brkić 8
4. Muamer Dubravac 8
5. Eldin Đulan 7
6. Emina Bektaš 7
7. Aldin Krajišnik 6
8. Kenan Begagić 6
Predmetni nastavnik: doc. dr. Edis Softić
Obavijest o terminu održavanja ispita iz predmeta Mjerenja i kvalitet 16.02.2015
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta MJERENJA I KVALITET zakazan za 20.02.2015. godine u 12,00 sati održati prema slijedećem:
- Dio KVALITET 20.02.2015. u 8,30
- Dio MJERENJA 20.02.2015. u 10,00
u učionici 4104.
Predmetni nastavnici: prof. dr. Sabahudin Jašarević, doc. dr. Samir Lemeš
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Otpornost materijala I 16.02.2015
No.
Ime i prezime
Prolaz
Grupa
Pismeni  (%)
Zadaće
Testovi
Ukupno
Ocjena
Zadatak
1
2
3
4
Σ
1
Alić Ajla
51,0
A
1,0
0,0
17,5
0,0
18,5
77,5
56,0
-
5
2
Bitić Sakib
51,0
A
25,0
25,0
25,0
24,0
99,0
100,0
95,5
98,6
10
3
Blažević Andrea
51,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78,5
49,0
-
5
4
Bulut Semir
51,0
B
0,0
0,0
17,5
10,0
27,5
88,5
56,5
-
5
5
Čelebić Adela
51,0
A
2,5
1,0
25,0
0,0
28,5
79,5
69,0
-
5
6
Džulić Alijana
55,0
A
2,5
24,0
25,0
0,0
51,5
61,0
46,0
53,3
6-
7
Isaković Ajdin
59,8
B
0,0
24,0
21,0
10,0
55,0
51,0
49,0
52,6
6-
8
Kardaš Haris
51,0
A
0,0
12,5
12,5
7,5
32,5
95,0
73,0
-
5
9
Muminović Adis
51,0
A
3,0
15,0
5,0
0,0
23,0
90,5
64,0
-
5
10
Muslić Ahmet
57,6
B
2,5
5,0
5,0
0,0
12,5
58,0
44,0
-
5
11
Sikira Hajrija
53,9
B
0,0
15,0
20,0
0,0
35,0
61,5
48,0
-
5
12
Terzić Senad
51,0
B
1,0
20,0
22,5
10,0
53,5
95,0
95,0
74,3
8-
13
Hrnjić Adnan
-
B
x
12,5
20,0
0,0
43,3
0,0
16,0
-
5
NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka 25+25+25+25
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Rješenja zadataka nalaze se na stranici kursa.
4. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 18.02.2015. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati završno-usmenog dijela ispita iz predmeza Inženjerska matematika 1 i 2 12.02.2015
POLOŽILI su Inženjersku matematiku 1:
Br. Prezime i ime Max-20
1. Čolaković  Mejra 16,0 (1.parcijalni)
2. Pašajlić  Adi 14,0 (2.parcijalni)
3. Balić Mejrema 22,0-integralno.
Nisu položili Inženjersku matematiku 1:
1. Horozović Muamera
2. Ljubuškić Amila
3. Janković Erwin
4. Šporo Amela.
Nisu položili Inženjersku matematiku 2:
1. Hadžimejlić Muhamed (2.parcijalni).
Uvid u radove i upis ocjena na Filozofskom fakultetu u utorak 17.02.2014. godine od 9.15 do 10.00 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest o ispitu iz predmeta Zavarivanje 12.02.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se pismeni dio ispita iz predmeta Zavarivanje kod prof. dr. Seada Pašića održati u srijedu 18.02.2015. godine u sali 3204 na Mašinskom fakultetu, sa početkom u 09:00 sati.
Predmetni saradnik
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Engleski jezik 3 i 4 12.02.2015
Engleski jezik 3:
IME I PREZIME Ocjena
Avdispahić Alem 5
Kapo Haris 6
Kotorić Armin 7
Mekić Emina 5
Oparić Anes 5
Alić Belma 5
Omanović Emir 5
Subašić Kenan 5
Šarić Elmin 5
Karahodžić Mersiha 5
Tutnjić Aida 5
Posavljak Ahmed 5

