Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Nastavnički tim za zimski semestar 2017/2018. akademske godine

1. ciklus studija

Odsjek Proizvodni biznis - I godina studija (I semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Osnove matematike za inženjerstvo Doc.dr. Almir Huskanović
Prof.dr. Aleksandar Karač
V.prof.dr. Samir Lemeš
Doc.dr. Edin Berberović
30 30
Tehnička mehanika Prof.dr. Elma Ekinović As. Amel Karić 45 45
Uvod u ekonomiju Prof.dr. Kadrija Hodžić As. Alem Merdić 30 30
Tehničko crtanje V.prof. Amra Talić-Čikmiš V.as.mr. Denis Spahić
As. Amel Karić
45 45
Materijali u proizvodnji Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr. Raza Sunulahpašić
V.prof.dr. Raza Sunulahpašić
As. Amna Hodžić
45 30
Engleski jezik I Doc.dr. Adnan Bujak - 30 -
Sportska kultura I Doc.dr. Amna Ćatić Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić
(stručnjaci iz prakse)
- 30
Odsjek Proizvodni biznis - II godina studija (III semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Matematika II Doc.dr. Almir Huskanović As. Emin Bešo 30 45
Upravljanje kvalitetom Prof.dr. Sabahudin Jašarević As. Emir Đulić 30 30
Inženjersko računarsko modeliranje Prof.dr.Senad Balić V.as.mr. Ernad Bešlagić 30 45
Proizvodne tehnologije II Doc.dr. Ibrahim Plančić Doc.dr. Ibrahim Plančić 30 30
Menadžment MSP Prof.dr. Mugdim Pašić V.as.mr. Samir Smailbegović 30 45
Engleski jezik III Doc.dr. Adnan Bujak - 30 -
Sportska kultura III Doc.dr. Amna Ćatić Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić
(stručnjaci iz prakse)
- 30
Odsjek Proizvodni biznis - III godina studija (V semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Upravljanje proizvodnjom Prof.dr. Sabahudin Jašarević As. Emir Đulić 45 45
Računovodstvo i finansije V.prof.dr. Almir Alihodžić V.as.mr. Jasmina Džafić 45 45
Engleski jezik V Doc.dr. Aida Tarabar V.as.mr. Maja Hinović Hamzić 30 15
Izborni predmeti
Alati i pribori Doc.dr. Edin Begović As. Adnan Softić 45 45
Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka Doc.dr. Abaz Manđuka 45 45
Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković V.as.mr. Alan Lisica 45 45
Upravljanje ljudskim resursima Doc.dr. Dino Arnaut V.as.mr. Samir Smailbegović 45 45

2. ciklus studija

Odsjek Proizvodni biznis - I godina studija (I semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Upravljanje troškovima V.prof.dr. Sado Puškarević V.as.mr. Ajla Muratović 30 30
Operaciona istraživanja Doc.dr. Hermina
Alajbegović
V.as.Ismet Kalčo 30 45
Energetski procesi i tehnologije Doc.dr. Edin Berberović Doc.dr. Edin Berberović
V.as.mr. Semir Selimović
45 45
Primjena numeričkih metoda u inženjerstvu Prof.dr. Aleksandar Karač V.as.mr. Denis Spahić 30 30
Izborni predmeti:
Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović Doc.dr. Edin Begović 45 45
Integrisani sistemi kvaliteta Prof.dr. Sabahudin Jašarević V.as.mr. Alan Lisica 45 45
Odsjek Proizvodni biznis - II godina studija (III semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Projektni menadžment Prof.dr. Sabahudin Jašarević V.as.mr. Denis Mujezinović
mr. Alan Lisica
45 45
Industrijska politika V.prof.dr. Merim Kasumović V.prof.dr. Merim Kasumović 30 30
PDM/PLM sistemi Prof.dr. Senad Balić V.as.mr. Ernad Bešlagić 30 45
Fleksibilni proizvodni sistemi Prof.dr. Darko Petković V.as.mr. Denis Mujezinović
mr. Alan Lisica
45 45
Izborni predmeti:
Tehnologije obrade nemetalnih materijala Prof.dr. Sabahudin Ekinović Doc.dr. Edin Begović 45 45
Projektovanje proizvodnih sistema Prof.em.dr. Safet Brdarević
Prof.dr. Sabahudin Jašarević
V.as.mr. Denis Mujezinović
mr. Alan Lisica
45 45

 

 
Webmaster | Ažurirano 06.11.2017