Engleski jezik 4:
IME I PREZIME Ocjena
Kulačić Benjamin 5
Alajbegović Kenan 8
Obavijest o upisu ocjena, eventualnom usmenom ispitu, će biti naknadno objavljena.
Za sva pitanja, uvid u rad itd. obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Predmetni nastavnik Adnan Bujak
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i 3 11.02.2015
Inženjerska matematika 2:
Ispit nije niko položio:
1. Muminović Adis 8/50
2. Dželo Arnesa 8/50
Inženjerska matematika 3:
Ispit nije niko položio
1. Hodžić Zelda 10/50
Uvid u radove obaviće se 16.02. ponedjeljak u 10 sati u kabinetu 1204 Mašinskog fakulteta.
Predmetni nastavnik prof. Dr. Dževad Burgić
POZIV na predavanje iz Prevencije karcinoma grlića maternice 11.02.2015
Zavod za javno zdravstvo ZDK (Služba za školsku higijenu) za studente i nastavno osoblje Politehničkog fakulteta organizuje predavanje na temu: PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERNICE
u četvrtak, 12.02.2015. godine,
sa početkom u 12:00 sati
u sali 3202 (amfiteatar)

Karcinom grlića materice se smatra bolešću koja se može izliječiti, ali zbog neredovnih i nekvalitetnih ginekoloških pregleda, neadekvatne terapije, te neodgovornosti pacijentica, ova maligna bolest bilježi značajnu smrtnost. Karcinom grlića materice nastaje kada abnormalne ćelije cerviksa rastu van kontrole.
Od strane Evropske asocijacije za borbu protiv cervikalnog karcinoma (ECCA) pokrenuta je inicijativa za Evropsku sedmicu prevencije karcinoma grlića materice koja se održava svake godine u posljednjoj sedmici januara. Glavni simbol ove kampanje je „Biser mudrosti“. Širom svijeta, svaka 2 minuta, po jedna žena umre od karcinoma grlića materice.
Pozivaju se svi zainteresovani studenti i nastavno osoblje Politehničkog fakulteta (posebno ženska populacija) da prisustvuju ovom predavanju.
Teme za predavanje o prevenciji karcinoma grlića maternice:
• Šta je grlić maternice?
• Koje su rizične grupe žena za obolijevanje od karcinoma grlića maternice?
• Najčešći razlozi zbog kojih žene izbjegavaju ginekološki pregled
• Ginekolški pregled nije bauk
• Najčešća pitanja u ginekološkoj ordinaciji
• Priprema za ginekološki pregled
• Dva načina prevencije raka grlića materice: vakcinacija i papa bris.
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 10.02.2015
Položili su:
R.br. Student Pismeni dio Usmeni dio Ocjena/napomena
1. Zukić Miranda 35 50 9
2. Bektaš Emina 29 40 7
3. Hodžić Amra 32 - polagala pismeni
4. Hodžić Zelda 26 - polagala pismeni

Nisu položili:
R.br. Student Pismeni dio Usmeni dio Ocjena/napomena
1. Turčinović Nejra 43 Nema 2 duga pitanja -
2. Brkić Ilmir 30 Nema 2 duga pitanja -
3. Horić Arnel 28 Nema 2 duga pitanja -
4. Kobilica Fahrudin 31 Nema 2 duga pitanja -
5. Stojaković Vladimir 30 Nema 2 duga pitanja -
6. Popović Goran 26 Nema 2 duga pitanja -
7. Kargić Emir 22 - polagao pismeni
8. Đulan Edin 19 - polagao pismeni
9. Dželo Arnesa 16 - polagala pismeni

Nisu pristupili ispitu: Begagić Kenan, Husanović Ajla, Mušija Edin, Hopić Kenan, Piragić Fuad, Ajdinović Adnan, Krajišnik Aldin.
Usmeni ispit će se održati u petak 20.02.2015. godine u 10:00 sati u sali 3105.
Uvid u radove svakim danom do četvrtka 19.02.2015. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije 10.02.2015
R.br. Br. indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1 T285/11 Arnautović Deila 43,5 Pet (5)
2 31/12 Brkić Jasmin 21 Pet (5)
3 2/12 Tutnjić Aida 29 Pet (5)
Napomena 1: Uvid u radove će biti obavljen u četvrtak, 12.02.2015. godine u 9:00, Kabinet br. 2 (Fakultet za metalurgiju i materijale).
Napomena 2: Upis ocjena i usmeni dio ispita za studente koji su ipit položili na parcijalnim testovima biće obavljen dana, 12.02.2015. godine (četvrtak) sa početkom od 9:30 h (kabinet 17).
Predmetni nastavnik: doc. dr. Almir Alihodžić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Matematika i statistika 09.02.2015
Niko nije položio.
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1 Tutnjić Aida 9 2 0 1 6 18
2 Hodžić Samir 4 0 0 7 7 18
3 Kadrić  Dalila 5 4 0 1 5 15
4 Fejzić Ajla 8 1 0 0 6 15
5 Bektaš Amina 3 3 0 0 6 12
6 Bojić Admir 7 0 0 0 4 11
7 Kobić Belma 5 2 0 0 0 7
8 Trako  Irhad 3 0 0 0 0 3
9 Džanan Haris 0 0 0 0 0 0
10 Džebić Dino 0 0 0 0 0 0
11 Tufekčić Ernad 0 0 0 0 0 0
12 Jašarević Kenan 0 0 0 0 0 0
13 Ruvić Maid 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u utorak 10.2.2015. u terminu od 12:00 do 12:30.
Predmetni nastavnik: prof. dr sc. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Otpornost materijala I 09.02.2015
No. Ime i prezime Prolaz Grupa Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 2 3 4 S
1 Alić Ajla 51.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 56.0 - 5
3 Bitić Sakib 51.0 B 25.0 5.0 24.0 24.0 78.0 100.0 95.5 88.1 9
4 Blažević Andrea 51.0 B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.5 49.0 - 5
5 Bulut Semir 51.0 A 0.0 12.5 10.0 2.5 25.0 88.5 56.5 - 5
6 Čelebić Adela 51.0 B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.5 69.0 - 5
7 Čolaković Alma 51.0 B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.5 67.0 - 5
9 Džulić Alijana 55.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 46.0 - 5
11 Hekić Samed 51.0 A 22.5 17.5 22.5 1.5 64.0 81.5 79.5 72.4 7
12 Isaković Ajdin 75.1 A 22.5 10.0 0.0 0.0 32.5 25.5 49.0 - 5
17 Mujić Hazim 51.0 A 20.0 20.0 15.0 7.5 62.5 95.0 84.0 76.6 8
18 Muminović Adis 51.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 64.0 - 5
21 Sikira Hajrija 53.9 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 48.0 - 5
22 Terzić Senad 51.0 A 19.0 7.5 10.0 5.0 41.5 95.0 95.0 - 5
NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka: 25+25+25+25
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Rješenja zadataka nalaze se na stranici kursa.
4. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 10.02.2015. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati ispita iz predmeta Mjerenja i kvalitet (dio: Mjerenja) od 6.2.2015. godine 06.02.2015
Student Bodovi na testu Ocjena testa
Bišić Dženana 12/50 5
Čoloman Nadin 38/50 8
Ćesko Nesib 39/50 8
Mekić Emina 21/50 5
Nezić Amel 34/50 7
Osmančević Emir 27/50 6
Subašić Kenan 37/50 8
Sulejmanović Melisa 20/50 5
Sušić Ajla 27/50 6
Tursum Rašid 31/50 7

Predmetni nastavnik doc.dr. Samir Lemeš
Obavijest o terminu usmenog ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 04.02.2015
Usmeni ispit iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike održat će se u ponedjeljak 09.02.2015. godine u 12 sati u sali 3202.
Predmetni nastavnik doc.dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik I i II 03.02.2015
Engleski jezik I:
R.br. Prezime i ime Završni Ispit Parcijalno
1 Sivac Mehmed 5 -
2 Ruvić Maid 5 -
3 Džanan Haris 5 -
4 Trako Irhad 6 -
5 Šehić Ilhana 5 -
6 Smriko Amra 7 -
7 Kulović Merima 6 -
8 Dizdarević Taib 5 -
9 Havela Inela 7 -
10 Duraković Lejla 5 -
11 Jašarević Kenan 5 -
12 Krnjić Ermina 5 -
13 Džinić Melisa 5 -
14 Arnaut Esma 5 -
15 Haskić Naida 6 -
16 Aganović Zerina - 6
17 Avdić Asmira - 7
18 Džanan Nadira - 8
19 Fejzić Ajla - 7
20 Ganić Rabija - 8
21 Jarić Elma - 7
22 Kadrić Dalila - 7
23 Kobilica Irma - 7
24 Mandžuka Minela - 8
25 Muslić Lejla - 9
26 Suvajac Luka - 7
27 Šumić Josip - 9

Engleski jezik II:
R.br. Prezime i ime Završni Ispit
1 Sarajlić Lejla 5
Obavijest o upisu ocjena, eventualnom usmenom ispitu, će biti naknadno objavljena.
Za sva pitanja, uvid u rad itd. obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Predmetni nastavnik Adnan Bujak
Obavijest o upisu ocjena iz predmeta Zaštita metala (drveta) 02.02.2015
Obavještavaju se studenti koji su položili predmet Zaštita metala (drveta) kod profesorice Mirsade Rizvanović, a isti nemaju u svom ISSS profilu unešenu ocjenu, da mogu donijeti indekse i popunjene prijave u Studentsku službu Fakulteta do srijede 04/02/2015. godine najkasnije do 11,00 sati kako bi iste profesorica mogla potpisati, a ocjene unijeti u ISSS sistem.
Studentska služba Fakuleta
Obavijest o pomijeranju ispita iz predmeta Metalne konstrukcije I i Drvene konstrukcije I 02.02.2015
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Građevinarstvo da će se zbog obaveza predmetnog saradnika ispiti iz predmeta Drvene konstrukcije I i Metalne konstrukcije I pomjeriti i održati kako slijedi:
Drvene konstrukcije I - subota 07.01.2015. sa početkom u 13:00 sati
Metalne konstrukcije I - nedjelja 08.01.2015. sa početkom u 13:00 sati
Predmetni saradnik as. Dino Trtak
Obavijest o pomijeranju ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i 3 30.01.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da se termin završnog usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i 3 pomijera na četvrtak 05.02.2015. godine u 9 sati na Filozofskom fakultetu, zbog obaveza predmetnog nastavnika. Inače ispit je prethodno bio planiran za utorak 03.02.2015. godine.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Poziv na prezentaciju u utorak 3. februara 2015., u 11 sati, u amfiteataru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici 28.01.2015
Predstavnici Univerziteta u Vigu, Lorena Diana Gaetana (predstavnica projekta Green-Tech- WB) i David Riobo Barba (istraživač u Istraživačkom centru AtlanTIC) održat će u utorak, 3. februara 2015., u 11 sati, jednosatnu prezentaciju u amfiteatru Mašinskog fakulteta. Studentima, nastavnicima, te posebno doktorandima i postdoktorandima na Univerzitetu u Zenici, zainteresovanima za mobilnost u sklopu projekta Green-Tech-WB, žele predstaviti dva istraživačka centra za doktorske i postdoktorske studije Univerziteta u Vigu (Španija).

AtlantTIC
Osnovna misija ovog istraživačkog centra za informacione i komunikacione tehnologije je da kreira, širi i prenosi znanja dobivena iz svojih primijenjenih istraživanja u oblasti telekomunikacija, i to i na nacionalnom i internacionalom nivou. Ima 169 stručnjaka, 33 aktivna istraživačka projekta, 7 projekata s međunarodnim centrima, 858K prihoda od ugovora s kompanijama, te 72 publikacije u SCI časopisima.
Gradiant

GRADIANT (Galician Research and Development Center in Advanced Telecommunications) je privatna, neprofitna fondacija osnovana u decembru 2007. s ciljem usklađivanja univerzitetskog znanja s potrebama poslovnog okruženja. Centar ima ključnu ulogu u generacijskom prenosu znanja kompanijama u oblasti informacionih tehnologija i komunikacija (ICT).

Više informacija o ovim istraživačkim centrima dostupno je na: http://atlanttic.uvigo.es/en/ http://www.gradiant.org/
Ako ste zainteresovani da se prijavite za mobilnost u sklopu projekta Green-Tech-WB u navedenim istraživačkim oblastima, možete kontaktirati gđu. Anu Fernández Vilas, generalnog koordinatora projekta Green-Tech-WB, na e-mail adresu: avilas@det.uvigo.es

DNEVNI RED
Predstavljanje Univerziteta u Vigu (10 minuta)
Predstavljanje projekta Green-Tech programa Erasmus Mundus (15 minuta)
Akademske ponude i uvjeti za dobijanje granta: studijska područja, ciljne grupe, avionske karte, zdravstveno osiguranje, mjesečna nadoknada, itd. (20 minuta)
Proces prijavljivanja: socijalne mreže, obrasci za prijavu, itd. (20 minuta)
Istraživački centar za informacione i komunikacione tehologije AtlanTIC (5 minuta)
Završetak: kontak e-mail adrese, rokovi, informacije na socijalnim mrežama, itd. (5 minuta)
Pitanja i odgovori
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 28.01.2015
Položili su:
R.br. Student Broj bodova
1. Turčinović Nejra 43
2. Begagić Kenan 40
3. Husanović Ajla 37
4. Zukić Miranda 35
5. Mušija Edin 34
6. Hopić Kenan 33
7. Piragić Fuad 32
8. Kobilica Fahrudin 31
9. Brkić Ilmir 30
10. Stojaković Vladimir 30
11. Bektaš Emina 29
12. Horić Arnel 28
13. Ajdinović Adnan 27
14. Popović Goran 26

Nisu položili:
R.br. Student Broj bodova
1. Hodžić Zelda 22
2. Đulan Edin 20
3. Kargić Emir 20
4. Džebo Arnesa 15

Nisu pristupili ispitu:
R.br. Student Broj bodova
1. Hodžić Amra  

Uvid u radove svakim danom do petka 30.01.2015. godine u vremenu od 8.00 do 10.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika. Usmeni ispit će se održati u petak 06.02.2015. godine u 09:00 sati u sali 4102.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 3 i 4 28.01.2015
Engleski jezik 3
IME I PREZIME Ocjena-
integralno
Ocjena-
parcijalno
Avdispahić Alem 5 -
Bišić Dženana 6 -
Kapo Haris 5 -
Kotorić Armin 5 -
Kulačić Benjamin 6 -
Mekić Emina 5 -
Nezić Amel 6 -
Oparić Anes 5 -
Osmančević Emir 7 -
Sulejmanović Melisa 6 -
Bečulić Asmira - 6
Čoloman Nadin - 8
Čorić Berina - 7
Ćesko Nesib - 9
Dolovac Nermin - 7
Hekić Vedad - 8
Hodžić Emin - 6
Horozović Lejla - 9
Margeta Andrea - 9
Merdić Aldin - 7
Sušić Ajla - 8
Šabanović Aldin - 7
Tursum Rašid - 6
Žepačkić Kristijan - 6

Engleski jezik 4
IME I PREZIME Ocjena-
integralno
Babić Emir 6
Čančar Adnan 6
Mehić Semir 6
Ahmić Haris 7
Alajbegović Kenan 5

Obavijest o upisu ocjena, eventualnom usmenom ispitu, će biti naknadno objavljena.
Za sva pitanja, uvid u rad itd. obratiti se na mail: adnanbujak@yahoo.com
Predmetni nastavnik doc. dr. Adnan Bujak
Rezultati ispita iz predmeta Mjerenja i kvalitet, dio: Mjerenja 28.01.2015
Student Bodovi na testu Ocjena testa
Avdispahić Alem 26/50 6
Bišić Dženana 22/50 5
Brljak Asmir 35/50 7
Čoloman Nadin 27/50 6
Čorić Berina 31/50 7
Dolovac Nermin 29/50 6
Hekić Vedad 34/50 7
Hodžić Emin 30/50 6
Horozović Lejla 26/50 6
Kapo Haris 27/50 6
Margeta Andrea 27/50 6
Mekić Emina 18/50 5
Merdić Aldin 30/50 6
Sulejmanović Melisa 21/50 5
Sušić Ajla 12/50 5
Šabanović Aldin 35/50 7
Tursum Rašid 23/50 5
Žepačkić Kristijan 33/50 7

Naredni termin za polaganje dijela ispita Mjerenja je petak, 6.2.2015 u 10:00 sati
Predmetni nastavnik doc. dr. Samir Lemeš
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 27.01.2015
Mejra Čolaković  16 bodova 12bodova
Erwin Janković     15.5 7
Merjema Balić     13.7 11
Benjamin Hodžić    13.7 4
Ervina Šišić            13.5 2.4
Muamera Horozović 12.7 9
Pehadžić Mirza 11.5 4.6
Zerina Šogolj 10 6.4
Harun Hotić 10 3
Nudžejma Luković 10  
Ermin Krivokapa 9.4 10
Emina Hrustić 9.4 8.6
Amina Kulalić 9.2 2.6
Lamija Pašanbegović 9  
Ilhan Šarić 8.5  
Haris Jašarević 8 1
Babić Mirza 7.5 4
Ivan Bagarić 7.5 6.4
Adna Smajić 7.5 3.2
Ermin Hodžić 7.5 0
Benjamin Čoloman 7.5  
Armin Softić 7  
Lejla Jusufović 7  
Ismet Smailović 7  
Merima Adilović 7 3.2
Telalović Enisa 5.5 5.2
Kobilica ajnul-Merdijja 0.5 0.6
Tuco Hana 1,6 0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na ispitu je bilo moguće osvojiti najviše po 20 bodova po parcijalnom ispitu.
Studenti koji u konačnom zbiru imaju 20 i više bodova mogu pristupiti završnom-usmenom dijelu ispita.
Termin završnog-usmenog dijela ispita iz IM1 će biti oglašen nakon zvaničnog-prvog termina na web stranici i oglasnoj ploči Politehničkog fakulteta.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati testova iz predmeta Inženjerska matematika 2 i 3 27.01.2015
Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Inženjerske matematike 3 održanog 26. 01. 2015.
Ispit su položili:
1. Bitić Sakib 16/20
2. Terzić Senad 15/20
3. Kardaš Haris 12/20.

Rezultati pismenog dijela ispita iz Inženjerske matematike 2 održanog 26. 01. 2015.
I spit su položili:
1. Mujić Hazim-uslovno.
Ispit nisu položili:
1. Sikira Hajrija 12/50
2. Šarić Nejra 10/50
Uvid u radove obaviće se u ponedjeljak 02.02.2015. godine u 09:00 sati u kabinetu 1204 Mašinskog fakulteta. Završni-usmenio dio ispita iz IM2 i IM3 (parcijalni) je u utorak 03.02.2015. godine u 10.15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati kolokvija iz predmeta Putevi i saobraćajnice 26.01.2015
II KOLOKVIJ:
1. Dubravac Muamer (8)
2. Hodžić Amra (7)
3. Brkić Ilmir (7)
4. Dedić Melisa (7)
5. Bektaš Emina (6)
6. Đulan Eldin (6)
7. Begagić Kenan (6)
I KOLOKVIJ:
1. Kargić Emir (6)
2. Kobilica Fahrudin (6)
Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edis Softić
Rezultati testova iz predmeta Računovodstvo i finansije 26.01.2015
R.br. Br. indeksa Prezime i ime studenta Test I Test II Test na vježbama Aktivnost Ukupno Ocjena
1 213 Alić Belma 15,5 6 - 6 27,5 5
2 38/13 Avdispahić Alem 2 - - 5 7 5
3 52/13 Bišić Dženana 14,5 12 - 6 32,5 5
4 31/12 Brkć Jasmin 11 3,5 - - 14,5 5
5 53/13 Čorić Berina 26,5 29 6,5 9 71 8
6 19/12 Čoloman Nadin 14 16 3,5 8 41,5 5
7 50/13 Dolovac Nermin 31 28 - 8 67 7
8 59/13 Hekić Vedad 28 27 6,5 10 71,5 8
9 45/13 Hodžić Emin 30 26 1 10 67 7
10 57/13 Horozović Lejla 21,5 28,5 8 9 67 7
11 47/13 Margeta Andrea 25 27 7 10 69 7
12 294/11 Mekić Emina 21 - - 6 - -
13 58/13 Merdić Aldin 35,5 19 - 7 61,5 7
14 44/13 Osmančević Emir 24,5 25 6,5 9 65 7
15 61/13 Sulejmanović Melisa 24 20 4,5 8 56,5 6
16 5413/12 Sušić Ajla 4,5 - - 6 - -
17 8/12 Šabanović Aldin 8 26 1 6 41 5
18 49/13 Tursum Rašid 16 18,5 5,5 7 47 5
19 46/13 Žepačkić Kristijan 25,5 33 7,5 10 76 8
Napomena 1: Usmeni dio ispita je obavezan za studente koji su na psimenom dijelu ostvarili ocjene: osam (8), devet (9) i deset (10).
Napomena 2: Termin usmenog dijela ispita će biti objavljen na rezultatima prvog januarskog ispitnog termina.
Napomena 3: Uvid u radove će biti obavljen u četvrtak, 22.01.2015. godine u 9:00, Kabinet br. 2, Fakultet za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Obavijest o terminu ispita iz predmeta Otpornost materijala 26.01.2015
Obavještavaju se studenti druge godine odsjeka Građevinarstvo da će se prvi termin pismenog ispita organizovati 06.02.2015. godine (petak) u 12.00 u učionici 3102, umjesto planiranog termina 31.01.2015. godine. u 12.00. Pomjeranje termina urađeno je u saglasnosti s predstavnicima godine. Drugi termin će se održati prema planiranom rasporedu.
Predmetni nastavnik v. prof. dr. Aleksandar Karač
Obavijest o terminu drugog testa iz predmeta Otpornost materijala I 13.01.2015
Obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se drugi i integralni test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu 19.01.2015. godine u učionici 3201u 10.00.
Oblasti II testa su:
Savijanje
Ravno stanje napona
Hipoteze o razaranju materijala
Oblasti integralnog testa su:
Sve oblasti za Test I i Test II
Studenti koji su na prethodnom testu osvojili manje od 51% bodova rade integralni test. Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom iz prvog testa mogu raditi integralni test.
Svi koji žele raditi integralni test treba da se jave predmetnom nastavniku do petka u 12.00, lično ili putem emaila.
Studenti koji su oslobođeni testa II su
1. Kardaš Haris
2. Mujić Hazim
3. Terzić Senad.
Predmetni nastavnik v. prof. dr. Aleksandar Karač
Obavijest o terminu drugog parcijalnog pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika III 12.01.2015
Drugi parcijalni pismeni ispit iz predmeta Inženjerska matematika III će se održati 22.01.2015. u 10:00 sati u učionici broj 4203.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Božićna čestitka 06.01.2015
Svim studentima, uposlenicima i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretne Božićne blagdane.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Obavijest o ovjeri semestra iz predmeta Računovodstvo i finansije 06.01.2015
Obavještavaju se studenti II godine studija Politehničkog fakulteta da će se ovjera zimskog semestra iz predmeta Računovodstvo i finansije realizirati u ponedjeljak 12.01.2015. godine sa početkom u 16:15 sati (sala 3101).
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Obavijest za studente završne godine u vezi stručne prakse i diplomskih radova 05.01.2015
Obavještavaju se studenti završne godine oba odsjeka (III godine odsjeka Proizvodni biznis i IV godine odsjeka Građevinarstvo) da će se u srijedu 07.01.2015. godine sa početkom u 15:00 sati održati sastanak kod prodekana za nastavu.
Cilj sastanka je upoznavanje studenata sa obavezom kao i sa svim detaljima odrađivanja stručne/industrijske prakse, te dogovor o raspoređivanju studenata po firmama za obavljanje prakse.
Osim navedenog, studentima će biti podijeljeni i obrasci (prethidne prijave) za preliminarno određivanje predmeta i mentora za izradu diplomskih radova, te će se dogovoriti i način popunjavanja obrazaca kao i krajnji termin za predaju.
Svi studenti završne godine oba odsjeka obavezni su da dođu na sastanak!
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc.dr. Edin Berberović
Obavijest o konsultacijama iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 05.01.2015
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo koji nisu položili ispit iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike da će se u mjesecu januaru, prije početka ispitnih rokova, održavati konsultativna nastava svake srijede u terminu od 14:00 do 17:00 sati. Cilj konsultacija je da se studentima ponove i objasne praktični primjeri ispitnih zadataka uz ponavljanje i objašnjenje teorije potrebne za razumijevanje i za polaganje ispita.
Svi zainteresovani studenti su slobodni da prisustvuju konsultativnoj nastavi.
Predmetni nastavnik doc.dr. Edfin Berberović
Obavijest o terminu drugog parcijalnog testa iz predmeta Računovodstvo i finansije 05.01.2015
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici da će drugi parcijalni test iz predmeta Računovodstvo i finansije održati 12.01.2015. godine po sljedećem rasporedu:
Prva grupa - prezimena od A do I sa početkom u 16:15 (sala 3101);
Druga grupa- prezimena od J do Ž sa početkom u 17: 05 (sala 3101).
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić

Arhiva novosti: 2014 | 2013 |  2012 |  2011
Webmaster | Ažurirano 31.12.2015